Kitaplar;

kitaplar72.png

Suyun nasýl doðduðunu, nasýl hastalandýðýný, nasýl ihtiyarladýðýný, nasýl öldüðünü ve geliþen uygarlýðýn onu nasýl yok ettiðini biliyor muyuz? 

 

1906’da Pavlo Valencia altýn aramak için Meksika’dan Kaliforniya’ya gitme cesareti gösterdi. Hiç suyu olmadan bir hafta hayatta kaldý; kurtarýldý ve susuzlukdeneyimi kaydedildi. Bu deneyim þöyle özetleniyor: Salya koyulaþýr, boðazda biryumru oluþur, dil o kadar þiþer ki adeta çeneyi sýkýþtýrýr, boðaz o kadar kabarýr ki nefes almak zorlaþýr ve korkutucu bir boðulma hissi yaratýr, derinin gerilmesiyle yüzde bir çekilme hissedilir, çoðu kiþi halüsinasyon görmeye baþlar, göz kapaklarý çatlar ve gözlerden kanlý gözyaþlarý akmaya baþlar. Pavlo Valencia bulunduðunda derisi morumsu gri renkteydi, çatlamýþtý ama hiç kan izi yoktu, dudaklarý ameliyata alýnmýþçasýna kaybolmuþtu, burnunun yarýsý pörsümüþtü, gözlerinde donuk bir bakýþ vardý. 

Dr.Fereydoon Batmanghelidj Ýran Ýslam Devrimi sýrasýnda (1979 yýlýnda) idamla yargýlanmak üzere hapiste yatar. Hapishanedeki ilk günlerinde þiddetli kývrandýrýcý ülser aðrýsý olan bir tutukluya hapishanenin revirinde hiç ilaç olmadýðý için iki bardak su verir, aðrý 8 dakika içinde geçer, daha sonra hastasý 3 saatte bir 500 ml (1 küçük pet þiþe ya da 2 büyük su bardaðý) su içmeye devam eder, akut dönem geçtikten sonra hastaya yemekten yarým saat önce 250 ml yemekten 2.5 saat sonra 250 ml ve aralarda istediði kadar su içmesini önerir ve hasta yýllarca mide aðrýsý çekmez. Batmanghelidj, hapisten çýktýðý 1982 yýlýna kadar 3000’den fazla ülserli mahkûmu sadece suyla tedavi etmiþ ve saðlýklarýna kavuþturmuþtur.  Bu iki yaþam hikâyesinden anladýðýmýz þeyin,su olmadan yaþamýn asla olamayacaðý gerçeðidir.

BU KÝTAPTA SUYA DAÝR HER ÞEY VAR.

Asi Kitap: 65

Araþtýrma: 45

Suyun Hikayesi: Eþref Atabey

Genel Yayýn Yönetmeni: Gürkan Hacýr

Editör: Nihat Ateþ

Kapak Tasarým: Karen Güçlü

Sayfa Tasarým: Meryem Yardýmcý

1. Baský, Þubat 2018, Ýstanbul

ISBN: 978-605-9331-87-6

www.asikitap.com,

Online Satýþ: www.kitapfilesi.com

AsiKitap, Guru Yapým Prod. Ltd. Þti.’nin tescilli markasýdýr.

 

ÝÇÝNDEKÝLER

 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………

TEÞEKKÜR…………………………………………………………………………

SUNUM……………………………………………………...................................

KISALTMALAR………………………………………………………………………

GÝRÝÞ…………………………………………………………………………………

SUYUN TARÝHÇESÝ VE SU BÝLÝMÝ……………………………………………

SUYUN OLUÞUMU…………………………………………………………

Zirkon ve su………………………………………………………..

Okyanuslarýn oluþumu………………………………………….

SUYUN TANIMI VE YAPISI ……………………………………………….

Suyun çeþitleri ……………………………………………………..

Hidrojenin izotoplarý…………………………………………………

SUYUN ÖZELLÝKLERÝ………………………………………………

SUYUN FÝZÝKSELÖZELLÝKLERÝ……………………………………………..

Suyun sýcaklýðý……………………………………………………………..

Suyun rengi…………………………………………………………………

Suyunbulanýklýðý…………………………………………………………...

Suyun koku ve tadý…………………………………………………………

SUYUN KÝMYASALÖZELLÝKLERÝ………………………………………………..

Suyun pHdeðeri………………………………………………………………

Suyun asidikliði………………………………………………………………

Suyun alkalitesi…………………………………………………………...

Suyun elektrikseliletkenliði………………………………………………

Suda katý maddeler………………….. …………

Suyunsertliði…………………………………………………………………

Suda bulunaniyonlar………………………………………………………..

Suyun bakteriyolojiközellikleri…………………………………………….

Suyun radyoaktifözellikleri………………………………………………...

SU ÇEVRÝMÝ……………………………………………….

Suyun çevrimi…………………………………………………….

SU KAYNAKLARI………………………………………………………..

YER ÜSTÜ SU KAYNAKLARI…………………………………………..

Buzullar…………………………………………………………………

Akarsular…………………………………………………………………….

Denizler…………………………………………………………………

Göller…………………………………………………………………

Baraj gölleri………………………………………………………………….

Göletler…………………………………………………………………….

YER ALTI SU KAYNAKLARI………………………………………..

Soðuk sukaynaklarý………………………………………………….

Yer altýsularýnýn kökenine göre sýnýflandýrýlmasý………………………..

Sýcak sukaynaklarý…………………………………………………….

Gayzerler………………………………………………………………….

YER ALTI SUYUNUN HAREKETÝ VE DEPOLANMASI………………

Gözeneklilik…………………………………………………………………..

Geçirimlilik……………………………………………………………………

Jeolojik ortamlarýn yer altý suyu içeriði…………………………………….

Yer altý suyunun hidrolik çevrimi ve kesiti………………………….……

Yer altý suyunundepolanmasý………………………………

Kaynak sularý…………………………………………………………………

Su kuyularý……………………………………………………………………

Artezyenler…………………………………………………………………....

YER ALTI SUYU SÝSTEMÝNDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER……………………………

Su tablasýnýn düþmesi………………………………………………………..

Tuzlu su giriþimi……………………………………………………………...

AÞIRI YER ALTI SUYU ÇEKÝMÝ SONUCU OLUÞANÇÖKMELER……………

Dünyada yer altýsuyu çekimi nedeni ile oluþan çökmeler……

Uman’daki Ubar þehri ortadankayboldu……………………….

Mexico City (Meksika) Bölgesiçöktü……………………………….

Pisa Kulesi(Ýtalya) eðildi………………………………………………….

San JoaquinVadisi (Kaliforniya-ABD) çöktü……………………………….

Yer altý suyunun aþýrý çekimi nedeniyle oluþan Karapýnar (Konya) Obruklarý

SUDA KÝRLÝLÝK OLUÞTURAN ETKENLER……………

Kirlilikparametrelerine göre su sýnýflamasý……………………………….

Sularýnkorunacaðý kirletici etkenler ……………………………………….

YER ÜSTÜ SUYU KÝRLÝLÝÐÝ………………………………………………………..

Akarsularda kirlilik………………………………………………………..

Göllerde kirlilik…………………………………………………………….

Denizlerde kirlilik……………………………………………………………

YER ALTI SUYU KÝRLÝLÝÐÝ…………………………………………………………

ÝÇME-KULLANMA SUYUNDA DOÐAL KÝRLENME ………………………….

         Elementlerinhareketliliði ve suda doðal kirlenme………………………

Asit kaya drenajý ………………………………………………………….

Jeotermal kaynaklý kirlililik………………………………………………….

Linyit kömürlerive yer altý suyu kirliliði………………………………….

ÝNSAN AKTÝVÝTELERÝNÝN NEDEN OLDUÐU SU KÝRLÝLÝÐÝ VE

ETKÝLERÝ ……………………………………………………………………

Sudan kaynaklanan kimyasalriskler……………………………………

Maden üretimi ve iþlenmesi………………………………………………....

         Madenpasalarý……………………………………………………….

Atýk havuzlarý………………………………………………………..

Bor madeninden kaynaklanan suda arsenik kirliliði……………………..

Taþ ve mermer ocaðý faaliyetlerinin yer altý suyuna olumsuz etkisi……

Asit maden drenajý  ………………………………………………………….

Döküm ve arýtma iþlemleri………………………………………………….

Kimyasalatýklar………………………………………………………………

Çöp atýklarý……………………………………………………………………

Düzenlidepolama alanlarý………………………………………………..…

Kül atýklarý ……………………………………………………………………

Laðým…………………………………………………………………………..

Askýdaki katý maddeler………………………………………………………...

Organik kirlilik……………………………………………………………….

Patojenler ……………………………………………………………………..

Deterjanlar ……………………………………………………………………

Gübre kullanýmý ……………………………………………………………..

Azot bileþikleri………………………………………………………………..

Fosfat…………………………………………………………………………..

Algler………………………………………………………………………..

Tuzluluk……………………………………………………………………….

Zirai ilaçlamadakullanýlan pestisitler

(ot, böcek vemantar öldürücüler)…………………………………………..

Siyanür ve siyanür bileþikleri……………………………………………….

Petrol ve türevleri ……………………………………………………………

Polikloro naftalinler ve bifeniller …………………………………………..

Zehirli gazlar………………………………………………………………….

Asit yaðmurlarý……………………………………………………………….

Asit yaðmurlarýnýn yer altý sularýna etkileri……………………………….

Kýyý kirliliði …………………………………………………………………..

Mezarlýklarýn yer altý suyu kirliliði üzerine etkileri………………………

Mezarlýklar su kaynaklarýna ne kadar mesafede olmalý?………………

ÝÇME VE KULLANMA SULARININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ ………………

SUYUN DEZENFEKTE EDÝLMESÝ………………………………………...

Fiziksel yöntemler…………………………………………………...

Kimyasal yöntemler…………………………………………………

Suyun dezenfeksiyonunda kullanýlan kimyasal maddeler……..

Klorlamadaetkisi olan faktörler……………………………………

Sularýn klorla dezenfeksiyon yöntemleri ………………………..

Dezenfeksiyonda kullanýlan klor bileþikler……………………….

SULARIN ARITILMASI……………………………………………………..

SU ARITMA YÖNTEMLERÝ………………………………………………………...

Filtrasyon yöntemleri………………………………………………………...

Yumuþatma yöntemleri……………………………………………………...

Ters ozmos yöntemi………………………………………………………….

Karbondioksit ile su arýtým yöntemi………………………

Arsenik içeren sularýn arýtýlmasý yöntemleri………………………………

Ýçme suyunda florürün giderilmesi yöntemleri…………………………...

Atýksularýn arýtýlmasý……………………………………………………

YÜKSEK ARSENÝKLÝ YER ALTI SULARI SORUNLARININÇÖZÜMÜ..

Doðal sularda arsenik içeriðinin belirlenmesi……………………………..

Düþük arsenikli mevcut kuyulardan yararlanýlmasý……………………..

Düþük arsenikli akiferlerde alternatifyeni kuyularýn açýlmasý…………

Sýð kuyulardan yararlanma……………………………………………..

Arsenikle ilgilisorunlara için  çözüm ve öneriler………………………..

ÝÇME VE KULLANMA SUYU KALÝTESÝ………………

Güvenli içme suyu………………………………………………

Ýnsani tüketim amaçlý sular hakkýnda yönetmelikte geçen tanýmlar……..  

ÝÇME SUYU PARAMETRELERÝ……………………………………………………..

Kullaným amaçlarýna göre sularýn sýnýflamasý…………………….

Doðal mineralli su ve kaynak suyu………………………………………….

Kaynak sularýnýn fiziksel ve kimyasal kalitesi……………………………...

Sýnýflamaya göre sularýn kullanýmlarý……………………………………..

Çeþitli fiziksel þartlarýn þebeke suyunda oluþturduðu kimyasal,

fiziksel ve mikrobiyolojik deðiþimler………………………………………..

Ýçme suyunda karþýlaþýlan kirleticiler vekaynaklarý……………………….

METAL KOROZYONU……………………………………………………………..

Korozyonuarttýrýcý diðer unsurlar………………………………………....

Korozyonlamücadele…………………………………………………….

SUKALÝTESÝNÝN KAYAÇ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ…………………………………..............

Kayaçlarda element daðýlýmý ve yer altý suyuiliþkisi………………

Granit ve gnays sularý……………………………………………………

Bazalt sularý………………………………………………………

Kireçtaþý ve dolomit sularý………………………………………

Jips ve anhidrit sularý…………………………………………

Marn ve kiltaþý sularý…………………………………………

Kumtaþý sularý……………………………………………………………………

Alüvyon sularý…………………………………………………………………...

Suyun kimyasal bileþimini deðiþtiren etkenler…………………...

Karbondioksit deriþimina baðlý deðiþmeler…………………………

Baz deðiþimi…………………………………………………………………..

Sülfat indirgenmesi………………………………………………………

Yükseltgenme reaksiyonlarý………………………………………………

Tuz yoðunluðunun deðiþmesi………………………………………………

SUDA BULUNAN ELEMENTLER VE ÝNSAN SAÐLIÐI

ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝ…………………………………………………………..

Elementlerin oluþumu………………………………………………………

Element tanýmý ve sýnýflamasý…………………………………………..

Alüminyum (Al)……………………………………………………………….

Antimon (Sb)…………………………………………………………………...

Arsenik (As)……………………………………………………………………

Bakýr (Cu)………………………………………………………………………..

Baryum (Ba)…………………………………………………………………….

Berilyum (Be)…………………………………………………………………..

Bor (B)…………………………………………………………………………

Brom (Br)………………………………………………………………………..

Cýva (Hg)……………………………………………………………………….

Çinko (Zn)………………………………………………………………………

Demir (Fe)……………………………………………………………………....

Flor (F)………………………………………………………………………..

Fosfor (P)………………………………………………………………………..

Ýyot (Ý)…………………………………………………………………………...

Kadmiyum (Cd)………………………………………………………………..

Kalsiyum (Ca)………………………………………………………………….

Kalsiyum eksikliði…………………………………………………….

Ýçme suyunda kalsiyum ve kardiyovasküler hastalýk iliþkisi..

Kalsiyum ve kan basýncý……………………………………………..

Klor (Cl)……………………………………………………………………...

Kobalt (Co)……………………………………………………………………..

Krom (Cr)……………………………………………………………………….

Kurþun (Pb)…………………………………………………………………….

Bebekler ve kurþun…………………………………………………

Kükürt (S)………………………………………………………………………

Lityum (Li)…………………………………………………………………..

Magnezyum (Mg)……………………………………………………………...

Su ile magnezyum alýmý  ve vücuttaki magnezyumun önemi…

Mangan (Mn)…………………………………………………………………..

Molibden (Mo)…………………………………………………………………

Nikel (Ni)…………………………………………………………………

Nikel alerjisi………………………………………………………

Potasyum (K)………………………………………………………………….

Ribudyum (Rb)………………………………………………………

Selenyum (Se)…………………………………………………………………..

Sezyum (Cs)………………………………………………………………..

Silisyum (Si)…………………………………………………………………….

Sodyum (Na)…………………………………………………………………...

Stronsiyum (Sr)…………………………………………………………………

SUDABULUNAN RADYOAKTÝF ELEMENTLER VE ÝNSAN

SAÐLIÐIÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝ………………………………………………

Ýçme suyuna iliþkinradyolojik parametre ve sýnýr deðerleri………..

Uranyum(U)………………………………………………………….

Radyum(Ra)………………………………………………………

Toryum (Th)…………………………………………………………………..

Polonyum (Po)……………………………………………………………..

Radon (Rn)………………………………………………………………………

Ýçme sularýndaki radon aktivitesi ve insansaðlýðýna etkileri…..

Radon kaplýcalarýnda alýnanradyasyon dozu…………………..

Þiþe sularýndaki radyoaktivite………………………………..

Maden sularýndaki radyoaktivite……………………………..

Ýçmelerdeki radyasyon ve insan saðlýðýna etkileri…………

SUDA BULUNAN BÝLEÞÝKLER VE ÝNSAN SAÐLIÐI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝ

Siyanür (CN)…………………………………………………………………...

Hidrojen sülfür (H2S)………………………………………………………….

Karbondioksit (CO2)…………………………………………………………...

Karbonat (CO3) ve bikarbonat (HCO3)………………………………………

Azot bileþikleri: Amonyak, nitrat ve nitrit…………………………………..

Amonyak (NH3) ………………………………………………………………

Nitrat (NO3)…………………………………………………………………….

Nitrit (NO2)……………………………………………………………………..

Sülfat (SO4) …………………………………………………………………….

Sülfit (SO3) ……………………………………………………………………...

Fosfat (PO4)……………………………………………………………………….

Algal toksinler……………………………………………………………..

Fenoller………………………………………………………………………....

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ………………………………..  

Pestisitler………………………………………………………………………..

Suda çözünmüþ oksijen……………………………………………………….

Suda katý maddeler………………….. …………

Ýçme suyundaki asbest kanser yapar mý?

Asbestli çimento borularý (AÇB) …………………………………………

SUYUN FÝZÝKSEL VEKÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝNE BAÐLI

UNSURLAR VESAÐLIÐA ETKÝLERÝ…………………………………

Suyunsýcaklýðý…………………………………………………………..

Sudaki renkdeðiþikliði………………………………………………………

Sudaki koku ve tat………………………………………………………

Suyun pH’ý…………………………………………………………………….

Suyunasidikliði………………………………………………………………

Çeþitliyiyeceklerin asiditeleri………………………………

Ýnsan vücudu ile ilgili bazý önemli salgýlarýn pH deðerleri……

Ýnsan vücudu ile ilgili bazý salgýlarýn pH deðerleri …………

Suyun alkalitesi (alkali su)……………………………………………

Alkali suyun doðacak bebeðin cinsiyeti üzerineetkisi………

Suyun elektrikseliletkenliði………………………………………………

Suyun tuzluluðu…………………………………………………….

Suyun sertliði………………………

Sert suyun etkisi………………………………………

Sert suyun kardiyovasküler hastalýklarla iliþkisi ve

sert su öyküsü………………………………………………

Su sertliði ve kanser iliþkisi…………………………………...

SUYLA BULAÞAN MÝKROORGANÝZMALAR - PATOJENLER

VE ÝNSAN SAÐLIÐINA ETKÝLERÝ……………………………………………

Patojenik bakteriler vesuyla taþýnan bazý çok hücreli parazitler….

Virüsler………………………………………………………................

Protozoal hastalýklar………………………………………………….

Parazitler………………………………………………………………

Suyla bulaþan infeksiyon salgýnlarýnýnnedenleri…………………………

Sudaki mikroorganizmalarýn temizlenmesi yöntemleri…………………..

SUYUN SAÐLIKLAÝLGÝLÝ BÝLÝNEN VE BÝLÝNMEYENLERÝ

Suyagereksinimin hesaplanmasý……………………...

Vücudumuzun suya her gün gereksinimininnedenleri……………

Suyunvücuttaki görevleri……………………………………

Beyin vesu……………………………………………………..

Histamin ve sudüzeni……………………………………………………

Vücuda su alýmý (hidrasyon)…………………………………………….

Vücuttan su kaybý (dehidrasyon) ve aðrý………………………………

Hangi sýklýkla ne kadar su tüketilmeli (sutedavisi) ………..

Dehidrasyon üzerine kuramlar……………………………………………

Susuzlukalgýlamasý…………………………………………………………

Tansiyon ve su………………………………………………………………….

Susuzlukhissi………………………………………………………………

Temel susuzluk sorunlarý…………………………………………………

Su ve tuz……………………………………………………………………….

Tuzunyararlarý………………………………………………………………..

Tuzunzararlarý…………………………………………………………….

Tuz ve hipertansiyon……………………………………………………….

Rafine edilmiþtuz……………………………………………………………….

Osmotik yüküiçecekler-susuzluk hissinin bastýrýlmasý…………….

Maden suyu ve soda……………………………………………………………

Maden suyunun faydalarý ……………………………………………………..

Þebeke suyu...................................................................................

Ýçme suyu-toksinler…………………………………………………………

Damacanalar………………………………………………………………….

Plastik bardaklar, biberonlar,þiþeler…………………………………………

Klorlu su-mesanekanseri…………………………………………………….

Tarým ilacý kalýntýlarý-dokuörnekleri………………………………………..

ÝÇMEVE KULLANMA SULARININ KULLANIMINDA

BÝLÝNMESÝVEUYGULANMASI GEREKENLER ………………………….

Suyun kullanýmý………………………………………………….

Sularýn muayenesi ve deðerlendirilmesi…………………………

Su örneklemesi……………………………………………………………..

Þehirve bina içi þebeke sistemleri…………………………………..

Sudepolarýnýn temizlenmesi…………………………………………

Evselsu arýtma cihazlarý………………………………………….

Ambalajý sular vedamanacalar……………………………………

Su kesintilerive halk saðlýðý………………………………………………

TÜRKÝYE’DE YER ALTI SUYU, ÝÇME-KULLANMA SUYU, KAPLICA VE

ÝÇMECE SUYUNUN TIBBÝ JEOLOJÝK AÇIDAN DEÐERLENDÝRMESÝ…

Türkiye asit maden/asitkaya drenajý risk haritasý……………………….

Türkiye arsenikli yer altý sularýrisk haritasý ………………………………

Türkiye’deyüksek florürlü yer altý suyu risk haritasý……………………….

Türkiye’de bazý jeotermal sularda arsenik, florür ve bor deriþimleri…

Türkiye içme ve kullanma sularý radyoaktiviteharitasý…….

Türkiye kaplýca ve maden sularý radyoaktiviteharitasý…………….

Türkiye’de bazý kaplýca sularýnda radonderiþimleri……………

Türkiye’de bazý içmece sularýnda radonderiþimleri………………

Þehirlerde þebeke sularýnda radyoaktivite deriþimleri……

Bazý damacana ya da þiþe sularýnda radyoaktiviteölçümleri……

Doðu Karadeniz Bölgesi bazý içmesularýndaki radon deriþimleri….

Türkiye’deþiþe sularýnýn saðlandýðý su kaynaklarý haritasý………

Türkiye’de bazý içme sularýnda iyot deriþimleri…………………………..

Türkiye’de jeolojiketmenlerin (doðal ya da kaynak kullanýmýndan sonra) durumu ve olasý etkileriüzerin gözlem ve yorumlar ……………….

DÜNYADA SUYUN DAÐILIMI …………………

Dünyada suyundaðýlýmý……………………………………………

Su varlýðýnagöre ülkelerin sýnýflamasý……………………………………..

TÜRKÝYE’NÝN SU KAYNAKLARI POTANSÝYELÝ…………

Yer üstü su kaynaklarý……………………………………………………….

Yer altý suyukaynaklarý……………………………………………………...

Türkiye’de yer altý ve yer üstü suyu tüketimi………………………………

Türkiye’deyaðýþ durumu………………………………………………..

Drenajhavzasý (su toplama havzasý) ve Türkiye’nin su havzalarý

Türkiye’nin akarsularýnýn özellikleri……………………………………….

Türkiye’nin jeolojik yapýsý …………………………………………………..

Türkiye’deki ovalar ve platolar…………………………………………..…

ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNÝN SU KAYNAKLARINA ETKÝSÝ………………

DÜNYADA SU KRÝZÝ VE POLÝTÝKASI………………….

Dünyada sutükeniyor…………………………………………………

Suyumuz nasýlkirlenir?..............................................................

Su pompalamasý ve kullanýmý………………………………………

Çölleþme………………………………………………………….

Barajlar…………………………………………………………….

Türkiye’debarajlarýn durumu…………………………………………..

Dünyada supolitikasý……………………………………………

TÜRKÝYE’DE DURUM……………………………………………….

Türkiye’desu özelleþtirmelerine örnekler………………

SU KAYNAKLARININ KULLANIMIVE SINIRAÞAN SULAR

SORUNU…………………………………………………………………

Akarsularýn tanýmý…………………………………………………..

Ulusal akarsu……………………………………………………..

Sýnýraþan sular…………………………………………………………

Su havzasý …………………………………………………………..

Su kaynaklarýnýn uluslararasý hukuktaki yeri……………………

Su kaynaklarýpolitikasý……………………………………………..

Türkiye’nin baþlýca sýnýr aþan sularý ve yaþanansorunlar……….

Türkiye, Suriye ve Irak arasýnda su problemleri……………

Türkiye ile Suriye arasýnda su alanýnda yapýlananlaþmalar  ……

Türkiye’nin Fýrat-Dicle Havzasý sularýnýnkullanýmýna iliþkin

üç aþamalý plan…………………………………………………………

SU HAKKI…………………………………………………………………

Mevcudiyet……………………………………………………..

Kalite…………………………………………………………………

Eriþilebilirlik………………………………………………………..

Fiziksel eriþilebilirlik……………………………………..

Ekonomik eriþilebilirlik…………………………….

Ayrýmcýlýk yapmama………………………………….

Bilgiye eriþim………………………………………….

Su hakký prensipleri……………………………………………

Prensip 1: Su insan hakkýdýr…………………………………….

Prensip 2: Su ortak bir mirastýr………………………………………

Prensip 3: Suyun da haklarý vardýr…………………………………

Prensip 4: Su bize nasýl bir arada yaþayacaðýmýzý öðretebilir……

DOÐALAFETLERDE SU YÖNETÝMÝ………………………………………

Afetöncesinde su yönetimi……………………………………………

Afetsonrasýnda su yönetimi…………………………………………..

SUGÜVENLÝÐÝ……………………………………………………………….

SU AYAK ÝZÝ ……………………………………………………….

TÜRKÝYE’NÝN SU AYAK ÝZÝ……………………………………….

Üretimin su ayak izi……………………………………………..

Tarýmýn su ayakizi…………………………………………………

Evsel veendüstriyel su ayak izi…………………………………

Tüketimin su ayak izi ………………………………………

Ýhracatýn ve ithalatýn su ayak izi…………………………………..

Ýthalatýn su ayakizi……………………………………………..

Ekonomide su………………………………………………….

Avrupa Birliði SuÇerçeve Direktifi ……………………………………

Öneriler…………………………………..

Su yönetiminde karar vericilere yöneliköneriler……….

Su ayak izininazaltýlmasý için þirketlere yönelik öneriler

Su ayak izininazaltýlmasý için bireylere yönelik öneriler

Bazý ürünlerin suayak izleri ……………………………………

SUYUNKORUNMASI………………………………………………………..

Su ihtiyacý yönetimi……………………………………..

Su þebekesindekaçak azaltma…………………………….

Verimli su kullananaraç ve gereçler……………………..

Suyunücretlendirmesi ve vergiler…………………..

Sürdürülebilirplanlama…………………………………

Yaðmur suyuhasadý………………………………………….

Suyun yenidenkullanýmý………………………………

Suyaduyarlý kentsel tasarým ………………………………………

Eðitim………………………………………………………………

Su tasarrufunda genel önlemler………………………………….

Suyun tasarruflu kullanýlmasý için birey olarak neler yapabiliriz?

KAYNAKLAR……………………………………………………………

SÖZLÜK…………………………………………………………………………

Yazarýn kitaplarý…………………………………………………………………Copyright © 2012.
Sitenin içeriðinde yer alan yazý ve resimlerin bütün haklarý saklýdýr. Yazý ve resimler izinsiz olarak kullanýlamaz..
Siteyi en iyi Ýnternet Explorer 8.0 dýþýndaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.