Kitaplar;

kitaplar58.jpg

Basım aşamasında


İÇİNDEKİLER

 

KIRŞEHİR İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I. KISIM

 

KIRŞEHİR İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİKAYNAKLARI

 

  1. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ VE İLÇELERİ

 

KIRŞEHİR İLİ

            Coğrafik konumu

Tarihi

            Ulaşım

Nüfus ve eğitim

Fiziki durum

İklim ve bitki örtüsü

Topraklar

Tarım ve hayvancılık

Tarihi yerler

 

KIRŞEHİRİLİNİN İLÇELERİ

MERKEZ İLÇESİ

AKÇAKENT

AKPINAR

ÇİÇEKDAĞI

BOZTEPE

KAMAN

MUCUR

 

2. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ KORUMA VE JEOLOJİK MİRAS ALANLARI

SEYFE GÖLÜ KORUMA ALANI

KUŞDİLİ MAHALLESİ TRAVERTENİ

OMURGALI FOSİL LOKALİTELERİ

LELETEPE TÜMÜLÜSÜ

KIZLARKALESİ SU TÜNELLERİ

 

 

3. BÖLÜM

 

KIRŞEHİRİLİNİN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI

PALEOZOYİK YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

KIRŞEHİR MASİFİ

KAMAN GRUBU

Kalkanlıdağ formasyonu

Kargasekmezdağ kuvarsit üyesi

Tamadağ formasyonu

Bozçaldağ formasyonu

Hacıselimli formasyonu

ÜST KRETASE YAŞLI KAYABİRİMLERİ

Çiçekdağ formasyonu

Baranadağ Granitoyidi

Kötüdağ Volkaniti

Buzlukdağ Siyenitoyidi

TERSİYER YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

Kartal formasyonu

Asmaboğazı formasyonu

Baraklı formasyonu

Belkuyudere üyesi

Çayraz formasyonu

Boğazköy formasyonu

Alimpınar Volkanit üyesi

Arzılar Kireçtaşı üyesi

Delice Irmak formasyonu

Sekili Evaporit üyesi

Kızılırmak formasyonu

Pöhrenk Evaporit üyesi

Mucur Tüf üyesi

Kozaklı Kireçtaşı üyesi

Tuzköy formasyonu

KUVATERNER YAŞLI KAYA BİRİMLERİ

Kızılırmak Çakıltaşı

Kızıldağ Bazaltı

Traverten

Alüvyon

 

 

 

4. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

MADENKAYNAKLARI

METALİK MADENLER

Altın

Demir

Benzer köyü-KarataşMevkii demir zuhuru

Hirfanlıköyü demir zuhuru

Merdeşeköyü-Barıtaş Sırtı demir zuhuru

BugüzMevkii demir zuhuru

KarakurtMevkii demir zuhuru

Aşılıktepe Mevkii demir zuhuru

Kurtbaşı  Mevkii demir zuhuru

GülocağıMevkii demir zuhuru

Aşılımbeldemir zuhuru

 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Çimento hammaddeleri

Feldispat

Flüorit

Kalsit

Kayatuzu

Kireçtaşı

Kuvars

Mermer

Tuğla-kiremit hammaddeleri

Vollastonit

 

ENERJİ KAYNAKLARI

Linyit kömürü

Jeotermal enerji

Hidroelektrik enerji

Rüzgar santralları

 

 

II. KISIM

 

KIRŞEHİR İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

KIRŞEHİR İLİNDE DOĞALAFETLER VE RİSKLER

DİRİ FAYLAR

Akpınar Fayı

Manahözü Fayı

Tosunburnu veÇoğun Fayları

Boztepe fayı

Gümüşkümbet, Kırşehir, Karıncalıve Gülütarla Fayları

Seyfe Gölü Çek-Ayır Havzası

ALETSEL DEPREM KAYITLARI

19.04.1938 Akpınar Depremi (M=6.6)

19.04.1938 Akpınar-Taşkovan(Kırşehir) deprem kırığının jeofizik yöntemler ile araştırılması

KIRŞEHİR İLİNDE HEYELANLAR

 

2. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ MİNERAL TOZLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME VE HALK SAĞLIĞI

 

MİNERAL TOZLARI

KUVARS, KUVARSİT, KUVARSKUMU VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

                  Kuvars, kuvarsitve kuvars kumu

Kuvars kumu

Kırşehir ilinde kuvars-kuvarsit zuhurları

Kuvars kullanımı

KUVARS TOZU VE SİLİKOZİS

Kuvars, kuvarsit ve kuvars tozlarına maruz kalma

Silikozise karşı alınacak önlemler

DEMİR TOZU VE SİDEROZİS

KÖMÜR TOZU VE ANTROKOZİS

 

 

3. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

KIRŞEHİR İLİNİNİÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

İÇME SUYUKALİTESİ

 

            KIRŞEHİRİLİNİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ

Akarsular

 Göller

Barajlar  

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

KIRŞEHİR İLİ İÇME SUYU KALİTESİ

Akpınar

Karaova

                   Çiçekdağı

Pöhrenk

Kaman

Bayındır

Yeniyapan

Balkan Endemik Nefropatisi (BEN)

 

 

4. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR VE SAĞLIK

 

İÇME SUYUNDA FLORÜR

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

KIRŞEHİRİLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

KIRŞEHİR İLİNDE HAYVANLARDA FLOROZİSLE

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

 

5. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDANDEĞERLENDİRMESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK VE SAĞLIK

Arsenik tanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞAETKİLERİ

KIRŞEHİR İLİNİNBAZI YERLERİ İÇME SUYUNDA ARSENİK

Arsenik bulunduran kayatürleri

ARSENİKLE İLGİLİÖNLEMLER       

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri

 

 

6. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ SICAK SU KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

SICAK SU (JEOTERMAL) KAYNAKLARI

KIRŞEHİRİLİNİN SICAK SU KAYNAKLARI

Merkez ilçe

Terme sıcak su kaynağı

Karakurt sıcak su kaynağı

Akpınar

Akpınar sıcak su kaynağı

Çiçekdağı

Bulamaçlı sıcak su kaynağı

Mahmutlu sıcak su kaynağı

Kaman

Savcılı sıcak su kaynağı

Mucur

Mucur sıcak su kaynağı

 

7. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLIKULLANIMI

TERAPÖTİKAMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİKAMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

İnlidağ Mağarası

Eğri Kale Mağarası

Kaplıcalar

TERMALÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

8. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİNDE KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞIVE SAĞLIK

KİL YEME ALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığı (jeofajia-pika) 

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinko eksikliği

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar

Kilin satışı

KIRŞEHİR İLİNDE KİL YEME ALIŞKANLIĞI

TOPRAKTAKİ ORGANİZMALAR VE SAĞLIK

Öneriler

PEKMEZ VE PEKMEZTOPRAĞI VE SAĞLIK

Pekmez toprağı ve sağlık

Öneriler

 

 9. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

KIRŞEHİR İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Radon gazı

Suda doğal radyasyon

 

10. BÖLÜM

 

TEPESİDELİK TUZ MAĞARASI VE SAĞLIK

TUZ

Tuzun kaynakları

Sodyum klorür (NaCl)

Tuzun kullanımı

Sofralık tuz çeşitleri

Kayatuzu

TUZUN SAĞLIĞA ETKİLERİ

TUZ  MAĞARASI VE SAĞLIKLA İLGİLİDÜNYADAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Duzlak Tuzla Tedavi Merkezi

Piestany–Slovakya Tuz Mağarası

Lut Gölü Mağarası

TEPESİDELİK TUZ MAĞARASI

TEPESİDELİK TUZ MAĞARASI İÇİN YAPILMASIGEREKLİ ÇALIŞMALAR

 

 

 

11. BÖLÜM

 

KIRŞEHİR İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLARVE ETKİLERİ

 

İNSAN KAYNAKLI(ANTROPOJENİK) UNSURLAR VE ETKİLERİ

MADEN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ

AĞIR METALLER

Ağır metallerin topraktaki kökeni ve dağılımı

KIRŞEHİR YÖRESİ BAZI YERLERDEKİ KAYAÇ-TOPRAK VEBİTKİLERDEKİ ELEMENT DAĞILIMI

JEOTERMAL KAYNAKLAR

GÜBREDEN GELEN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

ARAÇLARDAN GELEN KİRLİLİK

ZİRAİ İLAÇLAMA (OT, BÖCEK VE MANTAR ÖLDÜRÜCÜLER)

ATIK BOŞALTMA

Çöp atıkları

Kimyasal atıklarve lağım akıntıları

 

 

12. BÖLÜM

 

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİKUNSURLAR-RİSKLER

Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarındatıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi Jeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARIVE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

GENEL ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.