Kitaplar;

kitaplar13.jpg

ULUSLARARASI KATILIMLI

TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU KİTABI

THE BOOK OF MEDICAL GEOLOGY  SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

/Edited by

Eşref ATABEY


6-9 Şubat, 2008

February 6-9,  2008

 

Maden Tetkik ve AramaGenel Müdürlüğü Kültür Sitesi-Ankara

Cultural Center of GeneralDirectorate of Mineral Research and Exploration-Ankara/Turkey

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

 

ÖNSÖZ/PREFACE………………….

 

Türkiye’deki Tıbbi Jeoloji konularınagenel bakış

Medical Geology Issues inTurkey- Introduction

Eşref ATABEY…………………………………………

 

Jeolojikfaktörlerin canlılar üzerine etkisi ve Türkiye’nin durumuna bu açıdan

 genel bir bakış          

Theeffect of geological agents on living beings and a view on Turkey        

Ali DEMİRSOY………………………………………………………………………….

 

ÇEVRESEL VE MESLEKİAKCİĞER HASTALIKLARI PANELLERİ

OCCUPATIONALand ENVIRONMENTAL LUNG DISEASES………………………..

 

A) ASBEST ve ERİYONİT PANELİ   

PanelSession:  ASBESTOS AND ERIONITE…………………………

 

Türkiye’de asbest ve eriyonit sorunu

Theasbestos and erionite problem  in Turkey

Y. İzzettin BARIŞ ……………………………………………………..

 

Türkiye’de sağlık riskioluşturan krizotil veamfibol asbest ile eriyonit minerali       içerenkayaların dağılımı

Distributionof natural deposits of asbestos and erionite in Turkey

Eşref ATABEY ………………………………………………………………….

 

Güneydoğu’daasbest sorunu ve ülkemizde asbeste farklı maruziyet şekilleri

Asbestos problem in the southeast regionand different types of asbestos exposures in Turkey

Abdurrahman ŞENYİĞİT ………………………………..

 

Çevreseltoz ölçümleri:  Asbest ve eriyonitleilişkili hastalıkların teşhisi için akciğer örneklerinin minerolojik analizlerive bronkalveoler lavajı.

Environmentaldust measurements: Bronchoalveolar Lavage and mineralogical analysis of lungsamples for the diagnosis of asbestos and erionite related diseases

Lütfi ÇÖPLÜ ………………………………..

 

İnsanlarda asbest patojenezi

Asbestospathogenesis in humans

Serpil DİZBAY SAK ……………………………………

 

Doğal afet kapsamında, asbest ve eriyonit, yasa veyönetmeliklerde, yerleşim yeri seçimindetıbbi jeoloji uygulamaları

Regulatory impacts of  medical geology

Bahattin M. DEMİR …………………………….

 

B) MESLEKİ TOZ HASTALIKLARI PANELİ

PanelSession: OccupatIonaldust dIseases

 

Minerallerle ilgili meslekhastalıkları tarihçesi

The historyof mineral-related occupational diseases

Y. İzzettin BARIŞ ……………………………………………………………..

 

 

Türkiye’de meslek hastalıklarının nedenleri
Causesof occupational diseases in Turkey
Nazmi BİLİR …………………………………………..

                         

Berilyuma bağlı hastalıklar

Berillium-related diseases

Y. İzzettin BARIŞ …………………………………

 

Occupational Lung diseases due to silicaand coal dust in Turkey

Türkiye’de silika ve kömürden kaynaklanan meslekiakciğer hastalıkları

Arif ÇIMRIN (Dokuz EylülÜ. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları Böl.-İzmir)

 

Kömür işçisi pnömokonyozu

Coal worker’s pneumoconiosis

Levent KART ………………………………………

 

RADYASYONVE SAĞLIK PANELİ

Panel Session :RADIATION andHEALTH………………….

 

Doğal radyoaktivite, doğal radyasyon ve insandaoluşturduğu dozlar

Naturalradyoactivity, natural radiation and radiation doses in human body

Yüksel ATAKAN …………………………………………………..

 

Antropojenik kökenliradyasyon ve insan sağlığı

Anthropogenic sources of radiationand their health effects

Hayriye Yeter GÖKSU ………………………………………

 

Türkiye’deradon ölçümleri

Radon  measurements in Turkey

Nilgün ÇELEBİ  …………………………………….

 

İçme sularındaki radonun sağlığaetkisi? Doz ve risk hesaplamaları,

alınabilecek önlemler

Radon in the drinking water and health risk? Theinfluence of radon in drinking water to the health dose, risk estimation, andnecessary measures to be taken

Yüksel ATAKAN………………………..

 

Köprübaşı (Manisa) uranyum sahasındaki radyoaktivitedüzeyi ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi

Human health risk assessment of radyoactivity levelsin Köprübaşı (Manisa) uranium area          

Celalettin ŞİMŞEK …………………………….

 

Doğal radyasyon kaynakları:Çanakkale ili Ayvacık ve Geyikli örneği

Sources of naturalradiation: Case studies in Ayvacık and Geyikli areas  in the      Çanakkalecity

Eşref ATABEY …………………………………

İYOTVE SAĞLIK PANELİ

PanelSession:     IODINE and HUMAN HEALTH……………………………..

 

İyot mikroelementinin biyojeokimyası

Biogeochemistryof iodine microelement

Hanım HALİLOVA ……………………………………

 

 

 

İyot eksikliği ve guatr

Iodine deficiency and goiter

Tomris ERBAŞ ……………………………………..

                       

Türkiye’de iyot sorunu

Iodine problem in Turkey

Gülden PEKCAN ……………………………..

 

FLOR VE SAĞLIK PANELİ

PanelSession:     FLUORINE ANDHEALTH…………………………

 

Türkiye’de flor konusunagenel bakış

Flourine problem in Turkey-an overview

Eşref ATABEY ……………………………………………..

 

Endemikflorozise iki ayrı örnek: 1-Türkiye’de yüksek düzeyde florürlü kaynak suları,

2-Çin’de florürce zengin kömür yakılması

Twoexamples of endemic fluorosis:-High fluor levels in springs waters in Turkey, -Fluorinerich coal burning in China

Nazmi ORUÇ ………………………………………..

 

Florosis ve diş sağlığı

Fluorosisand dental health

Zeynep ÖKTE ……………………………….

 

Florosis ve hayvan sağlığı

Fluorozis and animal health

Hilal KARAGÜL .........................................

 

ARSENİK VE SAĞLIK PANELİ

Panel Session : ARSENIC andHEALTH

           

Arsenic, a global publichealth problem

Arsenik, küresel bir halk sağlığı problemi

Marie E.VAHTER......................................................

 

Türkiye’de Jeolojik açıdanarsenik sorununa genel bakış

Arsenic:Geoenvironmentalconcerns in Turkey

Eşref ATABEY …………………………………………………

 

Doğadabor ve arsenik elementlerin ilişkisi

Relationships between boron and arsenic elements innature

Cahit HELVACI …………………………………….

 

Arseniğin insanlardaki sağlıkriskinin değerlendirilmesi

Humanhealth risk assessment of arsenic

Sema BURGAZ  veGonca Ç.DEMİRCİGİL..................................

 

KONFERANSLAR/CONFERENCES………………………….

 

Toprak ve kil yeme alışkanlığına bağlı (jeofajisendromunda) ve hamile kadınlarda çinko eksikliği

The lack of zinc ingeophagia syndrome and in pregnant women

Ayhan O. ÇAVDAR  ……………………………………………………………………………….

 

Azerbaycan’danaftalan ve insan sağlığı

Naphta and human health inAzerbaijan

Zülfikar YUSUFOV ve Hanım HALİLOVA……………………………

 

Türkiye ve Azerbaycan tuzmağaraları ve sağlık üzerine etkileri

Salt caves  in Turkey and Azerbaijan and  human health

Hanım HALİLOVA, ZülfikarYUSUFOV ve Emine AHUNDOVA ……………………….

 

Bitkisel ilaç ve gıda desteklerinde ağır metaller

Heavy metalsin herbals and nutrients

Ekrem SEZİK ……………………………………..

 

İz elementler ve hayvansağlığı üzerindeki etkileri

Traceelements and animal health

Hilal KARAGÜL ve Ulvi Reha FİDANCI ……………………………

 

SÖZLÜ SUNUMLAR/ORAL PRESENTATIONS……………………………..

 

Sivas Gürlevik Dağı güneyi asbestyatakları ve mesothelioma ilişkisi

Asbestos deposits in the southern partof Gürleyik Mountain,Sivas and relation with mesothelioma cases

Zeynel BAŞIBÜYÜK, Hüseyin YALÇIN, ÖmerBOZKAYA, İbrahim AKKURT ve Ömer Tamer DOĞAN…………

 

BatıAnadolu’daki eski civa yataklarının çevre jeolojisi açısından

değerlendirilmesi

Evaluation of old quicksilver deposits in EastAnatolia to the environmental geology

Ünsal Gemici ………………………………

 

Batı Anadolu serpantintopraklarının bitkilerce alınabilir nikel içerikleri

Available nickel contents ofthe West Anatolian serpentine soils

İlhami ÜNVER, Sevinç MADENOĞLU ve  KürşadÖZBEK ……………………………………

 

Eskişehir Bölgesi yeraltısularındaki doğalradyoaktivite ve iz elementlerin çevresel etkileri

Environmental effects of naturalradyoactivity and trace elements in underground water from of Eskişehir Zone

Galip YÜCE, Mesut SAYIN, Turgay ESER,Alime TEMEL DİLAVER, Şakir ÖZÇELİK, Funda AYDIN, Mert DÖNMEZ ve DidemUĞURLUOĞLU YASİN

 

Measuring some radioactive nuclides in mineral water of Northern regionin Iraq

Kuzey Irak bölgesindeki,maden sularındaki bazı radyoaktif nuklidlerin ölçümü

Rasheed M. YOUSUF, Mohsin M. HUSAIN  ve    Laith A. NAGEM

 

Kütahya-Simav Ovasındaki arsenik kirliliğinin insansağlığı açısından değerlendirilmesi

Human healthassessment of arsenic pollution in the Kütahya-Simav plain

Orhan GÜNDÜZ  ve Celalettin ŞİMŞEK ……………………………………………………….

 

ŞarkikaraağaçOvası (Isparta) yeraltısularının hidrojeokimyasal özellikleri ve sağlığa etkisiaçısından değerlendirilmesi

Human health risk assessment and thehydrogeochemistrical property of underground water Şarkikaraağaç lowland (Isparta)

Simge VAROL ve Ayşen DAVRAZ …………………………..

 

Ground water pollution and its effect on humanhealth of Mosul area, Northern  Iraq

Kuzey IrakMusul bölgesinde yeraltı suyu kirliliği ve insan sağlığına etkileri

TahaH. Al-SALIM­­ ……………………..

 

Environmental pollutionand liming as a partial elimination of selective heavy metals

Çevre kirliliği ve bazı ağır metallerin kısmiuzaklaştırılmasında kireçleme

Muath H. MUSTAFA ……………………..

 

Orta Anadolu Bölgesi kil minerallerinin spektralkarakterizasyonu ve insan sağlığında kullanımları

Spectral characterization ofclayminerals from Central Anatolia region and applicability ın human health

BurhanDAVARCIOĞLU ve Emin ÇİFTÇİ ……………………………..

 

Efficiency of Kirkuk local clay as adsorbent agent of aflatoxin in broiler nutrition in comparison with bentonite and dried yeast 

Besi piliçlerinin beslenmesindeaflatoksin tutucu olarak Kerkük bölgesi kil kullanımının etkinliğinin bentonitve kuru maya ile karşılaştırılmalı incelenmesi

Mohamed I. A. Al-NEEMI ve Ilham N.IZZEDDIN ………………………….

 

 

POSTER SUNUMLARI/POSTER PRESENTATIONS ……………………………………..

 

Silikozaneden olan alfa-kuvars tozlarının biyomineralojik özelliği

The biomineralogic characterization ofalpha-quartz dusts cause silicosis

G. GÖYMEN, E. GÜRSOY,  E. KOPTAGEL, H. GÜRSES ve  M. HOŞCAN........................

 

GümüşlerDeresine etki eden kirleticiler ve gerekli tedbirler, Niğde

Thecontaminants in Gümüşler River and the precautions to be needed

M.GürhanYALÇIN, İbrahim NARİN ve MustafaSOYLAK………………………………….

 

BalkanEndemik Nefropatisi: Bir tıbbi jelojik facia mı?

Balkan EndemicNephropathy: Is it a medical geologic disaster?

Can ÖNER ve Canan ÖNER ……………………………..

                

Distribution of dustfall inthe center and around Mosul city

Musul ve çevresindeki toz  dağılımı

Mazin N. FADHEL,Abdulmuhsin S. SHIHAB ve  Omar KHIDNIR

                         
Effects of lead pollution due to car exhaust
Egzosdan kaynaklanan kurşun kirlililiğinin etkileri
Mothafer   A.  AL-MOSULY……………………………….

 

Effectof selected coagulant aids on the removal of some heavy metals from Tigris Riverby water treatment processes

Su arıtma işlemi ile Dicle Nehrindenbazı ağır metallerin uzaklaştırılmasında seçilmiş çöktürmeye yardımcılarınetkisi

Mohamed Salem MAHMOOD …………………………………………………..

 

Güç Doğum (Dystocia) yapan ineklerde, prepartum ve postpartum serummineral ve steroid hormon düzeyleri

Prepartum andpostpartum serum mineral and steroid hormone concentrations in cows withdystocia

Beran YOKUŞ, Dilek ÜLKER ÇAKIR,Servet BADEMKIRAN ve Doğan   KURT…………


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.