Kitaplar;

kitaplar63.jpg

Basım aşamasında


İÇİNDEKİLER

 

ÇANAKKALE İLİNİN İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN-ENERJİ KAYNAKLARI,

TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

GİRİŞ

 

I.KISIM

ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİ, JEOLOJİSİ, MADEN VE ENERJİKAYNAKLARI

 

1.BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİ

 

ÇANAKKALE İLİ

            Coğrafikkonumu

Tarihi

Ulaşım

Nüfus, eğitim vekültür

         İklim vebitki örtüsü

         Fiziki yapısı

Sanayi

Yer altıkaynakları

Toprak yapısı ve sulama

 Orman, tarım vehayvancılık

Turizm

Jeolojikmireas yapıları

 

ÇANAKKALE İLİNİN İLÇELERİ

MERKEZ İLÇE

AYVACIK

BAYRAMİÇ

BİGA

BOZCAADA

ÇAN

ECEABAT

EZİNE

GELİBOLU

GÖKÇEADA

LAPSEKİ

YENİCE

 

2. BÖLÜM

 

ÇANAKKALEİLİNİN GENEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ

 

KAYA BİRİMLERİNİN TANIMLANMASI

 

MATAMORFİK KAYALAR

KAZDAĞI METAMORFİTLERİ

Fındıklı formasyonu

Babadağ mermer üyesi

Sarıkız mermeri

Sutüven formasyonu

Mermer

Granitik gnays

         ALAKEÇİMİLONİT ZONU

KALABAK GRUBU

Torasan formasyonu

Serpantinit üyesi

Mermer üyesi

Sazak formasyonu

Mermer üyesi

Çamlık metagranodiyoriti

KARAKAYAKOMPLEKSİ

Karakaya kompleksi

Arkozik kumtaşı

Arkozik kumtaşı

Mehmetalan formasyonu

Çal formasyonu

Orhanlar grovakı

Camialan kireçtaşı

Balya formasyonu

Bayırköy formasyonu

Bilecik formasyonu

Pınar formasyonu

EZİNE ZONU

Çamlıca metamorfitleri

Palamut fillat üyesi

Mermer üyesi

Serpantinit üyesi

KARADAĞ GRUBU

Geyikli formasyonu

Bozalan formasyonu

Çamköy formasyonu

OFİYOLİTİK KAYAÇLAR

                            Denizgören ofiyoliti

ÇETMİ MELANJI

                            Çetmimelanjı

Çetmi melanjı içerisindekibloklar

Serpantinitler

Eklojit

Kireçtaşı blokları

Balıkkaya formasyonu

 

MAGMATİK VE VOLKANİKKAYAÇLAR

EOSEN YAŞLI GRANİTOYİD KAYALARI

EOSEN YAŞLI VOLKANİT KAYALARI

Edincik volkaniti

Beyçayırvolkaniti

Şahinliformasyonu

Bilaller üyesi

Dededağvolkanitleri

Hacıbekirlerüyesi

Kazmalı tüf üyesi

Korudereignimbirit üyesi

Erdağ volkaniti

OLİGOSEN YAŞLI VOLKANİT KAYALARI

Atikhisarvolkaniti

Yeniköy volkaniti

Saraycıkvolkaniti

Bağburunformasyonu

Hallaçlarvolkaniti    

            ÜST OLİGOSEN-ALT MİYOSEN YAŞLIGRANİTOYİD KAYALARI

MİYOSEN YAŞLI VOLKANİT KAYALARI

ALT-ORTA MİYOSEN YAŞLI VOLKANİT KAYALARI

Andezitik volkanitler

Halazadağ volkaniti

Ortatepe volkaniti

Bademli volkaniti

Babakale volkaniti

Araplar volkaniti

Behramkale volkaniti

Ezine volkaniti

Hüseyinfakı volkaniti

Arıklı ignimbiriti

Ayvacık volkaniti

Tüf üyesi

Riyolitik ve dasitikvolkanitler

Işıkeli riyoliti

Çamkabalak ignimbiriti

Tüf üyesi

ÜST MİYOSENYAŞLI VOLKANİT KAYALARI

Taştepe bazaltı

 

SEDİMANTER KAYALAR

Fıçıtepe formasyonu

Soğucak formasyonu

Ceylan formasyonu

Beybaşlı formasyonu

Küçükkuyu formasyonu

Çan formasyonu

İlyasbaşı formasyonu

Gazhanedere formasyonu

Çanakkale formasyonu

Kirazlı üyesi

Çamrakdere üyesi

Alçıtepe üyesi

Gülpınar formasyonu

Bayramiç formasyonu

 

3.BÖLÜM

 

ÇANAKKALE İLİNİN MADEN VE ENERJİKAYNAKLARI

ÇANAKKALEİLİNİN MADEN KAYNAKLARI

 

METALİK MADENLER

ALTIN

Madendağ yatağı

Kartaldağ yatağı

Kısacık zuhuru

Donbaycılar zuhuru

ANTİMON

Arapuçanderezuhuru

KURŞUN-ÇINKO

Korudere yatağı

Handeresi  zuhuru

Balcılar zuhuru

Şahinli ve Karaömerlerzuhuru

Çataltepe zuhuru

Kundakçılarobası zuhuru

DEMİR

Kuşçayırı zuhuru

Yaşyer zuhuru

Kızılkeçi yatağı

VOLFRAM

 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

Alunit

Barit

Diyatomit

Dolomit

Feldispat

Kalsit

Kil

Bentonit

Ahmetçe bentonit yatağı

Koşuburnu bentonit yatağı

Demirli kil

Halloysit

Kaolen

Tuğla-kiremit kili

Kuvars

Perlit

Sileks

Talk

Vollastonit

Grafit

Zeolit

Yapı taşları

Parke taşları

Bordür taşları

Kaplama taşları

Kayrak taşları

Mermer ve diğer kaplama taşları

Yonu taşları

Çimento hammaddeleri

Çimento kili

Kireçtaşı

Tras

Agrega

Kırma taş (mıcır)

Kum-çakıl

 

ENERJİ HAMMADDELERİ

KÖMÜR

Çırpılar kömürişletmesi

Helvacı-Yeniçerikömür işletmesi

Çankömür işletmesi

Etilikömür işletmesi

TKİÇan Linyitleri İşletmesi

JEOTERMAL KAYNAKLAR

NÜKLEER ENERJİ KAYNAKLARI

Ayvacık ve Küçükkuyu uranyumyatağı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLARI

Bozcaada rüzgar santralı

Ezine rüzgar santralı

Gökçeada rüzgar santralı

İntepe rüzgar santralı

HİDROELEKTRİK SANTRALLAR

 

II. KISIM

ÇANAKKALE İLİ TIBBİ JEOLOJİK UNSURLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

1.BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİNDE DOĞAL AFETLER VE RİSKLER

 

ÇANAKKALE İLİNİN DEPREMSELLİĞİ

DİRİ FAYLAR

Yenice-Gönen fayı

Sinekçi fayı

Çan-Biga fay zonu

Sarıköy fayı

Evciler fayı

Edremit fay zonu

Kestanbol fayı

Bekten fayı

Pazarköy fayı

Akçapınar fayı

ÇİZGİSELLİKLER

Gülpınar çizgiselliği

Karabiga çizgiselliği

Yaykın çizgiselliği

DİRİ FAYLARIN DEPREMPOTANSİYELİ

ÇANAKKALE İLİNDE HEYELANLAR

 

2. BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİ ASBEST VE DİĞER MİNERAL TOZLARI VEHALK SAĞLIĞI

 

ASBEST VE SAĞLIK

Asbest tanımı

Asbest çeşitleri

Serpantin grubu asbest mineralleri

Krizotil

Amfibol grubu asbest mineralleri

Krosidolit (ribekit)

Amosit (grünerit)

Antofillit

Tremolit

Aktinolit

Türkiye’de krizotil ve amfibol asbest dağılımı

ÇANAKKALE İLİNDE KRİZOTİL VE AMFİBOL ASBEST BULUNANYERLER

ASBEST SANILAN KAYAÇLARVE TOPRAKLAR

Asbestin kullanımı

Asbeste maruziyet şekilleri

Çevresel asbestten etkilenme

Asbeste bağlı hastalıklar açısından riskaltındaki meslek grupları

Asbestin neden olduğu hastalıklar

Benign hastalıklar

Malign hastalıklar

Mezotelyoma

Sonuç ve öneriler

 

ÇANAKKALE İLİDİĞER MİNERAL TOZLARI VE ETKİLERİ

KUVARS, KUVARSİT,KUVARS KUMU VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

Kuvars, kuvarsit ve kuvars kumu

Kuvars kullanımı

Kuvars, kuvarsit ve kuvars tozlarına maruz kalma

ÇANAKKALE İLİ KUVARS KAYALARI VE ETKİLERİ

KUVARS TOZU VE SİLİKOZİS

Silikozise karşı alınacak önlemler

PERLİT TOZU VE ETKİSİ

DİYATOMİT TOZU VE ETKİSİ

KÖMÜR TOZU VE ANTROKOZİS

Balkan Endemik Nefropatisi (BEN)

 

3. BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİNİN İÇME SUYU KALİTESİ VE HALK SAĞLIĞI

 

İÇME SUYU KALİTESİ

            ÇANAKKALE İLİNİN SU KAYNAKLARIPOTANSİYELİ

Kaynak suyu ile kayaç ilişkisi

Kazdağları’ndaki önemli soğuk su kaynakları

Yer altı suyu taşıyan kayaçlar

ÇANAKKALE İLİNİNİÇME SUYU KALİTESİ

BALKAN ENDEMİK NEFROPATİSİ (BEN)

 

4. BÖLÜM

 

ÇANAKKALE İLİ İÇME SUYUNUN ARSENİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

 

İÇME SUYUNDA ARSENİK

Arsenik tanımı ve özellikleri

SUDA ARSENİĞİN KAYNAĞI

Arseniğin antropojenik kaynakları

Jeotermal (sıcak su) kaynaklar

Gübreleme

Arsenikçe zengin yer altı sularını barındıran jeolojik ortamlar

ARSENİĞİN SAĞLIĞAETKİLERİ

ÇANAKKALE İLİ İÇME SUYUNDAKİ ARSENİĞİN KAYNAKLARI…

Arsenik bulunduran kayatürleri

ARSENİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Yüksek oranda arsenikli yer altı sularınıniyileştirilmesi

Arsenik içeren suların arıtılmasıteknolojileri

Arsenik arıtması için çalışma yapılan yerler

 

5. BÖLÜM

 

ÇANAKKALE İÇME SUYUNUN FLORÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

 

 

İÇME SUYUNDA FLORÜR  

Flor’un tanımı ve özellikleri

Flüorit minerali kullanımı

İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri

ÇANAKKALE İLİNİN İÇME SULARINDA FLORÜR

Florürlü içme sularının iyileştirilmesi veönlemler

İçme suyunda florun giderilmesi teknikleri

 

6. BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİNİN SICAK SU (JEOTERMAL) KAYNAKLARIVE HALK SAĞLIĞI

 

AYVACIK İLÇESİ

Tuzla jeotermal kaynağı

Küçükçetmi jeotermal kaynağı

BAYRAMİÇ İLÇESİ

Yukarı Palamut jeotermal kaynağı

Külcüler jeotermal kaynağı

BİGA İLÇESİ

Kırkgeçit jeotermal kaynağı

ÇAN İLÇESİ

Çan jeotermal kaynağı

Alibeyköy kaynağı

Kara ılıcası

Ozancık ılıcası

Ozancık ılıcası kuzeybatısındaki kaynak

EZİNE İLÇESİ

Kestanbol jeotermal kaynağı

Akçakeçili jeotermal kaynağı

LAPSEKİ İLÇESİ

Kocabaşlar jeotermal kaynağı

YENİCE İLÇESİ

Hıdırlar jeotermal kaynağı

Hıdırlar jeotermal kaynağının kuzeydoğusundaki kaynak

Hıdırlar-Uyuz ılıcası

Topaklar (Kum) ılıcası

Öneriler

İÇMECELER

Balaban içmecesi

Kirazlı içmecesi

 

 

7. BÖLÜM

 

ÇANAKKALE İLİNDEKİ JEOLOJİK MALZEME VE MEKANLARIN TEDAVİ AMAÇLIKULLANIMI

 

AMAÇLI KULLANIMI

Terapötik amaçla jeolojik malzemelerin kullanımı

Balneoterapi

Peloidoterapi

Termal ve minerallisular, termomineral sular

Buhar soluma(inhalasyon)

Taş tedavi

Terapötik amaçla jeolojik mekanların kullanımı

Mağara tedavisi (speleoterapi)

Kaplıcalar

Termal çamurların ve peloidlerin hazırlanması,

Killerin kullanımını denetleyen önemliözellikleri

Ülkemizden örnekler

 

 

8. BÖLÜM

 

KİL YEME ALIŞKANLIĞI-PEKMEZ TOPRAĞI VE HALK SAĞLIĞI

 

KİL VE TOPRAK YEMEALIŞKANLIĞI

Kil ve özellikleri

İnsanlarda kil ve toprakyeme alışkanlığı (jeofajia-pika) 

İnsanlarda demir eksikliği

İnsanlarda çinko eksikliği

Çocuklarda toprak yeme olayı

Kil ve toprak yemenin yaratabileceği sorunlar

Kilin satış şekli

Topraktaki organizmalar ve sağlık

PEKMEZ VE PEKMEZ TOPRAĞI

Pekmez toprağı ve sağlık

Öneriler

 

9. BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİ İNSAN KAYNAKLI (ANTROPOJENİK)UNSURLAR VE ETKİLERİ

 

MADEN ÜRETİMİ VE İŞLENMESİ

Asit maden drenajı ve su kirliliği

Asit maden drenajına karşın alınması gereken önlemler

AĞIR METALLER

Çanakkale yöresi bazı kayalarda element analizi

FOSİL YAKITLAR

18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI 

JEOTERMAL KAYNAKLAR

GÜBREDEN GELEN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

ARAÇLARDAN GELEN KİRLİLİK

ZİRAİ İLAÇLAMA (OT, BÖCEK VE MANTAR ÖLDÜRÜCÜLER)

ATIK BOŞALTMA

Çöp atıkları

Kimyasal atıklar ve lağım akıntıları

Öneriler

 

10. BÖLÜM

ÇANAKKALE İLİNDE DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI VE HALK SAĞLIĞI

 

RADYASYON VE RADYOAKTİVİTE

Yerkabuğu kaynaklı doğal radyasyon

ÇANAKKALE  İLİNİN DOĞAL RADYASYONKAYNAKLARI

Ayvacık ve Küçükkuyu yöresi doğal radyasyon kaynakları ve sağlık

Ezine-Geyikli yöresi doğal radyasyon kaynakları ve sağlık

Radon gazı

Suda doğal radyasyon

 

11.BÖLÜM

JEOLOJİK UNSURLAR-RİSKLER VE ÖNLEMLER

 

JEOLOJİKUNSURLAR-RİSKLER

Arazi kullanımı planlaması ve iskan alanlarındatıbbi jeolojinin önemi

Tıbbi Jeoloji ve turizm

YASA VE YÖNETMELİKLERLE,YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE

TIBBİ JEOLOJİUYGULAMALARI VE ÖNERİLER

Sağlık Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kaynaklı düzenlemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklıdüzenlemeler

Tarım Bakanlığı kaynaklı düzenlemeler

GENEL ÖNERİLER

DEĞİNİLEN BELGELER

SÖZLÜK

KISALTMALAR

ÖZGEÇMİŞ

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.