Kitaplar;

kitaplar61.jpg

Basım aşamasında


İÇİNDEKİLER

 

ISPARTA İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

I. KISIM

 

ISPARTA İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VEENERJİ KAYNAKLARI

 

  1. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ VE İLÇELERİ

 

ISPARTAİLİ

            Coğrafik konumu

            Ulaşım

Tarihi

Fiziki durum

İklim ve bitki örtüsü

Nüfus ve eğitim

Sanayi

Tarım

Hayvancılık

Turizm

 

ISPARTA İLİNİN İLÇELERİ

MERKEZ İLÇESİ

AKSU

ATABEY

EĞİRDİR

GELENDOST

GÖNEN

KEÇİBORLU

SENİRKENT

SÜTÇÜLER

ŞARKİKARAAĞAÇ

ULUBORLU

YALVAÇ

YENİŞARBADEMLİ

 

 

2. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİNİN JEOLOJİSİ

 

ISPARTA İLİNİN GENEL JEOLOJİÖZELLİKLERİ

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI

BEYDAĞLARI (KARACAHİSAR)OTOKTONU

PREKAMBRİYEN

Bozburun şistleri

Sarıçiçek şistleri

Gökoluk formasyonu

KAMBRİYEN

Zabuk formasyonu

Çaltepe formasyonu

KAMBRİYEN-ORDOVİSİYEN

Seydişehirformasyonu

DEVONİYEN

Değirmendereformasyonu

KARBONİFER

Orbucak formasyonu

Gökdağ kireçtaşı

Karlık formasyonu

Ilıcak formasyonu

ORTA-ÜST TRİYAS

Kasımlar formasyonu

Killi kireçtaşı üyesi

Bucakdere üyesi

Topuk üyesi

Kuzukulağı üyesi

Yolayırdım üyesi

Diyabazlar

Kireçtaşı üyesi

Kuyubaşı dolomiti

Bahçelievler formasyonu

Hacıilyas kireçtaşı

Köseköy konglomerası

Başakdere mermeri

Kartoz kireçtaşı

Muslu kireçtaşı

Karagöl formasyonu

Dipoyraz formasyonu

Menteşe dolomiti

JURA-KRETASE

Beydağları formasyonu

Tekkeköy üyesi

Eşekini kireçtaşı

PALEOSEN

Çamlıdere olistostromu

Pelitli formasyonu

ÜST PALEOSEN-ALT EOSEN

Söbütepeformasyonu

ORTA-ÜST  EOSEN

Küçükköyformasyonu

MİYOSEN

Karabayır formasyonu

Karakuştepe formasyonu

ANAMAS-AKSEKİ OTOKTONU

ORTA-ÜST TRİYAS

Pınarbaşı formasyonu

Taraşçı kireçtaşı

Leylek kireçtaşı

Üzümdere formasyonu

JURA

Feletepe formasyonu

Akkuyu formasyonu

JURA-KRETASE

Kurucaova formasyonu

Dolomit üyesi

Hendos dolomiti

Hacıalabaz kireçtaşı

Dolomit üyesi

Düzkaya Volkanit üyesi

KRETASE

Akseki kireçtaşı

Seyrandağı kireçtaşı

İBRADI GRUBU

Bakalasay formasyonu

Gedikli formasyonu

Hodulca kireçtaşı

Gölgeli formasyonu

Gümüşdamla formasyonu

Çaşıryayla formasyonu

ANTALYA NAPLARI

ÇATALTEPE NAPI

Tilkideliğitepe formasyonu

Devret formasyonu

Karaçam formasyonu

Kapız formasyonu

Yeniceboğazdere formasyonu

Kireçtaşı üyesi

Dereköy radyolariti

Zindan radyolariti

Gavurçalı formasyonu

Çevlim formasyonu

Keçili formasyonu

ALAKIRÇAY NAPI

Dinek formasyonu

Kesmeköprü formasyonu

ALAKIRÇAY GRUBU

Erenler formasyonu

Tesbihli formasyonu

Gökdere formasyonu

Çandır formasyonu

Karadere formasyonu

Ballık formasyonu

Darıoğlu formasyonu

Barak radyolariti

Yaslantaş formasyonu

TAHTALIDAĞ NAPI

Kızılbağ formasyonu

Tekedağı formasyonu

Kovada dolomiti

Dulup kireçtaşı

TEKİROVA OFİYOLİT NAPI

Tekirova ofiyoliti

Kırkdirek formasyonu

YEŞİLBARAK NAPI

Elmalıformasyonu

BEYŞEHİR-HOYRAN-HADİM NAPLARI(LİDYA NAPLARI)

TAVAS NAPI

Ağaçlı formasyonu

Tınaztepe formasyonu

Kapıdağı kireçtaşı

Kazanpınarı formasyonu

Uluborlu formasyonu

MARMARİS OFİYOLİT NAPI

Kızılcadağ melanj veolistostromu

Kızılcadağ melanj veolistostromu

Karaböğürtlen formasyonu

GÜLBAHAR NAPI

Orhaniyeformasyonu

DOMUZDAĞ NAPI

Dutdere kireçtaşı

Bakırdağ formasyonu

NEOOTOKTON ÖRTÜ KAYALARI

OLİGOSEN

Acıgöl grubu

Delikarası formasyonu

Saraycıkformasyonu

MİYOSEN

Oymapınar formasyonu

Kavak formasyonu

Yarıkkaya formasyonu

Kireçtaşı üyesi

Bağkonak formasyonu

Karpuzçay formasyonu

Aksu formasyonu

Çamova üyesi

Kireçtaşı üyesi

Göksöğüt formasyonu

PLİYOSEN

PLİYOSEN-KUVATERNER

Gölcük formasyonu

Dort formasyonu

Adlanmamış Pliyo-Kuvaternerkonglomeraları

Adlanmamış Pliyo-Kuvaternermarn, silttaşı, kiltaşı, çamurtaşı

Düzağaç konglomerası

Gölsel kireçtaşı-traverten

Eski akarsu taraça dolguları

Eski yamaç molozu ve birikintikonisi

Eski alüvyon yelpazesi

Alüvyon yelpazesi

Moren

Eski Alüvyon

Alüvyon

TEKTONİK

 

 

3. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

 

ISPARTAİLİNİN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ISPARTAİLİNİN MADEN KAYNAKLARI

METALİK MADENLER

Altın-gümüş

Alüminyum

Bakır-kurşun

Demir

Krom

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Kükürt

Barit

Manyezit

Talk

Olivin

Ponza

Kireçtaşı

Çimento hammaddeleri

Mermer

Çakıl-kum

ENERJİ KAYNAKLARI

Linyit kömürü

Eğirdir

Akbelenli sahası

Gelendost

Kötürnek zuhuru

Yalvaç

Yarıkkaya sahası

Hidroelektrik santralları (HES)

Doğal gaz

 

II. KISIM

 

ISPARTA İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

ISPARTA İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

Diri faylar

ISPARTA İLİNDE HEYELANLAR

 

 

2. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE HALKSAĞLIĞI

ASBEST VE SAĞLIK

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Krizotil Türkiye’de krizotil asbest dağılımı

ISPARTA İLİNDE KRİZOTİL ASBEST BULUNAN YERLER

ASBEST SANILAN KAYAÇLAR VE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenmeAsbeste bağlı hastalıklar açısından risk altındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

Sonuç ve öneriler

ISPARTA İLİNDE DİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

Krom tozu ve etkisi

Olivin tozu

Alüminyum tozu

Barit tozu Ponza tozu

Ponzanın kullanım alanları ve sağlığa etkisi

Kömür tozu ve antrakozis

 

 

3. BÖLÜM

ISPARTA İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYUKALİTESİ

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

            ISPARTAİLİNİN SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ

Akarsular

Göller

Barajlar

Göletler

YER ALTI SUYUKAYNAKLARI

ISPARTA İLİ İÇME SUYU KALİTESİ

İçme suyu temin edilen kaynağın adı, mevcut durumu,potansiyeli

Isparta şehir merkezi

Deregümü köyü

Gelincik köyü

Gölcük Krater Gölü

Kayı  köyü

Yakaören köyü

Aksu

Karağı köyü

Atabey

İslamköy

Eğirdir

Eğirdir Gölü suyu

Gelendost

Gönen

Keçiborlu

Senirkent

Sütçüler

Şarkikaraağaç

Uluborlu

Yalvaç

Yenişarbademli

Balkan Endemik Nefropatisi (BEN)

Yer altı su kaynaklarından temin edilen su miktarıve içme suyu arıtım tesisi mevcudiyeti

 

 

4. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİNİN İÇME SULARININ FLORÜR AÇISINDANDEĞERLENDİRMESİ

İÇME SUYUNDAFLORÜR

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

ISPARTA İLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR

Florürlü suyun sağlığa etkisi

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

5. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDANDEĞERLENDİRMESİ

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK VESAĞLIK

Arsenik tanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞAETKİLERİ

ISPARTA İLİNİNBAZI YERLERİ İÇME SUYUNDA ARSENİK

Gölbaşı köyü arsenik zuhuru

Çevreye etkisi

ARSENİKLE İLGİLİÖNLEMLER       

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler

 

 

6. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ İYOT SORUNU

 

İYOT

Isparta ili iyot sorunu

İYOT EKSİKLİĞİNİNGİDERİLMESİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

İyotlu tuz kullanımı

 

7. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ İÇMECE VE MADEN SUYU KAYNAKLARI VE HALKSAĞLIĞI

 

ISPARTAİLİNİN İÇMECE VE MADEN SUYU KAYNAKLARI

Sütçüler ilçesi

Tota (Kocaoluk) İçmecesi

Şarkikaraağaç ilçesi

Arak-UyuzhamamıMaden Suyu

Yenişarbademli ilçesi

YenişarbademliKükürtlü Maden Suyu

Diğer içmeceler

Karbondioksitgazı

 

8. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLI KULLANIMI

 

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MALZEMELERİN KULLANIMI

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve mineralli sular,termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavisi

TERAPÖTİK AMAÇLA JEOLOJİK MEKANLARIN KULLANIMI

Mağara tedavisi (speleoterapi)

ISPARTA İLİ MAĞARALARI

Merkez ilçesi

İntepe Mağarası

Kapı Kaya Mağarası

Aksu ilçesi

Erenler Mağarası

Gümüşini Mağarası

Sorgun Mağarası

Atabey ilçesi

Delikönü Mağarası

Eğirdir ilçesi

Belbaşı Mağarası

Culak İni Mağarası

Damlataş Mağarası

İnönü Mağarası

Kapızini Mağarası

Kocakır Mağarası

Su İni Mağarası

Gönen ilçesi

Yayla Obruğu Mağarası

Keçiborlu ilçesi

Güvercinlik Mağarası

Senirkent ilçesi

Peynir İni Mağarası

Sütçüler ilçesi

Kadı Deliği Mağarası

Kuz Mağarası

Şahne Mağarası

Taşkapı Mağarası

Şarkikaraağaç ilçesi

Öşekçi Mağarası

Salur Mağarası

Uluborlu ilçesi

Uluborlu Obruğu

Yalvaç ilçesi

Akar-Donar Mağarası

Ayı İni Mağarası

Değirmenönü Mağarası

Yenişarbademli ilçesi

Göllü Mağarası

Kaplıcalar

TERMAL ÇAMURLARIN VE PELOİDLERİN HAZIRLANMASI

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

Sonuçlar ve öneriler

 

9. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİNDE KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

KİL YEME ALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığının (jeofajia-pika) nedenleri

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinko eksikliği

Kil ve toprak yeme alışkanlığı (jeofajia-pika)

Çocuklarda toprak yeme olayı

Hamilelikte çinko

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar

Kilin satışı

TOPRAKTAKİ ORGANİZMALAR VE SAĞLIK

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI

Pekmez toprağı ve sağlık

Öneriler

 

 

 10. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

ISPARTA İLİ DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE SAĞLIK

Radon gazı

Isparta ilinde yüksek florürlü su kaynaklarını kullanan Deregümü veYakaören köylerinde atmosferik radon düzeyleri

Suda doğal radyasyon

 

 

11. BÖLÜM

 

ISPARTA İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK)UNSURLAR VE ETKİLERİ

 

MADEN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ

AĞIR METALLER

Ağır metallerin topraktaki kökeni ve dağılımı

JEOTERMAL KAYNAKLAR

GÜBREDEN GELEN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

ARAÇLARDAN GELEN KİRLİLİK

ZİRAİ İLAÇLAMA (OT, BÖCEK VE MANTAR ÖLDÜRÜCÜLER)

ATIK BOŞALTMA

Çöp atıkları

Kimyasal atıklarve lağım akıntıları

 

 

12. BÖLÜM

 

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 
Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarındatıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi Jeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİ UYGULAMALARIVE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

GENEL ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.