Bilgi Edinme Yazıları;

Konya-Karapınar-Meke Gölü çevresi jeolojisi kaynak talebi


2 Kasım 2013

Adı Soyadı:  Aykut GELEN

Eposta Adresi : kutluk_ay_ae@hotmail.com

Cep Telefonu : 05425290729

Mesajı : Hocam merhaba, ben Aksarayüniversite öğrencisi Aykut GELEN bitirme ödevi aldım konum Konya-Karapınar Mekegölü jeolojisiyle ilgili bilgilere ihtiyacım var, internette araştırırkenisminizi gördüm, bu konu hakkında yardım edebiliceğinizi düşündüm, internetteçok fazla bir bigi bulamadım bana yardım edebilir misiniz? kaynak konusunda..teşekkür ederim hocam

Sayın Aykut Gelen

Meke Gölü’nü de içine alan Karapınar çevresi özelliklevolkanizma ve karstik oluşumlar bakımından en fazla çalışılmış alanlardır. Bukonuda birçokkaynak var (aşağıda verilmiştir).. Başta Jeoloji MühendisliğiDergisini, MTA Dergisini, Türkiye JeolojiBültenine ve MTA'daki raporlara bakmangerekir. Bültenler ve jeoloji mühendisliği dergileri bölümünüz kütüphanesindeolması gerekir. En azındanoradaki hocalarınızın kişisel kitaplığında vardır. Bensana bir makale gönderiyorum. Sonundaki değinilen belgeler kısmındakireferanslardan yararlanabilirsin (altta liste halinde).

MTA Raporu  no: 5281, 11250, 9770 bakabilirsin.

Başarılar

Dr. Eşref Atabey

KAYNAKLAR

AKKÖZ,C. VE ÖZTÜRK B. 2012. Meke Gölü(Karapınar / Konya) Bentik Algleri Üzerine Araştırmalar,S.Ü.Bap projesi(Yayınlanmadı).

ATAKF. 2008 , Tamadağ Florası ( Kaman /Kırşehir), Gazi Üniversitesi Fen bilimleriEnstitüsü, Ankara.

AYHAN,A. VE BAŞ, H., 1984, Karapınarİlçesi (Konya) Meke Gölü çevresinin jeolojikincelemesi, S.Ü. Müh. Mim. Fak.Dekanlığı proje, 16 s.

AYHAN,A. ve SEVİN, M., 1986,Karapınar-Ereğli (Konya) ve Ulukışla (Niğde) Civarının Jeolojisi,Rapor no:5281,MTA, Ankara.

BAĞCIY., 2008. A New Species of SileneL. (Caryophyllaceae) from South Anatolia,Turkey, Turk J Bot 32, 11-1

BAYARI,S., ÖZYURT, N. ve KİLANİ, S.,2008, Radiocarbon age distribution of groundwaterin the Konya Closed Basin,central Anatolia, Turkey. Hydrogeology Journal.

BAYARI,S., PEKKAN, E. ve ÖZYURT, N. N.,2008, Obruks, as giand collapse dolines causedby hypogenic karstification inthe central Anatolia, Turkey: analysis of likelyformation processes.Hydrogeology Journal.

BLUMENTHAL,M.M., 1956, YüksekBolkardağın Kuzey Kenar Bölgelerinin Batı UzantılarınınJeolojisi, M.T.A.yayınları, seri: D., No:7, Ankara.

CANİK,B. ve ÇÖREKÇİOĞLU, İ., 1986, Theformation of sinkholes (obruk) between Karapınarand Kızören-Konya. Proc. ofSymposium on Karst water Resources, Ankara-AntalyaJuly 1985, IASH Publ. No.161: 193-205.

CANİK,B., 1997, Konya DolaylarındaSuların Oluşturduğu Doğal Anıtlar ve BunlarınKorunması, 20.Yıl JeolojiSempozyumu Bildiriler, 159- 166, Konya.

ÇELİKN., DÖNMEZ E. 1998, New FloristicRecords For Square B5, Tr. J. of Botany 22,213-216 © Tübitak

ÇÖREKÇİOĞLU,İ.,1994, KonyaKarapınar-Kızören Arasındaki Obrukların Oluşumu ile İlgiliHidrojeolojik Etüdraporu, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Konya.

D.M.İ.,1988., Aydeniz Metodu ileTürkiye’nin Kuraklık Değerlendirmesi, Ank.

DAVİS,P.H. 1965-1985. Flora of Turkeyand The East Aegean Islands, Edinburgh Üniv.Pres. Vol. 1-9, Edinburgh.

DAVİS, P.H., Mill,R.R., Tan, K. 1988.Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Supplement),Edinburgh Üniv. Pres.Vol. 10, Edinburgh.

DEWEY, J. F., PİTMAN,W.C., RYAN, W.B.F VEBONNİN, J, 1973, Plate tectonics and the evolation of theAlpin system. Bull.Geol. Soc. Am. 84, 3137-3180.

DMİ., 1972., Türkiyeİklim Tasnifi (DeMartonne Metoduna Göre). Ankara

DSİ, 1975,Konya-Çumra-Karapınar OvasıHidrojeoloji Etüt Raporu, DSİ Genel Müdürlüğü,Jeoteknik Hizmetler veYeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Ankara.

DURAL, H. 1985. ObrukYaylası ve Karacadağ(Karapınar) Florası, Selçuk Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, Doktora Tezi,Konya

DURUKAN, S. 2002.Kızılören-Hüyük-Derbent(Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası, SelçukÜniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Konya

ERCAN T. ve ÖZTUNALI,Ö., 1982, Kulavolkanizmasının özellikleri ve içerdiği «base surge» tabakaşekilleri: TürkiyeJeol. Kur. Bült., 25/2, 117-125.

ERCAN, T., 1987, OrtaAnadolu’dakiSenozoyik volkanizması. MTA Derg. 107, 119-140.

ERİNÇ, S., 1984,Klimatoloji ve Metotları,İ.T.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü,İstanbul

EROL, O., 1990, Konya- KarapınarKuzeybatısındaki Obrukların Jeomorfolojik Gelişimi ile Konya ve TuzGölüPleyistosen Plüviyal Gölleri Arasındaki İlişkiler, İst. Üniv. DenizBilimleri veCoğr. Enst. Bülteni, sayı:7, İstanbul.

EROL, O., 1991, TheRelationship Betweenthe Development of the Konya- Karapınar Obruks and thePleistocene Tuz Gölü andPluvial Lakes, Türkiye Deniz Bilim. Ve Coğr. Enst.Bült., 7., 5-49, İstanbul.

EROSKAY, S. O., 1976,The FactorsInfluenching Tech. Konya Obruks and Their Grounwater PotentialsEvaluation.İ.Ü.F.F.Mec.Seri B,41 (1-4):5-14,İstanbul.

FİSHER, R.V. ANDWATERS, A.C., 1970. Basesurge bed forms in maar volcanoes: Amer. Jour. Scien.268, 157-180.

GÖÇMEZ, G., EREN, Y.,AYDIN, Y., SÖĞÜT,A.R., 2001, Karapınar Kuzeyinde Yeni Oluşan Obruk, KarapınarSempozyumu, Konya.

GÖKÇÜOĞLU B., ÖZDEMİRF., AYDOĞDU M. 1999,New Floristic Records for the Grid Squares (A4, B4), Tr.J. of Botany 23,411-412

GÜLDALI N. ve ŞAROĞLU, F., 1983, KonyaYöresi Obrukları,T.J.K.,Yeryuvarı ve İnsan, cilt 7, sayı:4, Ankara.

INNOCENTİ, F.;MAZZUOLİ, R.; PASQUARE, G.;RADİCATİ, F. VE VİLLARİ, L., 1975, The NeogeneCalc-alkaline Volcanism ofCentral Anatolia; Geochronological data onKayseri-Niğde area: Geol. Mag.,112/4, 349-360.

KARABIYIKOĞLU, M. veKUZUCUOĞLU, C., 1998,Late Quaternery Chronology, Environmental Evolution andClimatic Change of theKonya Basin, MTA raporu, Derleme no:10168, Ankara.

KELLER, J., 1974,Quaternary maar Volcanismnear Karapınar in Central Anatolia: Bull. Volcan.,38/2, 378-396.

LAHN, E., 1940, KonyaMıntıkasındaki KarstHadiseleri ve Bunların Ziraat Bakımından Ehemmiyeti, MTAEnst.,Mecm.sayı:4/21,s.620-626, İstanbul.

LAHN, E., 1948,Türkiye GöllerininJeolojisi ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Etüd, M.T.A. Enst.Yayınları, Seri:B,No:12, s. 67, Ankara.

NAZİK, L., 2004, TheKarst Regions ofTurkey (According to the Morphogenesis andProperties).Proceeding of int. Symp.on Earth System Sciences 2004, 77-82,İstanbul- Turkey.

OCAKVERDİ, H. 1984.Sultan Dağları,Doğanhisar (Konya) Bölgesinin Florası, Selçuk ÜniversitesiFen-EdebiyatFakültesi Fen Dergisi, 3: 161-183, Konya.

ÖZGÜNER, A., 1993,Konya-Karapınar OvasıJeolojisi ve Tuzlu Su Seviyelerinin Sodyum –Sülfat AçısındanDeğerlendirilmesi,MTA, Ankara.

ÖZHATAY N., KÜLTÜRŞ., GÜRDAL M. B. 2011 ,Check-list of additional taxa to the supplement Floraof Turkey V, Turk J Bot35, TUBİTAK/bot-1101-20

ÖZHATAY, N., KÜLTÜR,Ş., AKSOY, N. 1994.Check-List of Additional Taxa to the Supplement Flora ofTurkey, Tr. J. ofBotany 18 (6) 497-514.

ÖZHATAY, N., KÜLTÜR,Ş., AKSOY, N. 1999.Check-List of Additional Taxa to the Supplement Flora ofTurkey II, Tr. J. ofBotany 23: 151-169.

PEKKAN, E., 2004,Konya Kapalı HavzasındaKarstik Çöküntü Yapıları Olan Obrukların Oluşumunuetkileyen Hidrojeokimyasal Süreçlerinİncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi,Yüksek Lisans Tezi ,82s.

SAĞLAM Ç, ÜNAL A,2007. C4 Karesi _çin YeniFloristik Kayıtlar, Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri EnstitüsüDergisi, 11-2(),158-162

SERİN M, BATI F. 2001, New FloristicRecords for the Square C3(Seydißehir-Konya, Turkey), Turk J Bot 25, 161-162 ©Tübitak

SERİN M., ERTUĞRUL K.1999, New FloristicRecords for the Squares B3 and B4 (Ilgın-Konya, Turkey),Tr. J. of Botany 23,71-73 © Tübitak

SÜR, Ö., 1972,Türkiye’nin Özellikle İçAnadolu’nun Genç Volkanik Alanlarının Jeomorfolojisi,Ankara Üniv. Dil,Tarih-Coğr. Fak. Yay., 223s., Ankara.

ŞENGÖR, A.M.C.,GÖRÜR, N., and ŞAROĞLU, F.,1985, Strike-slip faulting and related basinformation in zones of tectonicescape: Turkey as a care study. Society ofEconomic Paleontologists andMineralogists Special Publication, No:37.

ŞENTÜRK, F.,1969,Isotope TechniquesApplied To Groundwater Movement In The Konya Closed BasınTurkey, IAEA ContractNo:445.

THORNTWAİTE, C. W.,1978, An Approacharational classification of climate, the georaphical rewiev,valume38,p.55-9,New York

TOPRAK, R., SÜHERİ,S. VE ACAR, B., 2008,İklim-Tarımsal Kuraklık-Sulama ve Çevre Etkilesimi Yönünden Konya Havzası. Konya KapalıHavzası Yeraltı Suyuve Kuraklık Konferansı,Bildiri Kitabı: 67-76, 11-12Eylül 2008, Konya,

TÖRK, K. (Proje Başkanı), ERDURAN, B.,ÖZGÜR, C., GÜNER, İ.N. veYAVUZ, S. (Hidrojeoloji Ekibi), ATEŞ, Ş., MUTLU, G.,ÖZERK, O.C., SERTEL,N.,YELESER, L. ve BULUT ÜSTÜN, A. (Jeoloji Ekibi), JeofizikEkibi, JeoteknikEkibi, 2009, Konya Havzası’nda Karstik Çöküntü AlanlarınınBelirlenmesi veTehlike Değerlendirilmesi Projesi (Proje devam ediyor), MTA,Raporuyayımlanmamış, Ankara.

YAVUZ, S., 2010. Konya - Karapınar Havzasıkarstiközelliklerinin belirlenmesinde hidrojeolojik parametrelerin kullanılması, Ç.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek LisansTezi, 84 s.

YILDIZTUGAY E., BAĞCİ Y. AND KÜÇÜKÖDÜK M.2009, Endemic plants ofBaşarakavak and environs (Konya, Turkey), BotanicaSerbica 33 (2): 147-155

YILMAZ, M., 2010, KarapınarÇevresindeYeraltı Suyu Seviye Değisimlerinin Yaratmıs Olduğu Çevre Sorunları,AnkaraÜniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2(2), 145-163

3 Kasım 2013
Hocam yardımcı olduğunuz ve beni böyle bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürederim.

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.