Kitaplar;

kitaplar60.jpg

Basım aşamasında


İÇİNDEKİLER

 

HATAY İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I. KISIM

HATAY İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

  1. BÖLÜM

HATAY İLİ VE İLÇELERİ

 

HATAY İLİ

            Coğrafikkonumu

         Ulaşım

Tarihi

Fiziki durum

İklim ve bitki örtüsü

Nüfus ve eğitim

Sanayi

Tarım ve hayvancılık

Tarihi yerler

HatayMüzesi 

 

HATAY İLİNİN İLÇELERİ

ANTAKYA

DEFNE

ALTINÖZÜ

ARSUZ

BELEN

DÖRTYOL

ERZİN

HASSA

İSKENDERUN

KIRIKHAN

KUMLU

PAYAS

REYHANLI

SAMANDAĞ

YAYLADAĞI

 

 

2. BÖLÜM

HATAY İLİNİN JEOLOJİSİ

 

HATAY İLİNİN GENEL JEOLOJİÖZELLİKLERİ

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI

 

HATAY İLİ GÜNEY BÖLÜMÜNÜN JEOLOJİSİ (KIRIKHAN-BELEN HATTI GÜNEYİ)

OTOKTON BİRİMLER

DENİGÖREN GRUBU

Keldağ formasyonu

Teknecik Karakolu formasyonu

Yayıkdamlar formasyonu

ALLOKTON BİRİMLER

KIZILDAĞ OFİYOLİTLERİ

TEKTONİT

KÜMÜLAT

Ultramafik kümülatlar

Tabakalı kümülat gabrolar

Tabakasız kümülat gabrolar

Diyabaz dayk kompleksi

Pillov lavlar

Volkanosedimanter birimler

GENÇ OTOKTONBİRİMLER

Yalaz formasyonu

Kaleboğazı formasyonu

Uluyol formasyonu

Okçular formasyonu

Kışlak formasyonu

Balyatağı formasyonu

Sofular formasyonu

Tepehan formasyonu

Nurzeytin formasyonu

Vakıflı formasyonu

Samandağ formasyonu

HATAY İLİ KUZEY BÖLÜMÜNÜN JEOLOJİSİ (KIRIKHAN-BELEN HATTI KUZEYİ)

Çamlıpınar formasyonu

Eğrek formasyonu

Karayüce formasyonu

Tiyek formasyonu

Kardere formasyonu

Kızlaç formasyonu

Dedeler formasyonu

Akçadağ formasyonu

Kırtaş Kuvarsiti

Hasanbeyli formasyonu

Arılık formasyonu

Küreci Dolomiti

Karadağ Kireçtaşı

Akçadağ formasyonu

VOLKANİK KAYALAR

KUVATERNER ÇÖKELLERİ

TEKTONİK

 

 

3. BÖLÜM

HATAY İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

HATAYİLİNİN MADEN KAYNAKLARI

METALİK MADENLER

Altın

Alüminyum

Bakır-Kurşun-Çinko

Cıva

Demir

Krom

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Fosfat

Manyezit

Dolomit

Ponza

Çimento hammaddeleri

Kireçtaşı

Mermer

ENERJİ KAYNAKLARI

Rüzgar enerji santralları

Belen Rüzgar Enerji Santralı

Gözene (Samandağ) Rüzgar Enerji Santralı

 

 

II. KISIM

 

HATAY İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

 

HATAY İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

HATAY İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

DİRİ FAYLAR

Antakya ve yakın çevresinin sismotektoniği

Antakya ve yakın çevresinin depremselliği

Antakya’da zemin özellikleri-deprem etkisi ilişkisi

En zayıf zeminler

Zayıf zeminler

Az sağlam zeminler

Orta derecede sağlam zeminler

Sağlam zeminler

Samandağve İskenderun kıyılarında tsunami olasılığı

Samandağ ve iskenderun sahillerinin tsunamiden etkilenmesi

HATAY İLİNDE HEYELANLAR

 

2. BÖLÜM

 

HATAY İLİ ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

ASBEST VE SAĞLIK

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Krizotil

Türkiye’de krizotil asbest dağılımı

HATAY İLİNDE KRİZOTİL ASBEST BULUNAN YERLER

Amanos dağları asbest yatakları

Hassa

İskenderun

Kırıkhan

Samandağ

Yayladağı

Olgunlar köyü

Olgunlar köyünde asbest maruziyeti

ASBEST SANILAN KAYAÇLARVE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenme

Asbeste bağlı hastalıklar açısından riskaltındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar

Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

Sonuç ve öneriler

 

HATAY İLİ DİĞERMİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

KROM TOZU

ALÜMİNYUM TOZU

PONZA TOZU

 

 

3. BÖLÜM

 

HATAY İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYUKALİTESİ

            HATAYİLİNİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ

Akarsular, barajlar ve göller

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

HATAY İLİ İÇME SUYU KALİTESİ

Antakya

Demirköprü (Antakya)

Altınözü

Hassa

İskenderun

Arsuz (İskenderun)

Kırıkhan

Kumlu

Reyhanlı

Samandağ

Yayladağ

 

4. BÖLÜM

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK VE SAĞLIK

Arsenik tanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞAETKİLERİ

HATAY İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Arsenik bulunduran kayatürleri

Arsenik bulunduran kayatürleri

ARSENİKLE İLGİLİÖNLEMLER       

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler

 

5. BÖLÜM

 

İÇME SUYUNDA FLORÜR VE SAĞLIK

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

HATAY İLİ İÇME SULARININ FLORÜR AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

 

6. BÖLÜM

 

HATAY İLİ SICAK SU KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

ANTAKYA

Kiseciksıcak suları

Sulucasıcak suları

Alaattin köyü sıcak suyu

ERZİN

Başlamışsıcak suları

KIRIKHAN

Koyuncuhüyük sıcak su kuyuları

KUMLU

Hamamat sıcak su kaynakları

 

İÇMECELER

ANTAKYA

Kisecik köyü içmecesi

DÖRTYOL

Kuzuculu kaynağı

ERZİN

Başlamış içmeceleri

Taşlıburun içmeceleri

Yeşilkentiçmecesi

 

 

7. BÖLÜM

 

HATAY İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLIKULLANIMI-KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

 

TERAPÖTİKAMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİKAMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

Kaplıcalar

TERMALÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

8. BÖLÜM

 

HATAY İLİNDE KİL YEME ALIŞKANLIĞI VE SAĞLIK

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığı (jeofajia-pika) 

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinko eksikliği

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar

Kilin satışı

Topraktaki organizmalar ve sağlık

 

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI VE SAĞLIK

Pekmez toprağı ve sağlık

Öneriler

 

9. BÖLÜM

 

HATAY İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK) UNSURLAR VEETKİLERİ

 

MADEN ÜRETİMİ VEİŞLENMESİ

AĞIR METALLER

Ağır metallerin topraktaki kökeni ve dağılımı

JEOTERMAL KAYNAKLAR

GÜBREDEN GELEN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

ARAÇLARDAN GELEN KİRLİLİK

ZİRAİ İLAÇLAMA (OT, BÖCEK VE MANTAR ÖLDÜRÜCÜLER)

ATIK BOŞALTMA

Çöp atıkları

Kimyasal atıklarve lağım akıntıları

ASİT YAĞMURLARI

Asit yağmurlarının topraktaki etkileri

Asit yağmurlarının canlılar üzerindeki olumsuzetkileri

 

10. BÖLÜM

 

HATAY İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

HATAY İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Suda doğal radyasyon

 

11. BÖLÜM

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİKUNSURLAR-RİSKLER

Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarındatıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi Jeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARIVE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

GENEL ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.