Kitaplar;

kitaplar54.jpg

 

İÇİNDEKİLER

 

KÜTAHYA İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I. KISIM

 

KÜTAHYA İLİNİN TANITIMI,JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

1.  BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİNİN TANITIMI

 

KÜTAHYA İLİ

            Coğrafik konumu

Tarihi

Ulaşım

Nüfus ve eğitim

Fiziki yapı

İklim

Bitkiörtüsü

Orman

Tarım vehayvancılık

Ekonomi ve sanayi

Tarihi yapılar

Tabiatıkoruma alanları

Jeolojikmiras yapıları

KÜTAHYA İLİNİN İLÇELERİ

MERKEZ İLÇE

ALTINTAŞ

ASLANAPA

ÇAVDARHİSAR

DODURGA

DUMLUPINAR

EMET

GEDİZ

HİSARCIK

PAZARLAR

SİMAV

ŞAPHANE

TAVŞANLI

 

2. BÖLÜM

 

KÜTAHYAİLİNİN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

 

KÜTAHYA İLİNİN JEOLOJİSİ

Jeolojik yapısı ve stratigrafisi

Simav-Emet-Tavşanlıdolayının jeolojisi

Dolaylar formasyonu

Kalkan formasyonu

Simav metamorfikleri

Balıkbaşı formasyonu

Sarıcasu formasyonu

Arıkayası formasyonu

Kırbudak  formasyonu

Budağan Kireçtaşı 

İmranlar formasyonu

Dağardı Melanjı

Eğrigöz Graniti

İmranlar formasyonu

Taşbaşı formasyonu

Kızılbük formasyonu

Civanadağ Tüfleri

Akdağ Volkanitleri

Hisarcık formasyonu

Emet formasyonu

Toklargölü formasyonu

Naşa Bazaltı

Traverten, taraça vealüvyonlar

 

3. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

KÜTAHYA İLİNİNMADEN KAYNAKLARI

METALİK MADENLER

Antimon

Gümüş

Cıva

Krom

Demir

Mangan

Bakır-kurşun-çinko

Volfram

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Bor

Alunit

Kükürt

Flüorit

Manyezit

Talk

Kaolen

Bentonit

Feldispat

Jips

Diyatomit

Kum-çakıl

ENERJİ KAYNAKLARI

Linyit kömürü

Tunçbilek-Domaniç-Ömerlersahası

Seyitömersahası

Gediz-Sazköy-Gökköy-Ayçatısahası

Tavşanlı-Alabardasahası

Simav-Dağardısahası

Bitümlü şeyl

Jeotermal enerji

Termik santrallar

 

II. KISIM

 

KÜTAHYA İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

KÜTAHYA İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

Diri faylar

Tavşanlı Fayı

Şahmelek Fayı

Kütahya Fayı

Seyitömer Fayı

Çavdarhisar Fayı

Emet-Gediz Fay Zonu

Simav Fayı

Naşa Fay Zonu

Gediz Depremi

Simav depremi

Hisarcık Depremi

Kütahya yöresinde deprem etkinliği

M. S. 11-1900yılları arasında (tarihsel dönemde) deprem etkinliği

M.S. 1900-2011 yılları arasında (aletsel dönemde) deprem etkinliği

2011 depremleri

Kütahya yöresinde depremriski

Muhtemelfrekanslar ve büyüklükler

Sismiktehlike

KÜTAHYA İLİNDE HEYELANLAR

 

2. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİ ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE HALKSAĞLIĞI

ASBEST VE SAĞLIK

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Krizotil

Amfibol grubu asbest mineralleri

Krosidolit (ribekit)

Amosit (grünerit)

Antofillit

Tremolit

Aktinolit

Türkiye’de krizotil ve amfibol asbest dağılımı

ASBEST SANILAN KAYAÇLAR VE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenme

Asbeste bağlı hastalıklar açısından riskaltındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar

Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

KÜTAHYA İLİNDE ASBEST BULUNAN ALANLAR VE YERLEŞİM YERLERİ

Öneriler

KÜTAHYA İLİNDE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

Krom tozu ve etkisi

Demir tozu ve siderozis

Mangan tozu ve etkisi

Kömür tozu ve antrokozis

 

 

3. BÖLÜM

KÜTAHYA İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYUKALİTESİ

Analizi yapılacak parametreler

Kontrol için izleme

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

            KÜTAHYA İLİNİN SUKAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE SU KALİTESİ

KÜTAHYA’NIN YÜZEY SUYU POTANSİYELİ

Yeraltı su kaynakları

Akarsular

Barajlar

Göletler

SU KALİTESİ

 

4. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK VESAĞLIK

Arsenik tanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİNSAĞLIĞA ETKİLERİ

KÜTAHYA İLİ İÇME-KULLANMA SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Emet-Hisarcık Havzası arsenik kaynakları

Arsenik mineralleri ile bor minerallerinin ilişkisi

Emet-Hisarcık yöresi sularındaki arsenikdeğerleri

Emet-Hisarcık havzası topraklarındaki arsenik değerleri

Linyit kömürlerinde arsenik konsatrasyonları

Arseniğin etkileri

ARSENİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER       

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler

 

5. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİ İÇME SULARININ FLORÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

İÇME SUYUNDAFLORÜR

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

KÜTAHYA İLİ İÇME SULARININFLORÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Florürlü suyun sağlığa etkisi

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

 

6. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİ SICAK SU KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

SİMAV

Eynal-Çitgöl-Naşa sıcak su kaynakları

GEDİZ

Abide sıcak su kaynağı

Muratdağı sıcak su kaynağı

MERKEZ İLÇE

Yoncalı sıcak su kaynağı

Ilıca (Harlek) sıcak su kaynağı

EMET

Emet sıcak su kaynağı

Yeniceköy sıcak su kaynağı

Dereli sıcak su kaynağı

TAVŞANLI

Göbel sıcak su kaynağı

HİSARCIK

Sefaköy-Hamamköy-Yoncaağaç sıcak su kaynağı

ŞAPHANE

Şaphane sıcak su kaynağı

 

7. BÖLÜM

KÜTAHYA İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

TERMAL ÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

8. BÖLÜM

 

KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

 

KİL YEME ALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığının(jeofajia-pika)  nedenleri

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinko eksikliği

Kil ve toprak yeme alışkanlığı (jeofajia-pika)

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar

Kilin satışı

TOPRAKTAKİ ORGANİZMALAR VE SAĞLIK

PEKMEZ VE PEKMEZTOPRAĞI

Pekmez toprağı ve sağlık

Öneriler

 

 9. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

Suda doğal radyasyon

Radon gazı

KÜTAHYA İLİDOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

 

 

10. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLAR VEETKİLERİ

 

İNSAN KAYNAKLI(ANTROPOJENİK) UNSURLAR VE ETKİLERİ

MADEN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ

AĞIR METALLER

Ağırmetallerin topraktaki kökeni ve dağılımı

KÜTAHYA İLİ BAZI YERLERİNDEKİ TOPRAK VE SULARDAAĞIR METAL KONSANTRASYONLARI

Jeotermal kaynaklar

Gübreden gelen ağır metal kirliliği

Araçlardan gelen kirlilik

Zirai ilaçlama (ot, böcek ve mantar öldürücüler)

Atık boşaltma

Fosil yakıtlar

 

11. BÖLÜM

 

KÜTAHYA İLİNDE BOR VE SAĞLIK

BOR

Özellikleri

Bulunuşu

Kullanımı

Bor minerali arsenik ilişkisi

Bor madenciliğinde, atıklar ve borlu sular ile jeotermal kaynaklardakibor yoğunluğu

Bor ve bitkiler

Tarımda kullanılan sulama sularında bor içerikleri

Bor’uninsanlara etkisi

Borunbitkilere etkisi

Borunhayvanlara etkisi

Borunçevreye etkisi

Kütahya ilinde bor madeni ve çevresel etkileri

 

 

12. BÖLÜM

 

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

Arazi kullanımı planlaması veiskan alanlarında tıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi jeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİUYGULAMALARI VE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

GENEL ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.