Tıbbi Jeoloji Araştırma Grubu;

  GEREKÇE

        Yerküremizin sunduğu kaynakların sonsuz olmadığı, daha güvenli yaşam için Yerküre’ nin sağladığı büyük potansiyelin tüm toplum katmanlarınca farkına varılması ve kaynakların etkili ve verimli kullanılması hususunda bireylerin ve toplumların dikkatlerinin çekilmesi için 2008-2009 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Uluslararası Yer Yılı  olarak ilan edilmiştir.        

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında, çevremizdeki kayaçlar, mineraller, elementler gibi jeolojik unsurlarla depremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymada kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

Bir yerleşim yeri planlaması aşamasında nasıl ki sert ve yumuşak zemin özellikleri, sıvılaşma, heyelan, sel baskını, kaya düşmesi gibi kriterler dikkate alınıyorsa, yerleşime açılması düşünülen zeminlerin mineral dağılımı, yer altı suyunun kalitesi, radyoaktivitesi de bilinmesi önem arz etmektedir. Zeminler depremsellik yönünden yerleşime uygun parametreler taşıyor olsa bile,  eğer insan sağlığını tehdit eden mineral, toz, su kirliliğine neden olan  etmenler varsa  iyileştirme tedbirleri alınmadan, sağlıklı bir ortam yaratılmadan yerleşime açılmaması yönünde görüşler vardır. Yerleşime açılması düşünülen zeminde insan sağlığını tehdit eden elementlerden doğal radyasyon, arsenik, minerallerden ise asbest, eriyonit,  silis tozları olabilir. İmara açılacak alanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve iz element değerleri saptanması başta jeoloji mesleği ile diğer meslekleri yakından ilgilendirmektedir.

Sağlığa etki eden jeolojik etmenlerin öneminin  farkına varılmasıyla  1996 yılında Uluslararası Jeoloji  Bilimleri Birliğinin (IUGS), Çevre Planlaması Amaçlı Jeoloji Bilimleri Komisyonu; birinci amacı bilim insanları, tıp uzmanları ve kamuoyunu  bu konunun  giderek anlaşılması olan Uluslararsı Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu oluşturmuştur. 2000 yılında  ise UNESCO, 454 nolu Tıbbi Jeoloji projesi adıyla yeni bir Uluslar arası Jeolojik Korelasyon Programına (IGCP) öncülük etmiştir.  Bu proje ile  dünyanın diğer yerlerindeki meslektaşları ile gelişmiş ülkelerde çalışan bilim insanları bir araya gelerek  insanların ve hayvanların sağlığını etkileyen yerbilimsel etmenlerin önemini vurgulamaktadır.  454 nolu Tıbbi Jeoloji Projesine katılımcı ülkeler arasında; Avusturya, Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Kamerun, Kanada, Şili, Çin, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Kenya, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya,, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Slovakya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sri Lanka, İsveç, Tanzanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Birleşik Amerika, Yugoslavya, Zambiya ve Zimbabwe yer almıştır.

İnsan kökenli (antropojenik) kaynaklar, doğal jeolojik unsurlardan volkanik püskürmeler ve etkileri, içme suyunda inorganik arsenik, flor, selenyum, iyot, bor vd. elementlerin kaynağı ve etkileri, doğal radyasyon kaynakları, radon gazı ve etkisi, jeofaji, yer altı suyu jeokimyası, asbest, eriyonit, silis vd mineral tozları ve diğer tıbbinin belli başlı konularında araştırmalar yapmak, bu alanda bilgi birikimini sağlamak, jeokimya haritaları yapmak, eğitici amaçlı sempozyum, çalıştay, seminer vd toplantılar ve bu alanda üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere jeoloji mühendisleri, hidrojeologlar, mineraloglar, kimyacılar, jeokimyacılar, biyojeokimyacılar, tabipler, epidemiologlar, toksikologlar, diş hekimleri, patologlar, veteriner hekimleri, ziraat mühendisleri, biyologlar, radyasyon fizikçileri vb meslek dallarından uzmanların bir araya geldiği TIBBİ JEOLOJİ ARAŞTIRMA GRUBU kısaca TJAG oluşturulması gerekmektedir.

 

Dr. Eşref ATABEY

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.