Kitaplar;

kitaplar6.jpg

Karbonatkayaları denizel ve karasal ortamlarda çökelirler. Denizel ortamlarda çökelenlerplaj, gelgitdüzlüğü, lagün, resif, resif önü, havza yamacı ve havza ortamlarınıkarakterize ederler. Karasal karbonatlar ise kart ve kaliş, göl, tufa vetravertenlerdir. Traverten terimi, travertenin yaygın olarak bulunduğu İtalya’dakiTivoli kasabasının eski Roma adı olan Tivertino’dan gelmektedir. Travertenler;tufa, kalk tufa, kalker tufa, bitki tufası, karbonat kongresyonları, taşlaşmışyosun olarak anılmaktadır. Bu çökeltilere Juilia (1983) tarafından Vaucheriatufası, Chironomid tufası, kaynak sinteri, kalsik sinter, sinter kabuğu gibiyerel adlar verilmiştir. ABD, İspanyolca konuşan ülkeler ve günümüz Avrupasındatufa teriminin yerine traverten kullanılmaktadır.

Tufave travertenler; bir bölgenin hidrolojik yapısı, iklim ve mikrobiyolojiktoplulukları, iklimsel deneştirmeler, yaşlandırmalar ve paleoortam hakkındaönemli bilgiler sunarlar. Ayrıca tufalar göl seviyesi değişimlerini yorumlamadakullanılabilirler. Travertenlerin genellikle sıcak su kaynak çevresinde çökelmişolmaları, mikroorganizma ve bakteri yaşamı için uygun ortamların oluşmasını sağlamalarıve Dünya’da ilk yaşam izleri hakkında veriler sunmaları  bunların önemini bir kat daha arttırmıştır.Dünya üzerinde yaşayan ilk organizmaların travertenlere bağlı yüksek sıcaklıkmikroorganizmalardır. Ayrıca travertenlerin sırt tipinde olanları, oluştuklarıçatlağın gelişimiyle ilgili önemli bir veri kaynağıdırlar. Tufa ve travertenlergünümüzde  çimento hammaddesi, en önemliyapı ve dekorasyon malzemesi olma özelliğini korumaktadır.Travertenler bir kırıkboyunca yeryüzüne çıkan karbonatlı suların bıraktığı ince tabakalı ve laminalı,oldukça sert karbonat çökeltilerdir. Buna karşın tufalar  süngerimsi,gözenekli yapıda, gevşek, içinde hayvan ve bitki kalıntıları olabilençökeltilerdir.  Eğer arazide tufa vetravertenler bir arada ardalanmalı izlenirse, aradaki tufa düzeyleri termal akışınmikrofitlerin kolonileşmesine izin verecek tarzda suyun serinlediğinigösterir. 

Pentecost(1993), Pentecost ve Viles (1994), Ford ve Pedley (1996) tüm  tufa-traverten çökellerini traverten adı altındatoplamışlar ve  onları sıcaklık esasınagöre ayırmışlardır Yoğun gözenekli ve süngerimsi yapıda olan ve bitki kalıntılarıiçeren tam pekişmemiş soğuk ve ılık su kaynakları çevresindeki karbonatçökeltileri için tufa terimi kullanılmıştır. 3500 yıl önceden günümüzeAvrupa’da tufa gelişimi azalmaktadır. Bu durum, ağaçsızlandırma, çiftçiliktegübre kullanımı ve erozyonla bağlantılıdır. Toprak kullanımı, gübre , aşırıtoprak akaçlaması yeraltına süzülen CO2 nin emme hızını olumsuz etkilemektedir. Düşük yeraltısuyutablası ve azalan boşalım hızları da kireçtaşı çözünme hızında ve sonuçta tatlısubirikimi için nihai CaCO3 miktarında bir azalmaya yol açmaktadır. 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.