Kitaplar;

kitaplar66.jpg

Basým aþamasýnda

ÝÇÝNDEKÝLER

 

SUVE SAÐLIK………………………………

GÝRÝÞ………………………………………………………………

 

 

1. BÖLÜM

 

SU;TANIMI VE GENEL ÖZELLÝKLERÝ…………..

Genelolarak su ……………………..

SUYUNFÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ………………………………………………………..

Sýcaklýk………………………………………………………………………….

Renk……………………………………………………………………………….

Bulanýklýk……………………………………………………………………….

Kokuve tad…………………………………………………………………….

SUYUNKÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ……………………………………………………….

Suyun pH deðeri……………………………………………….

Asidite…………………………………………………………………………….

Alkalinite………………………………………………………………………….

Elektrikseliletkenlik………………………………………………..

Toplam çözünmüþkatýlar…………………..

Susertliði……………………

Sertlikgiderme yöntemleri…………………..

SUDA BULUNAN ÝZ ÝYONLAR

KATYONLAR

Kalsiyum(Ca)……………………………………………………………………

Magnezyum(Mg)……………………………………………………………….

Sodyum(Na)…………………………………………………………………….

Potasyum(K)……………………………………………………………………

Demir (Fe) ve mangan (Mn)

Alüminyum(Al)………………………………………………………………….

Arsenik (As)

Bakýr (Cu) ve çinko(Zn)

Kurþun (Pb)

Krom (Cr)

Baryum  (Ba)

Silisyum(Si)…………………………………………………………………..…

Selenyum(Se)…………………………………………………………………..

HidrojenSülfür (H2S)………………………………………………………

Sudaçözünmüþ oksijen…………………………………………………………..

ANYONLAR

Ýyot(I)……………………………………………………………………………..

Florür(F)………………………………………………………………………..

Bor(B)

Karbonat  (CO3) ve bikarbonat (HCO3)

Klorür(Cl)

Bromür (S)

Kükürt (S)

Sülfit (SO3)

Sülfat (SO4)

Siyanür (CN)

Azot Bileþikleri: Amonyum, nitrat venitrit………………..……..

Amonyum (NH4)………………………………………………………………….

Nitrat (NO3)……………………………………………………………………..

Nitrit (NO2)………………………………………………………………………

Karbondioksit(CO2)…………………………………………………………

SUYUNBAKTERÝYOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ……………………………………………..

Mikroorganizmalar…………………………………………………………………

SUYUNRADYOAKTÝF ÖZELLÝKLERÝ…………………………………………….........

 

2. BÖLÜM

 

SUYUN HÝDROLOJÝK DÖNGÜSÜ, YER ALTI SUYUNUNHAREKETÝ VE DEPOLANMASI

 

SUYUNHÝDROLOJÝK DÖNGÜSÜ………………………………………………………

SUKAYNAKLARI

YERALTI SULARIN SINIFLANDIRILMASI

YERALTI SUYUNUN HAREKETÝ, DEPOLANMASI, MÝKTARI………………………..

GÖZENEKLÝLÝKVE GEÇÝRÝMLÝLÝK………………………………………………………

Gözeneklilik…………………………………………………………………………

Geçirimlilik…………………………………………………………………………

Jeolojik ortamlarýnyer altý suyu içeriði

Akifuj

Akiklüd

Akitard

Akifer

Akifer Çeþitleri

Oluþtuklarýortamlara göre akiferler

Yer altý suyununhidrolik döngüsü ve profili

Toprakta tanelerile temas halinde bulunan sular

YERALTI SUYU HAREKETÝ……………………………………………………………...

Kaynaksularý

Su kuyularý

Artezyenler

YERALTI SUYU SÝSTEMÝNDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER……………………………………

Su tablasýnýndüþmesi…………………………………………………………….

AÞIRIYER ALTI SUYU ÇEKÝMÝ SONUCU OLUÞAN ÇÖKMELER

Dünya’da çökmeye örnekler: Pisa Kulesi veSan Joaquin Vadisi……

Pisa Kulesi(Ýtalya)………

San Joaquin Vadisi(Kaliforniya-ABD)

Türkiye’deçökmeye bir örnek: Karapýnar (Konya) obruklarý…….

 

3. BÖLÜM

 

SU KÝMYASI KAYAÇ ÝLÝÞKÝSÝ

 

Suyun çözücüözelliði

Kayaçlardaelement daðýlýmý ve yer altý suyu iliþkisi

Granit ve gnayssularý………………………………………………………………...

Bazaltsularý……………………………………………………………………………

Kireçtaþý vedolomit sularý……………………………………………………………

Jips ve anhidritsularý…………………………………………………………………

Marn ve kiltaþýsularý………………………………………………………………….

Kumtaþýsularý…………………………………………………………………………

Alüvyonsularý………………………………………………………………………….

SUYUNKÝMYASAL BÝLEÞÝMÝNÝ DEÐÝÞTÝREN ETKENLER………………………….

Karbondioksitkonsantrasyonuna baðlý deðiþmeler……………………………….

Bazdeðiþimi…………………………………………………………………………...

Sülfatindirgenmesi……………………………………………………………………

Yükseltgenmereaksiyonlarý………………………………………………………….

Tuz yoðunluðunundeðiþmesi………………………………………………………..

 

4. BÖLÜM

 

SU KÝRLÝLÝÐÝ

 

YER ÜSTÜ SUYU KÝRLÝLÝÐÝ

Akarsukirliliði………………………………………………………………………

Gölkirliliði…………………………………………………………………………..

Deniz kirliliði………………………………………………………………………..

YER ALTI SUYU KÝRLÝLÝÐÝ

ÝÇME-KULLANMASUYUNDA DOÐAL KÝRLENME

SULARDABULUNAN BAZI ELEMENTLERÝN YOL AÇTIÐI DOÐAL KÝRLENME

Tuzlu sugiriþimi……………………………………………………………………

Asitli sular vezehirleyici metallerin hareketliliði………….

Asit kaya drenajýve su kirliliði……………………        

Jeotermal kaynaklýsu kirliliði ve etkileri…………….

SUDARADON GAZI

Hareket edenradyasyon……………..

Linyit kömürleri veyer altý suyu kirliliði……………

ÝNSANKAYNAKLI SU KÝRLÝLÝÐÝ VE ETKÝLERÝ…………….…………………............

Asit maden drenajýve su kirliliði ……………………

Bor madeniiþletmesi………………………………………………………………

Taþocaðý ve mýcýriþletmeleri……………………………………………………..

Dökümve arýtma iþlemleri………………………………………………………..

Kimyasalatýklar……………………………………………………………………

Çöpatýklarý…………………………………………………………………………

Külatýklarý ………………………………………………………………………….

Laðým……………………………………………………………………………….

Askýda katýmaddeler………………..

Organikkirlilik……………….

Patojenler…………………..

Deterjanlarve su kirliliði …………………

Gübrekullanýmý  ve aðýr metalkirliliði…………………………………………...

Azot bileþikleri

Fosfor

Tuzluluk

Pestisitler ve sukirliliði

Siyanür ve siyanürbileþikleri

Petrol ve türevleri

Polikloronaftalinler ve bifeniller

Zehirli gazlar

Asit yaðmurlarý

Asit yaðmurlarýnýnçevre yer altý sularýna olumsuz etkileri

Kýyýkirliliði ve etkileri

Mezarlýklarýnyer altý suyu kirliliði üzerine etkileri

Mezarlýklarýn sukaynaklarýna mesafesi

Aðýr metaller ve sukirliliði

Metal korozyonu

Korozyonu arttýrýcý diðer unsurlar

 

 

5. BÖLÜM

 

ÝNSANÝTÜKETÝM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELÝKTE GEÇEN TANIMLAR (Resmi Gazete:Tarih: 17 Þubat 2005, Sayý: 25730)

ÝÇME SUYU PARAMETRELERÝ

Doðal mineralli suve kaynak suyu

Mineralli sulardamikrobiyolojik özellikler ve güvenirlilik

Mineralli sulardagüvenli kimyasal bileþim

Kaynak sularýnýnfiziksel ve kimyasal kalitesi

Çeþitlifiziksel þartlarýn þebeke suyunda oluþturduðu kimyasal, fiziksel vemikrobiyolojik deðiþimler

 

 

6. BÖLÜM

 

SU VE SAÐLIK

Günlük su ihtiyacý

Suyunvücuttaki görevleri

Vücudumuzunalkalitesi ve su

Güvenli içme suyu

ÝÇME-KULLANMAVE DOÐAL MÝNERALLÝ SULARDAKÝ ELEMENTLER VE SAÐLIK………..

SUDABULUNAN ELEMENTLER VE SAÐLIK……………………   

Alüminyum (Al)

Antimon (Sb)

Arsenik (As)

Baryum (Ba)

Berilyum (Be)

Bor (B)

Demir (Fe)

Mangan (Mn)

Kalsiyum (Ca+2)

Magnezyum (Mg+2)

Sodyum (Na)

Potasyum (K+)

Fosfor (P)

Bakýr Cu)

Çinko (Zn)

Krom (Cr)

Nikel (Ni)

Molibden (Mo)

Kobalt (Co)

Florür (F)

Silisyum (Si)

Ýyot (Ý)

Kadmiyum (Cd)

Kurþun (Pb)

Cýva (Hg)

Selenyum (Se)

Brom(Br)

Siyanür (CN)

Klorür (Cl)

Hidrojen sülfür (H2S)

Karbondioksit (CO2)

Amonyum (NH4)

Nitrat (NO3)

Nitrit (NO2)

Sülfat (SO4)

Polisiklik AromatikHidrokarbonlar (PAH)

Balkan EndemikNefropatisi (BEN)

Tuzluluk

Çözünmüþ oksijen

Radyoaktif kirleticiler

Radon kaplýcalarýve içmeleri

Ýçme sularýndakiradyasyonun saðlýða etkisi

MÝKROBÝYOLOJÝK PARAMETRELER

Ýçmesuyunda bulunan bazý bakteriler

Zararlýmikroorganizmalarýn giderilmesi yöntemleri

ÝZELEMENTLERÝN HAREKETLÝLÝÐÝ VE SAÐLIK

SUKESÝNTÝLERÝ VE HALK SAÐLIÐI

 

 

7. BÖLÜM

 

SU SERTLÝÐÝ VE SAÐLIK

 

SUÝLE MAGNEZYUM ALIMI  VE VÜCUTTAKÝMAGNEZYUMUN ÖNEMÝ………..

ÝÇMESUYUNDA KALSÝYUM VE KARDÝYOVASKÜLER HASTALIK……………….

Kalsiyumeksikliði………………………………………………………………...

Kalsiyum ve kanbasýncý………………………………………………………...

SUSERTLÝÐÝ VE KANSER ÝLÝÞKÝSÝ…………………………………...………………

 

8. BÖLÜM

 

ÝÇME SULARININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ VE TAÞINMASI

 

Sularýnarýtýlmasý…………….

Suyundezenfekte edilmesi……………..

Sularýnmuayenesi ve deðerlendirilmesi……………..

Bakteriyolojikanaliz için örnek alma sýklýðý……………..

YÜKSEKARSENÝKLÝ YER ALTI SULARI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ…………….

Düþük arseniklimevcut kuyulardan yararlanýlmasý…………………………..

Alternatif düþük arsenikli akiferlerde yeni kuyularýnaçýlmasý……………….

Adi kuyulardanyararlanýlmasý…………………………………………………..

Yüksek oranda arsenikliyer altý sularýnýn iyileþtirilmesi……………………...

Arsenikle ilgili sorunlar için  çözüm önerileri……………………….

Ýçme suyu vearsenik analizi amaçlý su örneklemesi…………………………

Doðal sulardaarsenik içeriðinin belirlenmesi…………………………………

SUARITMA/TEMÝZLEME ÝÞLEMLERÝ

Filtrasyonyöntemleri…………………………………………………………….

Yumuþatmayöntemleri………………………………………………………….

Ters ozmosyöntemi……………………………………………………………..

ARSENÝKÝÇEREN SULARIN ARITILMASI YÖNTEMLERÝ………………………….

ÝÇMESUYUNDA FLORÜRÜN GÝDERÝLMESÝ YÖNTEMLERÝ………………………

 

9. BÖLÜM

 

DÜNYA’DA VETÜRKÝYE’DE SUYUN DAÐILIMI

 

DÜNYA’DASUYUN DAÐILIMI

TÜRKÝYE’NÝN SU KAYNAKLARI VE POTANSÝYELÝ

Yer üstü su kaynaklarý

Yer altý suyu kaynaklarý

Su tüketimi

Su varlýðýna göre ülkelerinsýnýflamasý

Türkiye’ninjeolojik yapýsý

Türkiye’dekiovalar ve platolar

Türkiye’ninakarsularýnýn özellikleri

 

10. BÖLÜM

 

            GENELDEÐERLENDÝRME

 

DEÐÝNÝLENBELGELER…………………………………………………………………

SÖZLÜK………………………………………………………………………………..….

Yazarýnkitaplarý………………………………………………………………………….

 


Copyright © 2012.
Sitenin içeriðinde yer alan yazý ve resimlerin bütün haklarý saklýdýr. Yazý ve resimler izinsiz olarak kullanýlamaz..
Siteyi en iyi Ýnternet Explorer 8.0 dýþýndaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.