Özgeçmiş;

 

Eşref ATABEY

 

Dr. Eşref Atabey 1954 yılında Muğla-Dalaman Beskese köyündeçiftçi Fahri Atabey ve Emine Atabey’in oğlu olarak dünyaya geldi. 1967 yılındaköyündeki ilkokulu bitirdi. 1967-1968 yılında Ortaca’da ortaokulu okudu;1969-1973 yılları arasında (ortaokul 3.sınıf ve lise) Ankara Atatürk Lisesi’ndeparasız yatılı okudu. 1978yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden Jeoloji YüksekMühendisi olarak mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktorasınıtamamladı. 1987 yılında TODAİ’ye devam etti ve Kamu Yönetimi uzmanı oldu. 2014yılında İş Güvenliği ve Sağlığı uzmanı, 2015 yılında Asbest Söküm uzmanı oldu.  1979-1984 yılları arasında MTA Enstitüsü’nde,1985-2014 yılları arasında da MTA Genel Müdürlüğü’nde çalışmıştır. Jeolojibilim dalıyla ilgili Sedimantoloji, Stratigrafi-tektonik, Doğal afetler,Deprem, Tıbbi Jeoloji, Jeolojik miras, Çevre jeolojisi konularında çeşitlidergilerde yayımlanmış makaleleri, bildiri, etüt raporları bulunmaktadır.Meslek alanıyla ilgili seminer, çalıştay, sempozyum ve kurultayların yürütme vebilim kurullarında görev almış, birçok projenin Proje Başkanı göreviniyürütmüştür. Önemli projeler arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının1050 km’lik bölümünün jeolojik etüdü, 1980 ile 2005 yılları arasında (25 yılsüreyle) Türkiye genelinde yürüttüğü birçok jeolojik araştırma projeleri ileyine Türkiye genelinde 2006-2010 yılları arasında (5 yıl süreyle) yürüttüğüTürkiye’nin Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı projesidir. Tıbbi Jeolojibilim dalının ülkemizde tanınması, gelişmesine öncülük etmiş, farklı kurum vekuruluşlarda, üniversitelerde seminerler ve konferanslar vermiş, panellerekatılmış, jeolojik unsurlar ve halk sağlığı konusunda eğitim amaçlı çalışmalaryapmıştır. Bu konuda ilk defa 2005 yılında düzenlenen 1.Tıbbi JeolojiSempozyumu’nun Sekreterliği, 2008 yılında düzenlenen Uluslararası KatılımlıTıbbi Jeoloji Sempozyumu ile 2015 yılında düzenlenen 1.Uluslararası KatılımlıMezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji Sempozyumu’nun Yürütme Kurulu Başkanı göreviniüstlenmiştir. Birçok bilimsel dergide ve araştırma kurullarında üyelikyapmıştır/yapmaktadır. En önemli katkısı Nevşehir yöresindeki akciğer ve karınzarı kanserinin endemik olduğu köylerle ilgili çalışmaları ve Tuzköy ve Karainköylerinin yeni yerleşim yeri seçiminde olmuştur.

Dr. Eşref Atabey ‘’Tıbbi Jeoloji’’  alanında uzmandır. Bu alanla ilgili olarak; ‘’Tıbbi jeoloji’’; ‘’Türkiye’de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları ve etkileri’’; ‘’İnsan kaynaklı(antropojenik) unsurlar ve çevresel etkileri’’, ‘’İnsanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığı-jeofajia-patojenler ve pekmez toprağı’’, ‘’Türkiye’de doğal radyasyon kaynakları ve tıbbi jeolojik yönden değerlendirmesi’’, ‘’Arsenik ve etkileri’’, ‘’İçme suyunda florür ve sağlığa etkileri’’, ‘’İyot elementi ve canlılar için önemi’’, ‘’Elementler ve sağlığa etkileri’’, ‘’Deprem’’,  ‘’Suyun Hikayesi’’ kitabı, ‘’Eskişehir, Isparta, Kütahya, Muğla,Nevşehir ve Niğde illerine ait Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı’’ adlı kitapları, “Mineral Dusts and Health” adlı İngilizce dilde yayımlanmış kitabı ile sempozyum ve çalıştaylarla ilgili editörlüğünü yaptığı kitapları bulunmaktadır. 
 
Dr.Eşref Atabey, MTA Yayım ve Redaksiyon Kurulu Başkanı, bazı bilimsel dergilerde Yazı İnceleme Kurulu üyeliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul üyeliği, Sağlık Bakanlığı İçme ve Kullanma Suları Danışma Kurulu üyeliği, Ankara ili Kanser Kontrol DanışmaKurulu üyeliğinde bulunmuş, Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi, Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO), Tema Vakfı, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Tıbbi Jeoloji Alt Kurulu üyesi ile ATAÇEV (Atakent-Dalaman-Muğla) Kurucu üyesidir. 
 
Dr. Eşref Atabey’in en önemli katkısı Nevşehir yöresindeki akciğer ve karın zarı kanserinin endemik olduğu Tuzköy, Karain ve Sarıhıdır köyleriyle ilgili çalışmaları, yeni yerleşim yeri seçiminde olmuştur. Meslek hayatındaki çalışmaların çoğunu Nevşehir yöresi inceleme ve araştırmaları oluşturmaktadır. 2014 yılı Şubat ayında emekli olmuştur. 2006-2010 yıllarında Tıbbi Jeoloji Projesini gerçekleştirmiş olup, Türkiye’de mineral tozları ve etkileri, insan kaynaklı çevresel faktörler, insanlarda kil ve toprak yeme alışkanlığı, yeraltı suyunda arsenik ve flor, doğal radyasyon kaynakları, içme suyu kalitesi,elementler vd. tıbbi jeoloji konularında çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Uzmanlıklar

Tıbbi Jeoloji Uzmanı
Kamu Yönetimi Uzmanı 
İş Güvenliği Uzmanı
Asbest Söküm Uzmanı

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER VE GÖREVLER

 

1-Trakya havzası projesinde; 1979 ve 1980 yılındaTEKNİK ELEMAN

2-Doğu ToroslarProjesinde: 1981 yılında TEKNİK ELEMAN

3-2-DoğuToroslar Projesinde: 1982 ve 1983 yılında EKİP ŞEFİ VE TEKNİK ELEMAN

4-İç AnadoluJeolojisi Projesinde: 1984, 1985 yılında TEKNİK ELEMAN

5-İç AnadoluJeolojisi Projesinde 1986 ve 1987 yılında PROJE BAŞKANI

6-Doğu ToroslarProjesinde: 1989,1990 ve 1991 yılında TEKNİK ELEMAN

7-Doğu Toroslar Projesinde ;1992 yılında EKİP ŞEFİVE PROJE BAŞKANI

8-MTA 1/25000 ve 1/100000 Ölçekli jeoloji  haritalarının sayılaştırması

           projesinde;1995, 1996, 1997 yılında BİLİMSEL KURUL ÜYESİ

9-Orta Torosların Sekans stratigrafisi projesinde;1998 ve 1999 yılında KAMP ŞEFİ VE PROJE BAŞKANI

10-Mağara araştırmaları (Sedimantolojisi)projesinde; 2000-2001 yılında TEKNİK ELEMAN

11-Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı Projesinde;2000 ve 2001 yılında ön ETÜDÜ VE MÜHENDİSLİK ETÜDÜ ve DANIŞMAN

12-Nevşehir-Tuzköy, Karain Köyleri Islah Projesi;2000 ve 2001 yılında

           kansernedeni tüflerden dolayı yeni yerleşim yeri etüdünde.

13-MTA-İTÜ BigaYarımadasının Ekonomik ve çevre jeolojisi projesinin  

         Tersiyerjeolojisi projesinde; 2002 yılında  KAMPŞEFİ VE PROJE BAŞKANI

14-2003, 2004 ve 2005  yıllarında Küçük Ölçekli haritaları ProjesiTEKNİK ELEMAN, KONTROLÖR

15-2006, 20087, 2008, 2009, 2010 yılları Jeolojik Unsurlar ve Halk Sağlığı (TıbbiJeoloji) Projesi (Ege,

 Akdeniz veİç Anadolu Bölgesi) KAMP ŞEFİ  VE PROJEBAŞKANI

16-2007 Tıbbi Jeoloji Projesi (Ege, Akdeniz,Marmara ve İç Anadolu Bölgesi) KAMP ŞEFİ VE PROJE BAŞKANI

17-2008 Tıbbi Jeoloji Projesi (Karadeniz, İç veDoğu Anadolu Bölgesi) KAMP ŞEFİ  VE PROJEBAŞKANI

18-2009 Tıbbi Jeoloji Projesi (Güneydoğu, Doğu,Akdeniz ve Ege Bölgesi) KAMP ŞEFİ  VE PROJEBAŞKANI

19-2010 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fak.Toksikoloji ABD. Arseniğin insanlar üzerindeki etkileri- NevşehirProjesi-DANIŞMAN

20- 2005-2011 MTA Genel Müdürlüğü Yayım veRedaksiyon Kurulu Başkanı

21- 2012-2013 Türkiye Asbest Kontrolü StratejikPlanı Projesi-Danışman.

 22-2008 yılı. Bilim ve yaratıcı drama ile doğa tarihi projesi-Eğitmen-Tübitak projesi


23-2014 yılı. Bilim ve yaratıcı drama ile doğa tarihi projesi-Eğitmen-Tübitak projesi

24-Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Araştırma ve Uygulama merkezi Danışma Kurulu üyesi-2013...


KURULTAY-SEMPOZYUM-ÇALIŞTAY ve SEMİNER ORGANİZASYONLARI

 

Nisan 2002-Nisan 2005 arası 2dönem TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

 Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK) ÜYELIĞI

Nisan 2003-Nisan 2005 arasıJMO Bilimsel ve Teknik Kurul (BTK) SEKRETERİ

2004 57. Türkiye JeolojiKurultayı SEKRETER

2003 DAJEO Doğu Anadolu’nunJeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu SEKRETER

2003 Evaporitler ve Tuzlarsemineri II. BAŞKAN

2003 Eğitim Çalıştayı II.BAŞKAN

2003 Doğu KaradenizinJeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu YK ÜYELIĞI

2004 1. GAP ve JeolojiSempozyumu YK ÜYELIĞI

2004 V. Paleontolojiçalıştayı YK ÜYELIĞI

2004 Antalya’nın Jeolojisi ve Doğal Afet Sempozyumu, YK ÜYELIĞI

2004 Kıyı ve Deniz Jeolojisi sempozyumu YK. üyeliği

2005 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu SEKRETER

2007 60. Türkiye jeoloji Kurultayı OTURUM BAŞKANLIĞI

2007 1. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi BILIM KURULU ÜYELIĞI

2008  Uluslararası Katılımlı Tıbbi jeoloji Sempozyumu YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

2013--Hacettepe Üniversitesi Medikal Jeoloji ve Mezotelyoma Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyesi

2015 1.İbn-i Sina Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu Bilim Kurulu üyesi

2015 Nature Life Dergisi Bilim Kurulu üyesi

12-14 kasım 2015 1.Uluslararası Katılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji sempozyum Başkanı

KİTAPLAR

 Eşref Atabey. 2018. SuyunHikayesi. Asi kitap. İstanbul. 615s.

Eşref Atabey. 2017. Mineral Dusts andHealh. 296p. LAP-Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-622-2-07140-6. Düsseldorf-Germany.

Eşref Atabey, 2015.Elementler ve Sağlığa Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve MedikalJeoloji Uygulamave Araştırma Merkezi yayın No:1.ISBN:978-605-66516-0-4. Ankara

Eşref Atabey. 2005. Tıbbi Jeoloji.TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları: 88, 210s.ISBN: 975-395-844-7.

Eşref Atabey. 2009. Arsenik veEtkileri. MTA, Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 3, 91s. ISBN:978-605-4075-28-7.

Eşref Atabey. 2009. Türkiye’de Asbest,Eriyonit, Kuvars ve Diğer Mineral Tozları ve Etkileri. Ankara: MTA Yerbilimlerive Kültür Serisi: 6, 191s. ISBN:978-605-4075-44-7.

Eşref Atabey. 2010. Türkiye’de İnsanKaynaklı Unsurlar ve Çevresel Etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 7,286s. ISBN: 978-605-4075-77-5.

Eşref Atabey. 2010. Türkiye’de Kil veToprak Yeme Alışkanlığı (Jeofajia)- Topraktaki Organizmalar (Patojenler)-PekmezToprağı ve Sağlık. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 8, 121s. ISBN:978-605-4075-81-2.

Eşref Atabey. 2010. Türkiye’de İçmeSuyunda Flor ve Etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültür Serisi: 9, 100s. ISBN:978-605-4075-80-5.

Eşref Atabey. 2013. Türkiye’de DoğalRadyasyon Kaynakları ve Tıbbi Jeolojik Etkileri. MTA Yerbilimleri ve Kültürserisi-10. ISBN:978-605-5310-60-8. 158s. Ankara.

Eşref Atabey. 2014. İyot ElementininDoğada Bulunuşu ve İnsan Sağlığı İçin Önemi. MTA Yerbilimleri ve Kültürserisi-11. 87s. ISBN:978-605-5310-65-3.

Eşref Atabey. 2013. Nevşehir İli TıbbiJeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı. Nevşehir Belediyesi Yayınları. 399s. ISBN:9944-5633-7-6

Eşref Atabey. 2013. Muğla İli TıbbiJeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı. Muğla Belediyesi Kültür Yayınları-13. ISBN:978-9944-5574-9-8. Muğla.

Eşref Atabey. 2015. Kapadokya TıbbiJeoloji-Mezotelyoma (Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir). Hacettepe Üniversitesi Mezotelyomave Medikal Jeoloji  Uygulama ve AraştırmaMerkezi Yayın No: 2. 107s. ISBN:978-605-65516-1-1.Ankara.

Eşref Atabey. 2015. Eskişehir iliTıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı. Eskişehir Belediyesi Kültür Yayınları.ISBN: 978-605-9120-02-9. Eskişehir.

Eşref Atabey. 2016. Kütahya İli TıbbiJeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı. Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları. ISBN:978-6056-1056-7-8. Kütahya.

Eşref Atabey. 2016. Niğde İli TıbbiJeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı. Niğde Belediyesi Kültür Yayınları. Niğde.

Eşref Atabey. 2018. Isparta ilinintanıtımı, genel jeoloji özellikleri, maden ve enerji  kaynakları, Tıbbi Jeolojik  Unsurlar ve Halk Sağlığı. Isparta BelediyesiKültür Yayınları

Eşref Atabey. 2006. 1. Tıbbi JeolojiSempozyum Kitabı, (Ed: Atabey, E.)  TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası Yayınları.95. ISBN: 9944-89-076-6. Ankara.

Eşref Atabey. 2008. UluslararasıKatılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı. (Ed: Atabey, E.). YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5,

Eşref Atabey. 2000. Deprem. MTA EğitimSerisi: 34, 68s. ISBN: 975-19-2480-4. Ankara

Eşref Atabey. 2003.  Tufa ve Traverten. TMMOB Jeoloji MühendisleriOdası  Yayınları: 75. 106s. ISBN:975-395-668-1. Ankara.

Eşref Atabey. 1997. KarbonatSedimantolojisi, TMMOB Jeoloji Müh. Odası Yayınları, 45, 130s. ISBN:975-395-218X. Ankara.

Eşref Atabey. 2004. Kapadokya’nıntarihi, jeolojik özellikleri ve insan sağlığı üzerine etkileri(Karain-Sarıhıdır-Tuzköy örneği) Birnik Gezi Kitabı. Jeoloji Mühendisleri OdasıBirnik Geziler Serisi-2, 35s. Ankara.

Eşref Atabey  ve Kadir Dirik. 2008. Uluslararası KatılımlıTıbbi Jeoloji Sempozyumu Teknik Gezi Kitabı, Ankara: YMGV YayınıISBN:978-975-7946-32-8.

Y. İzzettin Barış, Y. İ. ve EşrefAtabey. 2009. Türkiye’de Meslekselve Çevresel Hastalıklar, Köseleciler 1933, Bursa: Magic Digital Center. 221s.

 

Editörü olanlar;

Eşref Atabey,  (Ed.). 2006. 1. Tıbbi JeolojiSempozyum Kitabı, (Editör: Eşref ATABEY, TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasıYayınları.95

Eşref Atabey, (Ed.). 2008. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı,(Editör: Eşref Atabey), YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5, Ankara

Eşref Atabey,  2003, Doğu Anadolu EndüstriyelHammadde Çalıştayı kitabı (Editör: Eşref Atabey), YYÜ Yayın no: 37, Van

Eşref Atabey,  Yusufoğlu, H., Türkecan, A. veSarıfakıoğlu, E., 2003, Jeoloji El Kitabı,(Editör: Eşref Atabey), Jeoloji Müh. Odası Yay. 41, Ankara

D. İskender Önenç, ve Eşref Atabey, 2003, Mermer, (Editörler:Deniz İ. Önenç, Eşref Atabey), Mermer, Hizmetiçi Eğitim Semineri, Jeoloji Müh.Odası Yayın. 74, Ankara

MAKALELER

Atabey, E.,1989a, 1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi,          Aksaray-H17 paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1989b, 1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi,          Aksaray H-18paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1989c,1:100000ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Kayseri H-19paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1989d, 1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Kayseri   İ-19paftası, MTA yayını

Atabey, E., 1990a,Karbonat platformlarının sınıflaması ve fasiyesleri, JeolojiMühendisliği, 35, 55-63

AtabeyE.,1990b,Karbonat platformlarının evrimi, Jeoloji Mühendisliği, 36,53-60

Atabey, E.,1990, Göncüoğlu, M. C. veTurhan, N., 1:100000 ölçekli açınsama nitelikli         “Türkiye jeoloji haritaları serisi, Kozan-J 19 paftası, MTAyayını

Atabey, E.,1993a, Önülke-dağarası havza gelişimine bir örnek:Akdere havzası, Doğu TorosKarbonat Platformu, GB Sivas, Türkiye Jeol. Bült., 36/1, 51-61,

Atabey, E.,1993b, Gürün otoktonunun stratigrafisi (Gürün-Sarız arası), DoğuToroslar, GB-Sivas, Türkiye Jeol. Bült., 36/2, 99-113

Atabey, E.,1995, Gürün otoktonunda Yanıktepe Fm.(Üst Kretase) dolomitlerinin

         petrografisi ve kökeni, Doğu Toroslar, Türkiye, MTA Derg.,117, 115-123.

Atabey, E.,1995, Petrography and origin of dolomites of Yanıktepe Formation (Upper Cretaceous)in Gürün Autochonous, eastern Taurus, Turkey, Miner. Res. Expl. Bull. 117,57-65.

Atabey, E.,1996, Gürün otoktonu sıkışmatektoniği kontrollü Tersiyer havzasındaki Nummulites banklarının gelişimi,GB-Sivas(Türkiye), Tr. J. of Earth Sci., 5, 99-108

Atabey, E.,1996, Gürün otoktonunda Üst Kretase/Paleosen ilişkisi, Doğu Toroslar(Türkiye), MTA Derg., 118, 1-2

Atabey, E.,1996, Upper Cretaceous/Paleocene transition relations in the Gürün

Autochthon, East Taurides-SWSivas (Turkey), Bull. of the Miner. Res. and Explor. N. 118, 1-7.

Atabey, E.,1996,Gürün otoktonu Paleozoyik yaşlı sığ denizel karbonat ve silisiklastiklerin fasiyeskarakterleri ve depolanma ortamları, Türkiye, TPJD Derg., C. 8, S. 1, 1-15

Atabey, E.,1996,Akdere havzası Üst Kretase karbonat etek (apron) dolgularının fasiyes karakterlerive çökelme modeli, Doğu Toroslar(Türkiye), Türkiye Jeol. Bült.,39-1, 1-10.

Atabey, E.,1996, Depositional Models and Facies characteristics of Upper Cretaceous carbonateapron sediments in Akdere Basin, Eastern Taurus, Gürün-SW Sivas, Turkey, Geol.Bull. of Turkey, 39/1, 31-42.

Atabey, E.,Bağırsakçı, S., Canpolat, M.,Gökkaya, K. Y., Günal, S. ve Kılıç,S.,

1997,1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, No: 49, Elbistan-H24paftası,MTA yayını

Atabey, E. veAktimur, T., 1997, 1:100000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi,

         No: 48, Sivas-G24 paftası, MTA yayını

Atabey, E., Atabey, N. ve Kara. H., 1997, Kırşehir yöresi kaliş (kalkrit)        oluşumlarının sedimantolojisi (İç  Anadolu-Türkiye), MTA Derg., 120, 85-94.

Atabey, E.,Atabey, N. ve Kara, H.,1998, Sedimentology of calıche (calcrete)         occurrences of the Kırşehir region,Miner. Res. Expl. Bull., 120.

Atabey, E.,2000a, Mut-Karaman arası Miyosen Havzasının litostratigrafisi, OrtaToroslar, MTA Dergisi, 122, 53-72.

Atabey, E. veSezen, E., 2001, Mağara incileri, Mavi Gezegen, Sayı:4, 56-58,JMO yayını, Ankara

Atabey, E.,2001, İnsan sağlığını tehdit eden zeolitli kayalar (Karain-Tuzköy) Nevşehir,MTA Doğal kaynaklar ve ekonomi bülteni, 1, 2, 3, 4, S.7, Ankara

Atabey, E.Nazik, L ve Törk, K., 2002, Oylat mağarası çökel kayalarının sedimantolojisi, İnegöl(Bursa),  MTA Derg., 123-124, 59-66

Atabey, E.,2002, Mut dolayında Pliyosen-Kuvaterner yaşlı ravertenlerde gelişen  oolit ve pizolit oluşumları, (İçel, OrtaToroslar), MTA Derg., 125, 59-63.

Atabey, E.,2002, Çatlak Sırt tıpı laminalı traverten-tufa çökellerinin oluşumu,mikroskopik

         özellikleri ve diyajenezi, Kırşehir, İç Anadolu, MTA Derg.,123-124, 91-97

Atabey, E.,2002, Korunmaya değer doğal bir kum dili Orhaniye Kız Kumu, Mavi Gezegen, S. 6,76.

Atabey, E., 2003,Yıldırım olayları ve jeoloji ile ilişkisi, Mavi Gezegen, s.6

Atabey, E., 2003, Tsunami, Mavi Gezegen,8.

Atabey, E.,Erdoğan, K., 2003, Biga Yarıadasında Tartışmalı Pelajik bir Paleosen istifi: Ballıkayaformasyonu, MTA Dergisi, s.126

Atabey, E., 2002, Yapı ve dekorasyonda kullanılan kireçtaşı ve travertenlerinbulunması aşamasında yapılacak çalışmalar, Mermer Dergisi, Sayı: 32, 84-86

Atabey, E.,2003, Mermercilikte resifal kireçtaşlarında fasiyes ayrımının (kireçtaşıtipinin) önemi, Taş Dünyası Dergisi, Sayı: 30,174-190

Atabey, E.,2003, Mermercilikte kireçtaşlarındaki stilolitlerin (karınca yeniği) önemi,Mermer Dergisi, Sayı: 34, 110-114

Atabey, E.,2003, Mermercilikte kireçtaşlarındaki porozitenin (boşluk oranı) önemi, Mermer Dergisi,Sayı:34, 122,125

Atabey, E.,Ilgar, A., ve Sakitaş, A., 2003, Çanakkale havzasının Orta-Üst Miyosen stratigrafisi, Çanakkale, KB Türkiye, MTADergisi, 128 79-97.

Atabey, E.,2003, Kireçtaşlarının dolomitleşmesi ya da didolomitleşmesinin mermercilikte yarattığısorunlar, Taş Dünyası Dergisi, 33, İzmir

Atabey, E., 2003, Yıldırım: oluşumu, etkileri ve yıldırım ile oluşan jeolojikolaylar, Mavi Gezegen, 7,12-13

Atabey, E.,2003, Kıyılarımızı bekleyen doğal bir afet: Tsunami, Mavi Gezegen, 7, 20-23

Atabey, E. Göncüoğlu,M. C., Topal, T. ve Alptekin, C., 2006. Güney ilçesşi (Denizli) gölsel kireçtaşınınfiziksel, jeokimyasal ve teknolojik özellikleri, Jeoloji Mühendisliği Dergisi,30/1, 27-37.

Atabey, E. 2007.Kapadokya yöresijeolojik unsurları ve halk sağlığı. Kapadokyanın Jeolojisi sempozyumu kitabı.17-20 Ekim 2007, Niğde.

Atabey, E. 2008a. Türkiye’deki TıbbiJeoloji Konularına Genel Bakış, Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı..YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2008b. Türkiye’de sağlıkriski oluşturan krizotil ve amfibol asbest ile eriyonit minerali içerenkayaların dağılımı,Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5

Atabey, E. 2008c. Doğal radyasyonkaynakları: Çanakkale ili Ayvacık ve Geyikli örneği. Uluslararası KatılımlıTıbbi Jeoloji Kitabı. 85-88. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2008d. Türkiye’de florkonusuna genel bir bakış.  Uluslar arasıKatılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. 100-102. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5,Ankara.

Atabey, E. 2008e. Türkiye’de jeolojikolarak arsenik sorununa genel bir bakış. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. 113-115. YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2009, (MTA adına) Çankırı ili Tıbbi Jeolojik unsurlar ve halk sağlığı,Çankırı bilgi Şöleni Kitabı-Çankırı

Yılmaz, A., Uysal, Ş., Bedi,Y., Atabey, E., Yusufoğlu, H.,Havzoğlu, T. ve Aydın,

N., 1993, 1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Elbistan-İ 23paftası, MTAyayını, No: 46,

Yılmaz, A., Bedi, Y.,Yusufoğlu, H., Atabey, E. ve Aydın,N.,1997,  1: 100000 ölçekli açınsamanitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Elbistan-H23 paftası, MTA yayınıno:51,

Baş, H., Ayhan, A. ve Atabey, E.,1986, Ulukışla, Çamardı (Niğde) volkanitlerinin bazı petrolojik vejeokimyasal özellikleri, Jeoloji Mühendisliği, 26, 27-34,

 Eşref Atabey. Türkiye asbest haritası (Çevresel asbestmaruziyeti-akciğer kanseri-mezotelyoma). TüberkToraks 63/3. 199-219.

YURT DIŞI

Atabey, E. 1993. Akdere basin: an example for the foreland-intermontane basineastern Tauride carbonate platform,Gürün, SW Sivas-Turkey, Geologica Romana, 29, 401-409. Italy.

Ünay, E. Atabey, E. ve Saraç. G. 2001. Biochronology of the Derinçayformation in the Mut Basin (Central Taurus, Turkey) on the Basis of smallmammals,Annals of Carnege Museum, America.

Selahattin Kadir, Eşref Atabey and Muhsin EREN. 2008. A preliminary approach topalygorskite occurrence in Middle Miocene dolomitic sendiments of alluvial fanin Çanakkale, NW Turkey, MINERALOGIA - SPECIAL PAPERS, 33,2008

Selahattin Kadir, Muhsin Eren and Eşref Atabey, 2009. Dolocretes and associated palygorskiteoccurrences in siliciclastic red mudstones of the Sariyer formation (middleMiocene), southeastern side of the Çanakkale Strait, Turkey. Clay Minerals.

Sema Burgaz, Nusret Ertaş, Gonca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu, Usama Alshana,Elif Aşık, Nazlı Deniz Hisarlı, Beril Altun, Selin Bora, Celalettin RumiÇelebi, Eşref Atabey, Osman YavuzAtaman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, Murat Tuncer. 2015. İçme sularında arsenik kirliliği olan bölgelerde yaşayan bireylerdekisağlık risklerinin moleküler epidemiyolojik yöntemlerle araştırılması. UluslararasıKatılımlı Su ve Sağlık Kongresi. 26-30Ekim 2015 Antalya.

Ela Kadıoğlu,N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil, Usama Alshana, NusretErtaş, Celalettin R. Çelebi, EşrefAtabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, SemaBurgaz. (2012). AS3MT gene polymorphism in residents exposed to inorganicarsenic via drinking water.EUROTOX. Abstracts. Stockholm-Sweden

 Usama Alshana, Nusret Ertaş, O. Yavuz Ataman,  Gonca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu, Elif Aşık, N. DenizHisarlı, Eşref Atabey, Celalettin R.Çelebi, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz. (2012). Urinary arsenic speciation of in residentsof Nevşehir area, Turkey, by high performance liqueid chromatography coupled tohydride-generation atomic fluorescence spectrmetry. 8th Aegean AnalyticalChemistry Days. Book of Abstracts, 16-20 September, İzmir-Turkey.

 Beril Altun, NusretErtaş, Usama Alshana, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gönca Çakmak Demircigil, ElaKadıoğlu, Celalettin R. Çelebi, EşrefAtabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz.(2013). Hair arsenic concantrations ofresidents living in Nevşehir province, Turkey. Abstracts of the 49thCongress of the European societies of Toxicology (EUROTOX), Interlaken,Switzerland, 1st-4th September 2013.

 Nusret Ertaş, UsamaAlshana, Beril Altun, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil, ElaKadıoğlu, Celalettin R. Çelebi, EşrefAtabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, SemaBurgaz. (2013). Total arsenicdetermination in hair and ürine samples from residents of Nevşehir Province,Turkey. Speciations studies in urine samples. 8th International Coference Instrumentalmethods of analysis: Modern Trens and Applications. September 15-19,Thessaloniki, Greece.

Gonca ÇakmakDemircigil, Nusret Ertaş, Usama Alshana, Beril Altun, N. Deniz Hisarlı, ElifAşık, Ela Kadıoğlu, Celalettin R. Çelebi, EşrefAtabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, SemaBurgaz. Arsenic exposure of NevşehirProvince Residents via Drinking Water revealed Ingreased micronucleusfrequencies. 11th Sırbean Congress of Toxicology. Sremski Karlovci. June24-27 2014.

Sema Burgaz, Nusret Ertaş, Usama Alshana, Beril Altun, N. DenizHisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu, Celalettin R.Çelebi, Eşref Atabey, O. YavuzAtaman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer. Arsenic levels of Nevşehir Province, Turkey. 2014. One Century ofthe Discovery of arsencosis in latin America (1914-2014) –Litter, Nicolli,Meichtry, Quici, Bundschuchuh, Bhattacharya and Naidu (Eds). 2014 Taylor andFrancis Group, London. ISBN 978-1-138-00141-1.

 Ela Kadıoğlu, Nusret Ertaş, Usama Alshana, Beril Altun,N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil, Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey, O. Yavuz Ataman, HakanSerçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz, 2015. Arsenic (+3)Methyltransferase, and Glutathione S-Transferase Omega Genetic VariantsAssociated with Arsenic Susceptibility: Influences on As metabolism and skinlesions. SOT Annual Meeting. March22-26 San Diago Convention Center. California.
 

Bilge Omar,Sonay Sozudogru Ok and Eşref Atabey. 2017. Arsenic contents of soils and plants irrigated in boron-mining catchments, 23CONG_ICID, Number: 40

Tacit Külah, Selahattin Kadir, Nergis Önalgil, HülyaErkoyun, Eşref Atabey.Occurrence Of Of Fibrous Chrysotile And Tremolite In The Çankırı-Ankara Region, Central Anatolia, Turkey. International Clay Conference 2017 - Granada

Külah, T. Kadir, S. Erkoyun, H., Huggett, J. ve Atabey, E. 2018. Occurrence Of FıbrousChrysotıle And Tremolıte In The C¸ Ankırı And Ankara Regıons, Central Anatolıa,Turkey. Clays and Clay Minerals, Vol. 66, No. 2, 1–27, 2018.

BİLDİRİLER

Atabey, E.,1995,Akdere havzası Üst Kretase  aprondolgularının fasiyes karakterleri ve depolanma ortamları, Doğu Toroslar,GB-Sivas, Türkiye, Türkiye 49. Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri.

Atabey, E.,1999, Mut Havzası Orta Miyosen karbonat yığışımlarının litofasiyes

         özellikleri ve evrimi, 52. Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri Kitabı,296-301, Ankara

Atabey, E., 1999,Mut Havzası Orta Üst Miyosen istifinin sekans stratigrafik yorumu, 52. TürkiyeJeol. Kurultayı Bildiri Kitabı, 309-314, Ankara.

ATABEY,E., Ünay,E., Saraç, G. ve Sözeri, Ş., 2000, Mut Yöresi klastiklerinin (Derinçay Fm.) yaşıile ilgili yeni bulgular ve paleocoğrafik verileri, 53. Türkiye Jeol. Krlt.Bil. özleri.

Atabey, E., 2001a,Traverten içi oolit ve pizolit oluşumu, 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri,41, Ankara

Atabey, E., Nazik, L.ve Törk, K., 2001, Oylat mağarası çökelleri ve depolanma

         mekanizması,54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 42. Ankara

Atabey, E.,2002, Çatlak sırtı laminalı traverten-tufa çökellerinin oluşumu, mikroskopik özelliklerive diyajenezi, Kırşehir, İç Anadolu, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bild. Özleri

Atabey, E., 2002, Kanser nedeni erionitli tüfler ile göl çökelleri ilişkisi, 55,Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildirisi, Ankara

Atabey, E., 2002, Tüm KapadokyaMezotelyoma nedeni erionitli tüf tehlikesi altında mı? Beslenme, Çevre veKanser Sempozyumu Bildiri Özleri, 31 Mart-2 Nisan, Ankara

Atabey, E.,Ilgar, Sakitaş, A. ve  Sezen-Demirci, E,2003, Truva Havzasının stratigrafisi ve sedimantolojisi, Mersin Üni. Müh. Fak.Jeoloji Müh. Bl. 10. Uncu yıl sempozyumu bildiri özleri,s.14.

Atabey, E.,2003, Biga Yarımadasında Jeolojik Miras Yapıları, Mersin Üni. Müh. Fak. JeolojiMüh. Bl. 10. Uncu yıl sempozyumu bildiri özleri, s, 146, 15-18 Ekim 2003

Atabey, E.,2003, Van Gölü’nde güncel karbonat, soda oluşumu ve mikrobialitler, Doğu AnadoluEndüstriyel Hammadde Çalıştayı Konferanslar, Bildiriler kitabı (ED. EşrefAtabey), YYÜ yayın no: 37, 67-73, Van

Atabey, E., 2003, Kireçtaşlarının Dolomitleşmesi ya da DidolomitleşmesininMermercilikte Yarattığı Sorunlar, Doğu Karadenizin Jeolojisi ve maden YataklarıSempozyumu Bildiri Özleri, 22-25  Ekim2003, Trabzon

Atabey, E., Saraç, G. Ve Sakitaş, A., 2004, Çamlıdere taşlaşmış ağaç ormanı, Ankara,57

         Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri, 242-243. 8-12 Mart2004 Ankara

Atabey, E., veKadir, S., 2004, Orta Miyosen yaşlı Sarıyar formasyonunda gelişen

paligorsgitin sedimantolojisive kökeni, Çanakkale, 57 Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri, 242-243. 8-12Mart 2004 Ankara

Atabey, E.Göncüoğlu. C., Topal, T. Ve Alptekin. C., 2005. Gölsel kireçtaşlarınınjeolojisi, petrografisi, teknolojik özellikleri. 58. Türkiye Jeoloji KurultayıBildiri Özleri. 231-232. Ankara.

Atabey, E. 2007a. Mihalıçcık (Eskişehir) ile Bekilli (Denizli) yöresi lifsi amfibolasbest oluşumları ve akciğer kanseri ilişkisi (Mezotelyoma). 60. TürkiyeJeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı, 286-288. 16-20 Nisan, 2007 Ankara

Atabey, E. 2007b. Aksaray-Nevşehir arası eriyonit minerali içeren volkanik tüflerindağılımı ve akciğer kanseri ilişkisi (Mezotelyoma). 60. Türkiye JeolojiKurultayı Bildiri özleri kitabı, 289-292. 16-20 Nisan, 2007 Ankara

İslamoğlu, Y. ve Atabey, E.,1999, Mut Havzası Mollusk faunası ve ortamsal yorumu,52. Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri Kitabı, 334-341.

Ilgar, A., Atabey, E., Sakitaş, A. ve Sezen-Demirci, E.,2003, Gelgit etkisinde gelişen çökeller,Mersin Üni. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bl. 10. Uncu yıl sempozyumu Bildiri özleri,s22.

Yılmaz, A., Bedi, Y., Uysal, Ş., Yusufoğlu, H., Atabey, E. ve Aydın, N.1993, Doğu    Toroslarda Uzunyayla ile Beritdağı arasınınjeolojik yapısı, H.Ü. Yerbilimleri 25. yılı sempozyumu Bildirileri

Yıldız, A., Yıldız, M. and Atabey, E., 1998, Age, Lithofacies,Biofacies features and   paleoecholocıc ınterpretationof Beyyurdu formation in the Akdağmadeni (Yozgat)-Ağcakışla (Sivas) Area,Türkiye 1th International Petroleum Congres and Exhibition of Turkey, Proceedings, 181-202.

Sağlam, A., Atabey, E. ve Örçen, S., 2003, Van GölüDoğu ve güneydoğusunda

yüzeyleyen Van formasyonununmikrofasiyesleri, IV. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 19-21 Eylül, 2003,Eğirdir-İsparta

Nazik, L., Törk, K., Atabey, E., Aksoy, B., Özel, E., Mengi,H. ve Acar, C., 2001, Çok Dönemli-Çok Kökenli Gelişimi Karakterize EdenMağaralara Örnek: Oylat Mağarası (İnegöl-Bursa), 54. Türkiye Jeoloji KurultayıBildiri özleri, 43, Ankara

Yeşilova, Ç., Yakupoğlu, T., Atabey, E., Üner, S. Ve Örçen, S.,2004, Adilcevaz kireçtaşının  (Van Gölükuzeyi) litofasiyes özellikleri, 57 Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri,242-243. 8-12 Mart 2004 Ankara

Eşref Atabey.2015. Kilin özellikleri, kullanımı (=Peloidler) ve Tıbbi Jeolojik açıdandeğerlendirme. 1.İbn-i Sina geleneksel ve tamamlayıcı Tıp Uygulamalarısempozyumu. 30 Nisan-2 mayıs 2015 Ankara.

 

Eşref Atabey. 2015-a) Tıbbi Jeoloji ve Prof. Dr. Yusuf İzzettinBARIŞ (Nevşehir araştırması)

b) Eriyonitminerali ve Nevşehir yöresinde eriyonitli formasyonların dağılımı

1.Uluslararsı katılımlıMezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji sempozyumu. 12-14 Kasım 2015 Ankara. 

 

 Eşref Atabey.2015. Türkiye’de illere göre asbest dağılımı(Türkiye asbest haritası). 1.UluslararsıKatılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji sempozyumu. 12-14 Kasım 2015 Ankara.  

Eşref Atabey. 2015. Türkiye’de arsenikliiçme suları ve tıbbi jeolojik açıdan değerlendirme. 1.UluslararsıKatılımlı Mezotelyoma ve Tıbbi Jeoloji sempozyumu. 12-14 Kasım 2015 Ankara.  

 

Eşref Atabey. 2014. Avanos ilçesi (Nevşehir) tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı(depremselliği, içme suyu kalitesi, içme suyunda arsenik ve florür sorunu,eriyonit minerali ve sağlık, insanlarda kil yeme alışkanlığı ve sağlık). Avanos sempozyumuBildirileri. 25-25 Ekim 2014. 259-283.

 

Eşref Atabey. 2015. Kil mineralleri-insanlarda kil yemealışkanlığı (jeofajia) peloidler bentonit ve detoks kili-patojenler-pekmeztoprağı ve tıbbi jeolojik yönden değerlendirme.16.Ulusal kil Sempozyumu Bildiriler kitabı. 72-83. 2-5 Eylül 2015 Onsekiz Mart Üniversitesiyayınları:127. Çanakkale.

 

Celalettin Rumi Çelebi, Nusret Ertaş, O. YavuzAtaman, Gonca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu, Eşref Atabey, HakanSerçe,  Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer,Sema Burgaz. 2015. Nevşehir ili içmesularında arsenik kirliliği olan bölgelerde yaşayan bireylerde  dermatolojik incelemeler. 1.Uluslararsı Katılımlı Mezotelyoma ve TıbbiJeoloji Sempozyumu. 12-14 Kasım 2015 Ankara.  

 Beril Altun, NusretErtaş, Usama Alshana, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gönca Çakmak Demircigil, ElaKadıoğlu, Celalettin R. Çelebi, EşrefAtabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, SemaBurgaz. (2013).Nevşehir Bölgesindeyaşayan insanların saç örneklerinde toplam arsenik tayini. Uluslararasıkatılımlı XIII. Spektroskopi Kongresi.15-18 Mayıs 2013. Burdur.

 

 


GAZETE-DERGİMAKALELERİ VE TELEVİZYON-RADYO PROGRAMI

 

ATABEY, E., 2003, Tarihi ve jeolojik bir miras: Çardak kumseti ve lagünü, CumhuriyetBilim Teknik 828/6

ATABEY, E., 2002, MÖ 3. Binyıl Erken Bronz çağa ait ilk nekropol buluntuları,Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Eylül 2002, 809/14.

ATABEY, E. veDeveciler, E., 2002, Su Perisi ve denizdeki kumdan yolu, Cumhuriyet BilimTeknik, Sayı, 772, s. 32

ATABEY, E.,2002, Tüm Kapadokya risk altında mı?, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Mart. Sayı: 412,64-67.

7 Ekim 1999, Mut’ta timsahdişleriyle ilgili, TRT Çukurova radyosunda röbortaj.

15 Nisan 2002,Nevşehir-Tuzköy’ün yeni yerleşim yeriyle ilgili, Star Televizyonunda röportaj.

ATABEY, E., 2003, Tıbbi Jeoloji: 454 nolu IGCP Projesi ve Ulusal Kanser DanışmaKurulu hakkında, TMMOB JMO Haber Bülteni, Sayı: 2003/1-2, 88-91

ATABEY, E.,2003, Zeolitin öteki yüzü, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Eylül, Sayı: 860, 10-11.

ATABEY, E. veSaraç, G., 2003, Çamlıdere Ağaç fosil ormanı jeoloji parkı olmalı, CumhuriyetBilim

         Teknik, 875/16.

16 Nisan 2004 ATV televizyonundaÇamlıdere taşlaşmış ağaçlarla ilgili röportaj

ATABEY, E.,2004. 23 Nisan 2004 TRT-2 kanalında Yurttan Haberler kuşağında Çamlıderetaşlaşmış ağaçlarıyla ilgili canlı yayın.

19 Nisan 2004 ‘’23 Milyonyaşında’’ Hürriyet Gazetesi haber demeç

5 Mayıs 2004 Güney EgeGazetesi’’Dalaman’da toprak tartışması’’ haberi demeç

2 Mayıs 2004 Radikal Gazetesi‘’Dalaman’da verimli toprak kavgası’’ haberi demeç

Birgün gazetesi ‘’DevletDalaman Ovasına göz  dikti’’ haber demeç

8 Haziran 2004, DalamanBataklığı, Cumhuriyet, Demeç

Cumhuriyet,  Ankara’daki Doğa Harikası Fosil Orman, 14Eylül 2004 Cumhuriyet, HaberCumhuriyet Ankara Eki, 20 Eylül 2004,  Çamlıdere’de tarih yatıyor

Atabey, E., 2004. Çamlıdere’de 20 Milyon yıl yaşında fosil orman, Bilim ve GelecekDergisi, 2004 Eylül sayısı

Kıbrıs Vadisi Doğal SitAlanıyla ilgili (Mamak), Kanal- B’de canlı yayın program, 21 Eylül 2004 19.00. Ankara

ATABEY. E.2004.Çamlıdere taşlaşmış fosil ormanla ilgili KANAL-B’de canlı yayın program,28 Eylül 2004, Saat:19.00,Ankara

Zaman Gazetesi; ‘’Korumaaltına alınmayan 23 milyon yıllık taşlaşmış orman, talan ediliyor’’ Haber, 16 Ekim2004.

Atabey, E.,2005, 19 Ekim 2004, Kanal-A televizyonu, Saat: 20.30 haberlerde, ‘’Çamlıderefosil ormanla

         ilgili röportaj’’

Atabey, E.,2005. Dalaman kıyılarında tsunami riski var. Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı:937, 10-11. Atabey, E., 5 Mart 2005.

 13 Nisan 2005 Evrensel Gazetesi, ÇamlıdereFosil ormanı koruma altına alınıyor. Haber.

Atabey, E., 24 Mayıs 2006 Yozgat’ta kanser riski. Haber. İleri Gazetesi, Yozgat.

Atabey, E. 2006,Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı: 1, 8.

Atabey, E. 2006,Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı: 2, 6.

Atabey, E., 2006.Ülkemizde  ilk olarak MTA’da TıbbiJeoloji Projesi başlatıldı. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:2, 26.

Atabey, E., 2006. Radyasyon ve Çevre Sempozyumu-2006. MTADoğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:2,52-53.

Atabey, E. 2007.Jeolojinin yeni alt bilimdalları; yeni  meslek alanları. TMMOBjeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 2007/1, 95-102, Ankara

Atabey, E. 2006, Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi Bülteni,Sayı: 1, 8.

Atabey, E. 2006, Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı: 2, 6.

Atabey, E.  2009. TıbbiJeoloji, Tanımı, konuları ve MTA’nın Tıbbi Jeoloji Çalışmaları, MTA Doğal Kaynaklarve Ekonomi Bülteni, Sayı:7

Atabey, E.  2009. UlusalKanser danışma Kurulu Toplantısı 12 Aralık 2009’da Ankara’da yapıldı. MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:8

Atabey, E. ve Melahat PUSAT, 2009. MTA Dergisi SCI aşamasında. MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:8

15 Mayıs 2012. TRT Radyosu. Kızkumu(Orhaniye-Marmaris) hakkında.

Atabey, E. 2011. Tıbbi Jeoloji ve İnsan Sağlığı. Popular Bilim Dergisi, Mayıs2011. Sayfa: 55-61.

Atabey, E. 2011. Pekmez ve Pekmez Toprağı. Popular Bilim Dergisi, Aralık-Ocaksayısı 2011.

Atabey,E. 2011. İnsanlarda kil ve toprak yemealışkanlığı. CBT. 1288/9, 25 Kasım 2011. Sayı,212, sayfa:38-43.

Atabey, E. 2011. İçme Suyundaki flor tehlikesi. Popular Bilim Dergisi, Ağustos,2012.Sayı: 216. sayfa. 30-35.

8 Ekim 2013 RS FM (Rusya'nın Sesi Radyosu)- Saat: 19:40 Kentsel Dönüşümve bekleyen tehlike: Asbest ve akciğer kanseri ilişkisi röportaj.

KURSVE SEMİNERLER

 

ATABEY, E.,1990a, Karbonat platformlarının sınıflaması, fasiyes modelleri, evrimi/Torosplatformu, A. Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Semineri-I, 103s. Ankara

ATABEY, E.,1990b,Resifler ve Avrupa Fosil Resif Modelleri, A. Ü. Fen Bil. Enst.       Doktora Semineri-II, 117s. Ankara

ATABEY, E.,1992, Karbonatsedimentolojisi, Jeoloji Etütleri Dairesi 25. yıl etkinlikleri, semineri, 106s.Ankara

ATABEY, E., 1996, 27-28-29 Mart 1996Karbonat Sedimantolojisi Semineri, MTA Hizmet İçi Eğitim Programı, Ankara.

ATABEY, E., 1997, 21-25 Mart 1997,Karbonat Sedimantolojisi Semineri, MTA Hizmet İçi Eğitim Programı, Ankara.

ATABEY, E. Deprem semineri, 9-10 Nisan2001, Ankara Lisesi Salonu, Altındağ ilçesi MEB müdürlerine, Ankara

ATABEY, E. Deprem semineri, 16-17Nisan 2001, Tarhuncu Ahmetpaşa İlköğretim Okulu Salonu, Keçiören İlçesi MEBmüdürlerine, Ankara

ATABEY, E.,2002, Karbonat petrografisi, diyajenezi ve çökelme ortamları kursu, MTA HizmetiçiEğitim Programı, 11 Ocak-15 Şubat MTA salonu, Ankara

ATABEY, E.,2008, Tıbbi jeoloji Kursu, 1-3 nisan 2008. Kanser Haftası. Hilton Otel-Ankara

ATABEY, E.,2007, Tıbbi jeoloji Staj Kursu, Temmuz, 2007- MTA Jeoloji Etütleri Dairesi-Ankara

ATABEY, E.,2008, Tıbbi jeoloji Staj Kursu, Temmuz, 2008- MTA Jeoloji Etütleri Dairesi-Ankara

ATABEY, E.,2009, Tıbbi jeoloji Staj Kursu, Temmuz, 2009-MTA Jeoloji Etütleri Dairesi-Ankara

 

JÜRİ ÜYELİĞİ

 

27 Ocak 2006- . ODTÜ-Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği

‘’Evolution of coal andWater samples in Manisa-Soma-Deniş region Canseromi Balkan Endemic nephropatyand determination of Balkan endemic Nephrophaty Risk’’.

 

1Temmuz.2013-  Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği. EskişehirOsmangazi Üniveristesi, Jeoloji Müh. Anabilim Dalı.

‘’Seyfe Gölü güncel çökellerininsedimantolojisi, mineralojisi, jeokimyasi ve  oluşumu’’

KURS NOTLARI

ATABEY, E.TıbbiJeoloji Kurs Notları. 1-3 Nisan 2008. Kanser haftası. Ankara

 

TEZLER

 

ATABEY, E.,1978,Malatya-Adıyaman ili, Pütürge-Gerger dolayının jeolojisi, magmatik kayaçlarınpetrografisi, İ. Ü. Fen Fak. Miner. Petr. Kürsüsü, Bitirme tezi, 29s, 18 levha.

ATABEY, E.,1989,Madencilik sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve sorunları, TODAİE,Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi, 110 s. Ankara

ATABEY, E.,1995, Gürün otoktonunun jeolojisi ve sedimentolojisi, A.Ü. Fen BilimleriEnst. Doktora Tezi, 244s.

 

                                               RAPORLAR

 

ATABEY, E.,1986,Ayhan, A., Niğde-Ulukışla-Çamardı-Çiftehan yöresinin jeolojisi, MTA Rap. no:8064

ATABEY, E.,1987a,Tarhan, N., Akarsu, B. ve Taşkıran, A., Şereflikoçhisar, Panlı (Ankara)-Acıpınar(Niğde) yöresinin jeolojisi, MTA Rap. no: 8155

ATABEY, E.,Papak, İ., Tarhan, N., Akarsu, B. ve Taşkıran, A.,1987b, Ortaköy (Niğde)-Tuzköy(Nevşehir)-Kesikköprü (Kırşehir) yöresinin jeolojisi, MTA      Rap. no: 8156

ATABEY, E., Tarhan, N., Yusufoğlu, H.., Canpolat, M., 1988,Hacıbektaş (Nevşehir)-Himmetdede(Kayseri) arasının jeolojisi, MTA Rap no: 8523

ATABEY, E., Bağırsakçı, S., Canpolat, M.,Gökkaya, K. Y., Günal, S. ve Kılıç, N.,1994,Gürün-Kangal(Sivas), Darende-Hekimhan (Malatya) dolayının jeolojisi, MTA Rap no: 9760

ATABEY, E.,  Atabey, N., Sözeri, Ş., Hakyemez, A.,İslamoğlu, Y., Özçelik, N.N., Saraç, G., Ünay,E. ve Babayiğit, S., 2000a, Mut (İçel) - Karaman Miyosen litostratigrafisi,kronostragrafisi ve istif stratigrafik yorumu, MTA Rapor  No: 10312

ATABEY, E.,2000b, Tuzköy-Karain (Nevşehir) yeni yerleşim yeri etüd raporu, MTA Rapor No:10329

ATABEY, E.,2000c, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Zara, Ulaş (Sivas)-Sarız (Kayseri)-Göksun,Andırın (K.Maraş)-Kadirli (Osmaniye)-Ceyhan, Botaş (Adana) bölümünün jeolojikön etüt raporu, MTA Rapor No:10378

ATABEY, E.,2000d, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının Ardahan-Selim alternatif hatile Çıldır-Kars-Selim-Sarıkamış-Horasan temel hattın ön jeolojik etüdü, MTARapor no: 10381.

ATABEY, E.,2001a, Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) yeni yerleşim yeri jeolojik etüdü, MTARapor No: 10400

ATABEY, E.,2001b, Bakü-Ceyhan ham petrol boru hattının Refahiye (Erzincan)-Kadirli (Osmaniye)-Ceyhan(Adana) bölümünün jeolojik ön etüdü, MTA Rapor no:

ATABEY, E.,2001c, Pasinler (Erzurum)-Erzurum-Çayırlı (Erzincan)-Göksun

(Kahramanmaraş) ile Kadirli(Osmaniye)-Ceyhan (Adana) Kuvaterner havzalarının fasiyes analizi ve sıvılaşmayönünden değerlendirilmesi, MTA Rapor no:

Ayhan, A., Papak, İ. ve ATABEY, E.,1988, Gölcük(Misli)-Derinkuyu-Sulucaova        civarınınjeolojisi, MTA Rap no: 8345

Yılmaz, A., Bedi, Y., Uysal,Ş., Yusufoğlu, H., ATABEY, E. veAydın, N.,1992, Doğu Toroslarda Uzunyaylaile Berit Dağı arasının jeolojisi, MTA Rap. no: 9453

ATABEY, E., 2004. Karain Köyü mevcutyerleşim yeri ve yeni yerleşim yeri özellikleri ve öneriler, MTA Rapor No:10705. Ankara.

ATABEY, E.,2005, Tuzköy BeldesiEriyonitli Tüf  üzerinde bulunmayan ancakinşaasında eriyonitli tüf kullanılmış olan mekanların tesbiti ve öneriler, MTARapor No:10400

ATABEY, E. Ve ÜNAL, H., 2006, İmrenlerBeldesi jeolojik unsurları ve halk sağlığı jeolojik ön rapor, MTA RaporNo:  10825

ATABEY, E. 2007a. Karain köyü yerleşimyerine alternatif yeni yerleşim alanı Tıbbi jeolojik

         etüdü ve öneriler, MTA rapor No:10973

ATABEY, E. 2007b. Tuzköy Tuzmak TıbbiJeolojik  Raporu, MTA rapor No: 11007

ATABEY, E. ve ÜNAL H. 2008. BatıAnadoludaki Jeolojik Unsurlar ve Halk sağlığı Projesi Tıbbi Jeoloji Raporu, MTARapor No: 11067.

ATABEY, E. veŞAHAN, M. 2009. 2008 yılı Tıbbi Jeoloji Etüt raporu (Karadeniz, İç ve Doğu AnadoluBölgesi). MTA Rapor No: 11099.

ATABEY, E. 2009. Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) EriyonitMinerali Tozu Etkisindeki alanın Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu, MTA Rapor No:  11232.

ATABEY, E. 2009. Nevşehir İli Kapsamında Yapılan ücretliTıbbi jeolojik etüt Raporları (6 adet), MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Arşiv No:745.

ATABEY, E. 2010. Tıbbi Jeoloji Projesi 2009 yılı Etüt Raporu(Akdeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) . MTA Rapor No:11242.

ATABEY, E. 2010. Olgunlar köyü (Yayladağ-Antakya) asbestmineral tozu etkisindeki alanın Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu, MTA Rapor No:  11247.

(2013). Sema Burgaz, Nusret Ertaş, O.YavuzAtaman , Gonca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu , Celalettin Rumi Çelebi, Eşref Atabey, Hakan Serçe, Nazmi Bilir,A.Murat Tuncer.   İçme SularındaArsenik Kirliliği Olan Bölgelerde Yaşayan Bireylerdeki Sağlık RisklerininMoleküler Epidemiyolojik Yöntemlerle Araştırılması’- TÜBİTAK-Proje No.109S419. 

 KONFERANSLAR

 

ATABEY, E. 1999,Sekans Stratigrafisi konferansı, Mayıs, MTA Konferans Salonu, Ankara

ATABEY, E.,2000, Mut (İçel)-Karaman arası Miyosen litostratigrafisi-kronostratigrafisi veistif stratigrafik yorumu, 9 Mayıs 2000, MTA Konferans salonu, Ankara

ATABEY, E., 2003, Mermercilikte resifal kireçtaşlarında fasiyes ayrımının önemi,

mermercilikte stilolitleşmeve porozitenin önemi, Güneydoğu Anadolu’nun Ekonomik Maden Potansiyeli veEndüstriyel Hammaddeleri Konferanslar serisi, 22-23 Mayıs 2003, Diyarbakır

ATABEY, E., Mermer olarak kullanılan resifal kireçtaşlarında fasiyes ayrımı,stilolitleşme ve porozitenin önemi, Doğu Anadolu Endüstriyel HammaddeÇalıştayı, Konferanslar, Bildiriler kitabı (Ed. Eşref Atabey), YYÜ yayın no:37, 17-27, 27-30 Ağustos 2003,Van

Metin, S., Ayhan,A., İplikçi,E., ATABEY, E.,Altun, İ. E., Papak,İ., Haznedar, H., Erkanol, D., Keskin, H., İnanç, A. C., Konuk, O., Karabalık,N. N., Özsoy, İ.,Polat, N.,Tutkun, S. Z., Baydar, O., Salancı, B., Süer, T.,İnal, E., Sözeri, B. ve Şenay, M.,1982, Doğu Toroslar (Feke-Kozan-Mansurlu-Tufanbeyli-Saimbeyli) jeolojisi,Jeoloji Dairesi Konferanslar dizisi,7, Ankara.

ATABEY, E., 2003, Tıbbi Jeoloji konferansı, 17 Aralık 2003 İstanbul Üniv. MaviSalon.

ATABEY, E.,2004, 27 Nisan 2004 ‘’Dalaman Ovası verimli tarım toprakları niçin alınıyor?’’ DalamanBelediyesi Sinema Salonu

ATABEY, E., 2004, Tıbbi Jeoloji konferansı, 5 Mayıs 2004, Dicle Ün. Tıp Fak.Diyarbakır

ATABEY, E., 2004,  Jeolojik Ortamın SağlığaEtkileri, 15 Ekim 2004, ODTÜ Arkeometri Anabilim Dalı salonu

ATABEY, E.,2004. 25 Kasım 2004 Tıbbi Jeoloji konferansı. ODTÜ jeoloji Bölümü.

ATABEY, E., 2005. Tıbbi Jeoloji Çağrılı Konferansı. 58. Türkiye Jeoloji KurultayıBildiri Özleri Kitabı. 324-325. Ankara

ATABEY, E.,2005. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Asbest oluşumları ve insan sağlığına etkileri.11-14  Mayıs 2005 1. GAP ve JeolojiSempozyumu Bildiri Özleri Kitabı. (MTA adına), 65-74. Şanlıurfa.

ATABEY, E.,2005.Tıbbi Jeoloji konferansı, ODTÜ, jeoloji Müh. Böl (MTA’yı temsilen). 21 Ekim2005.

ATABEY, E.,2005.Türkiye’de Jeolojik unsurlar ve halk sağlığı, 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu BildiriÖzleri, 1-2 Aralık 2005 Ankara.

ATABEY, E., 2005. Jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı konferansı, (MTA adına) Mersin Üniv. TıpFak. 23 Aralık 2005 Mersin.

ATABEY, E.,2006.Jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı, Yozgat ili, MTA’nın yerbilimleri ve yeraltı kaynakları yönünden il il Türkiye konferanslar serisi-1, 22-23 mayıs 2006, Yozgat

ATABEY, E., 2006. ‘’Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu arası kayaların özellikleri, MTA’nınuranyum-fosfat aramaları ve doğal radyoaktivite’’ konulu konuşma ‘’Radyasyon veÇevre sempozyumu, Ayvacık ve yakın yöreleri ilgili doğal radyasyon sorunlarıPANELİ ,29-30 Haziran 2006, Çanakkaele 18 Mart Üniv. Troia Kültür Merkezi.

ATABEY, E. 2006, Tıbbi Jeoloji Konferansı, Hacettepe ü. Tıp Fak.Fizik Tedavi ve

         rehabilitasyon Bölümü, 22 Aralık 2006-Ankara

ATABEY, E. 2007, Tıbbi Jeoloji Konferansı, Ankara Ü. Tıp Fak. AdliTıp ABD.- 15 Ocak 2007, Ankara

 

TIBBİJEOLOJİ KONFERANSLARI

 

1) İstanbul Ü. Jeoloji Müh. Bölümü,17Aralık 2003-İstanbul

2) Dicle Ü. Tıp Fak. 5Mayıs 2004-Diyarbakır

3) ODTÜ Arkeometri Bölümü, 15 Ekim2004-Ankara

4) ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, 25Kasım 2004 -Ankara

5) ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü, 21 Ekim2005-Ankara

6) 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı,15 Nisan 2005-Ankara

7) 1. GAP ve Jeoloji Sempozyumu, 12 Mayıs2005 -Şanlıurfa

8) 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 1Aralık 2005-Ankara

9) Uluslararası Rotary 2430.BölgeGazi Rotary Kulübü,7 Aralık 2005- Ankara

10) Mersin Ü. Tıp Fakültesi, 23Aralık 2005 –Mersin

11) MTA’nın yerbilimleri ve yeraltıkaynakları  yönünden il il Türkiye

          konferanslar serisi-1, 23 Mayıs 2006-Yozgat

12) Radyason ve Çevre Sempozyumu,30 Haziran 2006-Çanakkale

13) Hacettepe Ü. Tıp Fak.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü 22 Aralık 2006–Ankara

14) Ankara Ü. Tıp Fak. Adli TıpAnabilim Dalı-15 Ocak 2007-Ankara

15) Niğde Ü. 17 Ekim 2007,Kapadokya jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı-Niğde

16) 6 Şubat 2008, Türkiye’dejeolojik unsurlar ve Tıbbi jeoloji -Ankara

17)  6 Şubat 2008, Asbest, eriyonit paneli -Ankara

18) 7 Şubat 2008, Flor paneli-Ankara

19) 7 Şubat 2008, radyasyonpaneli -Ankara

20) 8 Şubat 2008, Arsenik paneli–Ankara

21) 1 Nisan 2008, Kanser Haftası,Hilton Otel, Tıbbi Jeoloji konferansı -Ankara

22) 2 Nisan 2008, Kanser Haftası,Hilton Otel, Tıbbi Jeoloji kursu -Ankara

23) Çankırı bilgi Şöleni, 14kasım 2008-Çankırı

24) Ürgüp 20 Ekim 2008, Arsenikarıtma toplantısı-Ürgüp

25) Nevşehir 2 Aralık 2008,Arsenik paneli-Nevşehir

26) 18 Mart 2009- Afet İşleriGenel Müdürlüğü-Ankara

27) 20 Mart 2009-H. Ü. BiyolojiBöl. Ankara

28) 22 Nisan 2009-A. Ü. JeolojiBöl. Ankara

29) 17 Aralık 2011-İTÜBİRLİK.Ankara

30) 3 Kasım 2012- Türkiye’de asbest dağılımı. TAKSAP-NettoOtel. Ankara

31) 26 Mart 2013 Çanakkale ili Tıbbi Jeolojik Unsurları ve Halk Sağlığı

         Konferansı. Çanakkale 18 MartÜniversitesi.

 32) Muğla ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı konferansı-2 Ekim 2014-Muğla

33) Nevşehir ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı konferansı-24 Aralık 2014-Nevşehir hacı Bektaş Veli Üniversitesi
34) Kil ve çeşitleri-peloidler-bentonit- detoks kili konferans- 1.gelenksel ve tamamlayıcı tıp sempozyumu-1 Mayıs 2015-Meyra Otel-Ankara

DOĞAL AFETLER (DEPREM) KONFERANSLARI

 

6 Ekim 1999, Özel EvrenselKoleji-Yüzüncüyıl/Ankara

15 Ekim 1999, Nazım Akçanİlköğretim Okulu-Siteler/ Ankara

15 Ekim 1999, Tevfik FikretLisesi- Lodumlu/Ankara

25 Ekim 1999, Çiftlikİlköğretim Okulu- Dalaman/Muğla

25 Ekim 1999,Cumhuriyetİlköğretim Okulu- Dalaman/Muğla

25 Ekim 1999,DalamanLisesi-Muğla

25 Ekim 1999,Anadolu Lisesi-Dalaman/Muğla

26 Ekim 1999, Adile İ.Mermerci İlköğretim Okulu-Dalaman/Muğla

26 Ekim 1999,Hürriyetİlköğretim Okulu- Dalaman/Muğla

26 Ekim 1999,Karaçalı ve Burçİlköğretim Okullları- Dalaman/Muğla

26 Ekim 1999,Dalamanhalkına-Muğla

27 Ekim 1999, Seka ÇocukDostları İlköğretim Okulu-Dalaman/Muğla

27 Ekim 1999,Atakentİlköğretim Okulu-Dalaman/Muğla

27 Ekim 1999,Sekaİşçilerine-Dalaman/Muğla

27 Ekim 1999,Dalamanhalkına-Muğla

15 Kasım 1999, Bahçelievlerİlköğretim Okulu-Bahçelievler/Ankara

15 Kasım 1999, Bahçelievlerİlköğretim Okulu-Bahçelievler/Ankara

15 Kasım 1999, Bahçelievlerİlköğretim Okulu-Bahçelievler/Ankara

15 Kasım 1999, Bahçelievlerİlköğretim Okulu-Bahçelievler/Ankara

20 Mart 2000, Emlakbankİlköğretim Okulu-Bilkent/Ankara

22  Mart 2000, Oğuz Kaan İlköğretimOkulu-Mamak/Ankara

22 Mart 2000,  Oğuz Kaan İlköğretim Okulu-Mamak/Ankara

23 Mart 2000,  Oğuz Kaan İlköğretim Okulu-Mamak/Ankara

23 Mart 2000, Oğuz Kaanİlköğretim Okulu-Mamak/Ankara

28 Mart 2000, Gazi Osman Paşaİlköğretim Okulu-Yenimahalle/Ankara

28 Mart 2000, Anadolu MeslekLisesi-Yenimahalle/Ankara

29 Mart 2000, OtelcilikOkulu-Beşevler/Ankara

30 Mart 2000, Özel FerdaKoleji-Etimesgut/Ankara

31 Mart 2000, 30 Ağustosİlköğretim Okulu-Mamak/Ankara

31 Mart 2000, 30 Ağustosİlköğretim Okulu-Mamak/Ankara

5 Nisan 2000, Mehmet İçkaleİlköğretim Okulu-Dikmen/Ankara

5 Nisan 2000, AlparslanLisesi-Yenimahalle/Ankara

10 Nisan 2000, OlgunlaşmaEnstitüsü-Sıhhiye/Ankara

6 Nisan 2000, Göktürkİlköğretim Okulu-Ümitköy/Ankara

6 Nisan 2000, Göktürkİlköğretim Okulu-Ümitköy/Ankara

14 Nisan 2000, Köstenceİlköğretim Okulu-Mamak/Ankara

14 Nisan 2000, Köstenceİlköğretim Okulu öğretmenlerine-Mamak/Ankara

25 Nisan 2000, Mimar Kemalİlköğretim Okulu-Kızılay/Ankara

3 Mayıs 2000, EsenevlerLisesi-Altındağ/Ankara

5 Mayıs 2000, BilkentÜniversitesi, Sahne Sanatları Fakültesi,

Müzik Hazırlık İlköğretimOkulu-Bilkent/Ankara

18 Mayıs, 2000, Arı Kolejiİlköğretim Okulu, Yüzüncüyıl/Ankara

24 Ocak 2001, Emlakbank  İlköğretim Okulu, Bilkent/Ankara

28 Şubat 2001, KılıçarslanLisesi, Yüzüncüyıl/Ankara

1 Mart 2001, Evrensel Kolejiİlköğretim Okulu, Yüzüncüyıl/Ankara

6 Nisan 2001, Noterlerbirliğiİlköğretim Okulu, Ümitköy/Ankara

9 Nisan 2001, Altındağ İlçeMilli Eğitim müdürlerine, Ankara Lisesi Salonu / Ankara

10 Nisan 2001, Altındağ İlçeMilli Eğitim müdürlerine, Ankara Lisesi Salonu/Ankara

16 Nisan 2001, Özel AltınEğitim İlköğretim Okulu, Elvankent/Ankara

16 Nisan 2001, Keçiören İlçeMilli Eğitim müdürlerine, Tarhuncu Ahmetpaşa İlköğretim Okulu spor salonu/Ankara

17 Nisan 2001, Keçiören İlçeMilli Eğitim müdürlerine, Tarhuncu Ahmetpaşa İlköğretim Okulu spor salonu/Ankara

14 Mayıs 2001, Hacıbayramİmam Hatip Lisesi, Hasköy/Ankara

6 Şubat, 2002, ÇankayaAnadolu Lisesi, Seyranbağları/Ankara

28 Şubat 2002, Kılıçarslan Lisesi,Yüzüncüyıl/Ankara

26 Nisan 2002, Evliya Çelebiİlköğretim Okulu, İskitler/Ankara

7 Haziran 2002 Bahçelievlerİlköğretim Okulu, Bahçelievler/Ankara

 

 

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.