Tıbbi Jeoloji Araştırma Grubu;

  TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

 

TIBBİJEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

 

KONU: Tıbbi Jeoloji Çalışma Grubu                              Tarih: 02. 05. 2009

 

GÜNDEM

1-Tıbbi Jeoloji tanımı, konuları, ilgili meslekler

2-Dünyada Tıbbi jeoloji

3-Türkiye’de tesbit edilen önemli Tıbbi JeolojiKonuları

4-Yasa ve yönetmeliklerde Tıbbi jeoloji

5-Yapılan çalışmalar

6-TJÇG ve Yürütme grubu oluşturulması, simge

7-WEB sayfası oluşturulması

8-Yapılacak çalışma konuları (çalıştay, sempozyumvb.)

9-Dilek ve öneriler

 

Dr. Eşref ATABEY; Tıbbı Jeoloji ÇalışmaGrubu oluşturulduğunda görevi; bu konuda bilimsel çalışmalara öncülük etmek,proje oluşturulmasında rehberlik yapmak, bilgi birikiminin sağlanmasındayardımcı olmak,  daha çok eğitim yönüyleilgilenerek çalıştay, konferanslar, sempozyum gibi etkinliklerin yapılmasındaorganizasyonlarda yardımcı olmak bir bakıma koordinasyon görevini üstlenmek.Türkiye’de Tıbbi jeoloji alında öncelikle riskli olan en önemli konu arsenik,ikinci sırada asbest-eriyonit, üçüncü sırada asit maden drenajı, dördüncüsırada florozis, silikozis gelmektedir.

 

Prof. Dr. Yusuf İzettin BARIŞ (GöğüsHastalıkları Uzmanı); tarafından Nevşehir bölgesindeki mezatolyama hastalığıhakkında bilgi verdi. Yapmış olduğu çalışmalar sonucu bölgedeki sorunların,temelinde köy yerleşiminin kurulu olduğu jeolojik formasyondan kaynaklandığınıntespit edildiğini, Mezatolyama hastalığının tedavi çözümünün olmadığı ancakağrı merkezleri kurularak hastaların çektikleri ağrıların azaltılması yönündeçalışmalar yapmanın gerekliliğini vurguladı. ABD asbest hastalarının kurum veyakuruluşlara yüksek miktarda tazminat davaları açtığını ve davaları kazandığını,Türkiye’deki asbest hastalarının da hakları konusunda bilgilendirilmesinde TJÇGnun bir görevi olabileceğinden bahsetti. TJÇG’nun oluşturulmasının gerekliolduğunu belirtti.

 

Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK TJÇG’nunçalışmalarında toprak ve bitkilerde ağır metal kirliliğinin önemli olduğu ve bukonuda yardımcı olacağını belirtti.

 

Doç. Dr. Hanım Halilova (A.Ü. ToprakBölümü); Kastamonu bölgesinde yapmış olduğu iyot eksikliğine bağlı gerçekleşen guatrhastalıklarından bahsetti. Ayrıca Kastamonu bölgesindeki sorunları ve çözümönerilerini anlattı. Özellikle elementlerle ilgili önemli katkı koyabileceğini,TJÇG’nun gerekli  ve önemli olduğunuvurguladı.

 

Prof. Dr. Serdar BAYARI (H.Ü.Hidrojeoloji Mühendisliği; TJÇG çalışmalarını ve tıbbi jeoloji konularındakamuoyunu bilgilendirebilecek web sayfasının kurulmasının faydalıolabileceğinden ve bu şekilde doğru bilgilendirmenin sağlanabileceğindenbahsetti.

 

Prof. Dr. UlviReha FİDANCI (A. Ü. Veteriner Fak. Dahiliye AD.); TJÇG’nungerekli ve önemli yeri olabileceğinden, WEB sayfası oluşturulması gerektiğinibelirtti.

 

U. R. Fidancı ‘’Jeolojik yapıya bağlı olarak hayvanlardagelişen kanser gibi olgular hayvanların ekonomik değerleri ve yaşam süreleriyönüyle üzerinde durulan konular değildir. Ancak mineral maddelerin veözellikle iz elementlerin hayvansal organizmada normalin altında veya üzerindebulunmalarından ileri gelen hastalıklar, özellikle son yıllarda hayvancılıkekonomisinde büyük önem kazanmıştır.

 

Canlılık olaylarının akışı için önemli olan iz elementlerineksikliği, hücre metabolizmasını bozmakta ve ağır noksanlıkları ölümlesonuçlanan, karakteristik noksanlık hastalıklarını oluşturmaktadır. İzelementlerin hücre metabolizmasındaki fonksiyonları çok çeşitli olup, membrangeçirgenliği ve doku hassasiyetinin oluşumu, sinir impluslarının iletimi,hormon ve enzimlerin kendilerine özgü fonksiyonlarının gerçekleşmesi, büyüme vehayvansal üretim-verim ile canlının diğer hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesindeiz elementler önemli görevler üstlenirler. Bu nedenle hayvanlarında iz elementdengesizlikleri, kıl dökülmesi, depigmentasyon, parakeratozis, iskeletbozuklukları, devamlı ishal, anemi, iştahsızlık, kemiklerde yapısalbozukluklar, büyümede yavaşlama, gerileme ve gelişme bozuklukları, felçler,enfeksiyonlara bağlı olmayan yavru atmalar, erken doğumlar, doğum sonrasıölümler, yavru verimi de dahil olmak üzere tüm hayvansal verimlerde gerileme,kısırlık, tetani ve pika gibi klinik bozukluklarla ortaya çıkmaktadır.

 

Hayvancılık alanında, beslenme bozuklukları yönünde önemleüzerinde durulan başlıca iz elementler, demir, bakır, mangan, molibden,selenyum, çinko, flor ve geviş getiren hayvanlar için kobalt olup, bunlardanbaşka baryum, bor, brom, krom, aluminyum, kadmiyum, nikel, silisyum, lityum,stronsiyum gibi değişik birçok elementin iz fonksiyonları da tartışılmaktadır. Organizmanıniz elementlere olan gereksinimleri çeşitli faktörlerin etkisine bağlıdır.Özellikle verim düzeyi yüksek olan hayvanlarda enerji ve mineral dengesi çokönemli bir kavramdır. Toprak, su ve yem maddelerinin iz element içeriği,sindirim kanalındaki emilim şekilleri, emilim sırasında iz elementler arasıetkileşim, vücutta depolanma durumları, hayvanın kendisine ait özelliklergereksinimi azaltımakta veya yükseltimektedir. Mineral yetersizliklerinspesifik bölgelerde yoğunlaştığı ve doğrudan toprağın yapısı ile ilişkiliolduğu kabul edilmektedir. Bu bölgelerin jeolojik yapısı sonuçta hayvansağlığını direkt olarak etkilemektedir.   

 

Yurdumuzun bütün bölgelerini kapsayan hayvanların kanmineral ve iz element profillerinin ortaya konduğu, bölgelerin toprak, su vebitkilerinin mineral ve iz element düzeylerinin belirlendiği, jeolojik yapı ileilişkilendirildiği kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Mevcut çalışmalaryöresel bazda ve anorganik metabolizmada rol oynayan belirli mineral ve izelement düzeylerine yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalardan sağlanan verileryurdumuzdaki minerallerle ilgili beslenme hastalıklarının genel durumununortaya konmasında önemli rol üstlenmektedir’’ şeklinde görüş bildirdi.

 

Prof. Dr. Sema Burgaz (G.Ü.Toksikoloji A.B.D) TJÇG’nun bilimsel dernek şeklinde örgütlenmesinin UluslararasıMedical Geology Grubu (İMGA) ve diğer gruplarla birlikte çalışmasınıkolaylaştırabileceği, bu konuda statüsünün belli olması ve bir kurum ya dadernek çatısı altında çalışmasının uygun olacağını belirtti.

 

Prof. Dr. Abidin Temel (H.Ü. JeolojiMühendisliği) Kurumsal bir kimlik altında meslek odaları ile birlikte çalışmanınhem mali hem de kurumsal desteği sağlayacağını, TJÇG’nun salt bilimselfaaliyetlerde bulunmasını temenni etti.

 

Gündem maddelerinde yapılacak çalıştay, sempozyumvb. faaliyetler için, aşağıda belirtilen konulara öncelik verilmesi toplantıyakatılan üyeler tarafından benimsendi.

 

ÇALIŞTAY KONULARI

 

Arsenik, Arsenikli Sular;

Tıbbı jeoloji çalışmalarının önemli bir konusu olanve doğada As3 ve As5 şeklinde doğal olarak bulunan arseniğin, insan sağlığınaetkisi, bulunduğu ortamların ortaya konulması, su kaynaklarında yarattığıkirlilik ve AB çalışmaları açısından da önemli nedeniyle çalıştay veyasempozyum konusu olarak seçilebilir.

 

Silikozis;

Küçük işletmelerde kot ağartma nedeniyle kullanılankuvars tozlarından dolayı ortaya çıkan silikozis hastalığı hakkında Türkiye’deayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Sadece hasta sayısının ülkedeki insansayısı ile kıyaslanması söz konusudur. Kömür yataklarında, kuvars kumukullanılan işletmelerde çalışan işçiler üstünde ayrıntılı bir çalışmayapılabilir.

Derin petrol sondajında çalışan işçilerde Yusufİzzetin Barış hocamız tarafından yapılan ön inceleme sonucunda hem üst solunumhem de akciğerlerinde meslek hastalığı teşhisi konulmuştur. Bu konu hakkındaşimdiye kadar hiç araştırma yapılmamıştır. Özellikle sondaj da kullanılanbentonit türü malzemenin ciğerlere ektisi ve üst solunum yolunu etkileyebilecekkuyu gaz çıkışları da TJAG tarafından çalışılabilir.

 

Bor;

Dünya rezervin %90 nın ülkemizde bulunması ve tümsanayi kollarında hammadde olarak kullanılmaktadır. Özelliği nedeniyle arsenikminerali ile birlikte bulunabilir. Bor mineralinin toksik etkisinin üremesistemi üzerine olduğu konusunda bir düşünce olmasına karşın çalışmalaryetersiz kalmaktadır. AB tarafından borun toksisitesi bir basamak dahaartırılarak satış kutuları üstüne kuru kafa resimi yapıştırılması boyutunagelmiştir.

 

Tüm konularla ilgili görüşlerinizi

 

esrefatabey@gmail.com

 

adresine gönderebilirsiniz.

 

Çalışmalarınızda başarı ve sağlık dilerim.

 

Dr. Eşref Atabey

 

 

 

TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU-02.05.2009 

Adı ve Soyadı

E-posta

Prof. Dr. Nuray AKBULUT

 

Prof. Dr. İbrahim AKKURT

iakkurt@cumhuriyet.edu.tr

 

Prof. Dr. Melih AKYOL

makyol@cumhuriyet.edu.tr

 

Doç Dr. Sadrettin ALPAN

 

Dr. Eşref ATABEY

esrefatabey@gmail.com

www.esrefatabey.com.tr

 

Prof. Dr. Y.İzzettin BARIŞ

izzettinbaris@ttnet.net.tr

 

Prof. Dr. Nurhayat BARLAS

barlas@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Serdar BAYARI

 

Prof. Dr. Nazmi BİLİR

nbilir@hacettepe.edu.tr

 

Prof.Dr. Sema BURGAZ

sema.burgaz@gmail.com

 

Prof. Dr. Ayhan O ÇAVDAR

acavdar@tuba.gov.tr

 

Nilgün ÇELEBİ

nilgun.celebi@taek.gov.tr

Prof. Dr. Arif ÇIMRIN

acimrin@deu.edu.tr

 

Prof. Dr. Lütfi ÇÖPLÜ

lcoplu@hacettepe.edu.tr

 Bahattin M. DEMİR

 

 

Doç. Dr. Gonca DEMİRCİGİL

 

 

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

 

demirsoy@edu.tr

Prof. Dr. K. A. Salih EMRİ

semri.editör@gmail.com

Prof. Dr. Tomris ERBAŞ

drerbas@hotmail.com

 

Dr. İsfendiyar EYÜPOĞLU

 

Prof. Dr. Mustafa ERGİN

ergin@eng.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI

fidanci@veterinary.ankara.edu.tr

Prof. Dr. M. Cemal GÖNCÜOĞLU

 

mcgoncu@metu.edu.tr

Prof. Dr.Asuman GÜNAL TÜRKMENOĞLU

 

asumant@metu.edu.tr

Doç. Dr. Hanım HALİLOVA

hhalilova@gmail.com

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

hamithanci@gmail.com

 

Doç. Dr. Zeki HASSAN

zeki@kaynet.com

Prof. Dr. Cahit HELVACI

cahit.helvaci@deu.edu.tr

 

 

Prof. Dr.Hilal KARAGÜL

 

Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA

alikarakaya@tr.net

Prof. Dr. Levent KART

kartlevent@hotmail.com

Hasan KIRMIZITAŞ

hasankirmizitas@yahoo.com

Prof Dr. Nazmi ORUÇ

nazmioruc@yahoo.com

Doç Dr. Abdullah OLGUN

 

 

Doç. Dr. Zeynep ÖKTE

zokte@yahoo.com

Prof. Dr. Gülden PEKCAN

gpekcan@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK

ok@agri.ankara.edu.tr

Dr. Yüksel ATAKAN

ybatakan@gmail.com

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

senyigit@dicle.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Fatma TOKSOY KÖKSAL

 

Prof. Dr. Abidin TEMEL

atemel@hacettepe.edu.tr

Hasan ÜNAL

hasanu@mta.gov.tr

Prof. Dr. İlhami ÜNVER

 

Prof. Dr. Hüseyin YALÇIN

yalcin@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Hayriye YETER GÖKSU

 

Doç. Dr. Beran YOKUŞ

beyokus@dicle.edu.tr

Prof. Dr. Handan ZEREN

hzeren@cukurova.edu.tr

Prof. Dr. Serpil DİZBAY SAK

sak@medicine.ankara.edu.tr

 

Ayten ÇAPUTÇU

aytencabutcu@mersin.edu.tr

Liste kesin değildir. Tıbbijeoloji konusunda araştırma yapanlar, katkı koymak isteyenler listeye ilaveedilecektir.

 

 

Adı soyadı

 

 

e-posta

Prof. Dr. A. Salih EMRİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD.

Ankara

semri.editor@gmail.com

0533 247 19 26

Dr. Eşref ATABEY

Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara

esrefatabey@gmail.com

0535 851 11 61

Prof. Dr. Gunnar HİLLERDAL-  

 

Karolinska Hospital, Stockholm, and Academic Hospital

İsveç

gunnar.hillerdal@karolinska.se

 

Yrd. Doç. Dr. Evren ÇUBUKÇU

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl.

Ankara

evren.cubukcu@gmail.com

0532 344 50 07

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD-

Diyarbakır

drasenyigit@gmail.com

0532 441 81 62

 

Bahattin Murat DEMİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ankara

bmuratdemir@gmail.com

0532 508 96 42

Prof. Dr. Arif ÇİMRİN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları AD.

İzmir

acimrin@deu.edu.tr

0532 337 85 66

Prof. Dr. İbrahim AKKURT

Akay Hastanesi

Ankara

akkurtbr@gmail.com

0505 805 24 69

Uzm. Dr. Uğur DADALI

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

Ankara

udadali@gmail.com

0 542 243 20 11

Dr. Dilek TÜZÜN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu

Ankara

dtuzun@sgk.gov.tr

0530 956 10 56

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ

Hacettepe Üniv. Halk Sağlığı AD.

Ankara

anyildiz@hacettepe.edu.tr

0532 693 99 87

Dr. Yüksel ATAKAN

Radyasyon Fizikçisi

Almanya

ybatakan@gmail.com

0049 175 842 62 12 (Almanya'da)

0539 209 60 03 (Türkiye'de)

Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi 

Ankara

 

mrtgultekin@yahoo.com

0532 256 09 51

 Prof. Dr. Sait Cemil SOFUOĞLU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Müh. Böl.

 

İzmir

cemilsofuoglu@iyte.edu.tr

0536 941 75 25

 

Prof. Dr. Belma KOÇER GÜMÜŞEL

Hacettepe Üniv.  Toksikoloji AD.

Ankara

 

bgiray@hacettepe.edu.tr

0532 500 95 33

Prof. Dr. Hanım HALİLOVA

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.

Ankara

 

hhalilova@hotmail.com

0532 416 43 00

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI

Ankara Üniversitesi Veteriner Fak.

Ankara

 

fidanci@ankara.edu.tr

0505 814 20 20

Prof. Dr. Gökhan ÖZYİĞİT

Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD.

Ankara

gozyigit@hacettepe.edu.tr

0530 435 99 14

Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ

Fırat Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl.

Elazığ

asasmaz@gmail.com

0532 340 66 42

Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU

Hacettepe Üniversitesi  F.Toksikoloji AD.

Ankara

erkekp@yahoo.com

0532 515 14 00

Doç. Dr. Celalettin Rumi ÇELEBİ

Koru Hastanesi

Ankara

crc1955@gmail.com

0532 367 64 06

Dr. Zülfugar YUSUFOV

Ankara Medikal

Azerbaycan

Zulfugar70@rambler.ru

00 99 450 346 47 72

Dr. Sedat GÜLAY

Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı Dairesi

Ankara

sedatgulay@gmail.com

0505 623 15 05 

Dr. Kadriye KALINBACAK

 

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Ankara

kkalinbacak@tagem.gov.tr kkalinbacak@yahoo.com 

0532 617 62 78

Doç. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik      

      

Nevşehir

zleblebici@nevsehir.edu.tr

 0507 771 41 81

 

Adı soyadı

 

 

e-posta

Doç. Dr. Celalettin Rumi ÇELEBİ

Koru Hastanesi

Ankara

crc1955@gmail.com

0532 367 64 06

Prof. Dr. A. Salih EMRİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD.

Ankara

semri.editor@gmail.com

0533 247 19 26

Dr. Eşref ATABEY

Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara

esrefatabey@gmail.com

0535 851 11 61

Dr. Ezgi HACIKAMİLOĞLU

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi

 

Ankara

ezguner@gmail.com

0538 057 41 46

Prof. Dr. Nusret ERTAŞ

Gazi Üniv., F. Analitik Kimya Böl.

 

 

Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN

ODTÜ Kimya Böl.-E

 

 

Doç. Dr. Gonca Çakmak DEMİRCİGİL

Gazi Üniv., F. Toksikoloji Böl.

 

 

Doç. Dr. Ela KADIOĞLU

Gazi Üniv., F. Toksikoloji Böl.

 

 

Dr. Hakan SERÇE

Nevşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü

 

 

Prof. Dr. Nazmi BİLİR

Hacettepe Üniv. Halk Sağlığı Enstitüsü

 

 

Prof. Dr. A. Murat TUNCER

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.

 

 

Prof. Dr. Sema BURGAZ

Gazi Üniv., F. Toksikoloji Böl.

 

 

 

OTURUM BAŞKANLARI

 

Adı soyadı

 

 

e-posta

Prof. Dr. Abidin TEMEL

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl.

Ankara

atemel@hacettepe.edu.tr

0532 692 27 28

Doç. Dr. Emin MADEN

 

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD.

Ankara

eminmaden@yahoo.com

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Dicle Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD-

Diyarbakır

drasenyigit@gmail.com

0532 441 81 62

Doç. Dr. Sevgen Çelik ÖNDER                

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Pataloji Böl.

Ankara

sonder@hacetteepe.edu.tr

Prof. Dr. Nazmi BİLİR

 

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü

Ankara

nazmi.bilir@gmail.com

0532 642 86 61

Prof. Dr. Deniz KÖKSAL

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları AD.

Ankara

dckoksal@gmail.com

Prof. Dr. Haluk UTKU

Hacettepe Üniv. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Ankara

utku@hacettepe.edu.tr

0505 367 37 13

Dr. Ezgi HACIKAMİLOĞLU

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi

Ankara

ezguner@gmail.com

 

Prof. Dr. Ali DEMİRSOY

 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Böl.

Ankara

 

demirsoy@hacettepe.edu.tr

0532 551 81 64

Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU

 

Hacettepe Üniv. F.Toksikoloji AD

Ankara

erkekp@yahoo.com

Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.

Ankara

 

sonayok@gmail.com

0532 360 77 57

Dr. Mehmet KARADENİZ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Ankara

mhmtkaradeniz@gmail.com

0505 233 20 49

 

ADI –SOYADI

KURUM

E-POSTA

Kadir Mutlu Hayran

Hacettepe Universitesi Prevantif Onkoloji

 

Deniz Köksal

Hacettepe universitesi Gögüs Hastalıkları

dckoksal@gmail.com

 Funda Aksu

Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları

fundaaksu@hacettepeedu.tr

Ahmet Şaşmaz

Fırat Üniversitesi

asasmaz@fıratedu.tr

Elif Babaoğlu

Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları

elifbabaoglu@hotmail.com

Zeliha Leblebici

Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi

zleblebici@nevsehir.edu.tr

Lütfi Başaran

Nevşehir Devlet Hastanesi

lubasaran@hotmail.com

Doc.Dr. Sevgen Çelik Önden

Hacettepe Universitesi Patoloji

sonder@hacettepe .edu.tr

Salih Emri

Hacettepe universitesi Gögüs Hastalıkları

 

Eşref Atabay

 

 

Sevinç Sarınç Ulaşlı

Hacettepe Universitesi  Gogus hastalıkları

Sevincsarinc@gmail.com

Yrd.Doc.Elif Babaoğlu

Hacettepe Universitesi  Gogus hastalıkları

 

Abidin Temel

Hacettepe Universtesi

 

Arif Cimrin

 

 

MEHMET KARADENİZ

MTA

mhmtkaradeniz@gmail.com

HALUK UTKU

HACETTEPE NÜKLERR BİİLİMLER ENSTİTÜSÜ

utku@hacettepe.edu.tr

MÜKREMİN ER

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

mukreminer@hotmail.com

Dr.Zülfugar Yusifov

Azerbaycan Bakü

zulfigar70@rambler .rum

Muharrem Tunç

Dışkapı Skk

tuncmuharrrem@hotmail.com

Dr.Aynur Güngör Mutlu

Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Yüksel Atakan

Almanya

ybatakan@gmail.com

Prof.Dr.Sait Cemil Sofuoğlu

İzmir Yüksek teknik enstisuu

saitcemil@gmail.com

Abdurrahman Şenyiğit

Diyarbakır Dicle Universitesi Tıp Fakultesi

drasenyigit@gmail.com

Erol Ulucan

Turkiye İş Kur

erol.ulucan@iskur.gov.tr

Hanım Halilova

Ankara Univertesi Zirraat Muhendisliği

 

Bahattin Murat Demir

Çevre ve Şehrcilik Bakanlığı altyapı ve Kentsel Dönüşm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

NUSRET GÜNGÖR

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

nsrtgungor@hotmail.com

HASAN KIRMIZITAŞ

KIRMIZITAŞ MÜHENDİSLİK

hasankirmizitas@yahoo.com

FİGEN DEMİRKAZIK

Hacettepe Emekli

fdemirka@gmail.com

Abdulsamet Sandal

Hacettepe universitesi Gögüs Hastalıkları

asandal@hacettepe.edu.tr

Özge Atabey

Ankara UniversiteÖğrenci

ozge.atabey@hotmail.com

Şükran Yıldırım

Ankara Universite Öğrenci

dyt.sukranyildirim@hotmail.com

Ali Demirsoy

Hacettepe Univertsitesi Gögus Hastalıkları

demirsoy@hacettepe.edu.tr

Funda Demirsoy

Ankara Universitesi Biyoteknoloji

Demirsoy@Ankara.edu.tr

Asumant  Türkmenoğlu

Odtu Jeoloji Mühendisliği

Asumantürkmenoglu@gmail.com

İlkay Özkurt

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı

ozkurtilkay@mynet.com

Özlem Kar Kurt

Tıp Fakultesi Gögus Hastalıkları

Okarkut@gmail.com

Gunnar Hillerdal

İsvec Stochol

gunnarhillerdal@comhem.se

Murat Diker

Hacettepe Universitesi

Mdiker@hacettepe.edu.tr

Kadriye Kalınbacak

Tarım Bakanlığı Tagem

kkalinbacak@tagem.gov.tr

Dr.Gürsel Küsek

Tarım Bakanlığı  TAGEM GENEL MÜDÜRÜ

 

Mursit Ökmen

Sosyal Güvenlik Kurumu

okmenmursit@yahoo.com

Hilmi Dincer

Serbest

Hilmidincer1@gmail.com

Faruk Ersöz

Mta Genel Müdürlüğü

Farukersoz@hotmail.com

İsmail Hakkı Kılınç

Mta

 

Sultan Pınar Çetintepe

Hacettepe Universsitesi İç Hastalıkları ve Meslek Hastalıkları

spinarcetintepe@gmail.com

DİLEK TÜZÜN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

d.tüzün@sgk.gov.tr

Kamil Çetin

Sosyal güvenlik Kurumu SĞLIK sosyal Müdürü

mkamil.c@gmail.com

Umit Salim Usluoğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüş Hizmetleri

umitsalim@gmail.com

Abdullah Alkaya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüş Hizmetleri

Abdullahalkaya@gmail.com

Ömer Ekleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüş Hizmetleri

omerekleme@hotmail.com

Selcuk Altınyollar

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

saltinyollar@migem.gov.tr

Ahmet Cangüzel Taner

Fizik MüHENDİSLERİ Odası

canguzel.taner@gmail.com

Dr. Gerçek Saraç

MTA

gerceksarac@hotmail.com

Dilek Yonar

Odtu Biyoloji

dilekyonar81@gmail.com

Serif Akbas

Odtu Biyoloji

shamsan1@gmail.com

Nihal Şimşek ÖZEK

Odtu Biyoloji

nsozek@yahoo.com

Gülen Güllü

H.Ü.Çevre Mühndisliği

ggullu@hacettepe.edu.tr.

İbrahim Akkurt

Akay Hastanesi Gogus Hastalıkları

Akkurtberi@gmail.com

Efe Akkaş

Hacettepe Universtiesi Jeoloji Mühendisliği

uberf@gmail.com

Yasin Yurdakul

Hacettepe Universtiesi Jeoloji Mühendisliği

yasin.yurdakul@hacettepe.edu.tr

Lutfiye Akın

Hacettepe Universtiesi Jeoloji Mühendisliği

lutfikiye_akin@hacettepe.edu.tr

Volkan ERKUT

Hacettepe Universtiesi Jeoloji Mühendisliği

volkan.erkut10@hacettepe.edu.tr

Mehmet erdem ala güney

HACETTEPE TIP FAK.

alaguney@gmail.com

Bora Durmuş

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

boremeister@gmail.com

Ekrem Tuna

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

ektuna67@gmail.com

Serdar Yaprak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

syaprak@migom.gov.tr

Murat Tuncer

Hacettepe Üniversitesi Rektörü

 

Ömer 1. rektör yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

 

2.rektör yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

 

Dr. Funda Sarı

Sosyal Güvenlik Kurumu

f.sari4@gmail.com

Prof.Dr. Naci Yıldız

Hacettepe Üniversitesi  Halk Sağlığı A.B.D

 

Doç. Dr. Emin Maden

Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları

 

Mustafa Tahsin Badem

 

 

Doç. Dr. Murat Gültekin

 

 

Zerrin Ünlü

Türk Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Bşk.lığı

zerrinsglm@hotmail.com

İbrahim Aral

Türk Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Bşk.lığı

ibrahim.aral@gmail.com

Prof. Dr. Nazmi Bilir

H.Ü. Halk Sağlığı Enstitüsü

nbilir@hacettepe.edu.tr

Zülfikar Yusifov

 

 

Dr. Sedat Gülay

Türk Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Bşk.lığı

sedatgulay@gmail.com

Hasan Kılıç

Alt Tyapı kentsel dönüşüm daire başkanı

hasankilic9@hotmail.com

Doç. Dr. Çiğdem Göksel

İstanbul Teknik Üniversitesi  YAKALIK AYARLANACAK

goksel@itu.edu.tr

Orhan Göksel

Etü İnşaat Mühendisi  YAKALIK AYARLANACAK

 

Ceylan Göksel

YAKALIK AYARLANACAK

 

Prof. Dr. Gökhan Özyiğit

H.Ü. Radyasyon Onkolojisi

gozyigit@hacettepe.edu.tr

Prof. DR. Bülent Sivri

H.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı

 

Dr. Çiğdem Yıldız

TAEK-SANAM Sağlık Fiziği Bölümü

cigdem.yıldız@taek.gov.tr

Dr. Aydın Parmaksız

TAEK-SANAM Sağlık Fiziği Bölümü

aydin.parkamsiz@taek.gov.tr

Sefa Kemal Uzun

TAEK-SANAM Sağlık Fiziği Bölümü

sefakemal.uzun@taek.gov.tr

Simay Yüksek

TAEK- Radyoaktivite ölçün vw Analiz Birimi

simayyuksek@gmail.com

Emine Bulur

TAEK- Sağlık Fiziği Bölümü

emine.bulur@taek.gov.tr

Mehmet Abdurrahman Korkamz

TAEK SANEM

mehmetadurrahmankorkmaz@gmail.com

Işık Demiröz

TAEK SANEM

isik.as@taek.gov.tr

Tevfik Pınar

H.Ü. Halk Sağlığı Enstitüsü

tevfikpinar@gmail.com

Pınar Erkekoğlu

Hacettepe Üniv.

erkekp@yahoo.com

Belma Gumusel

Hacettepe Üniv. eczacılık fakültesi

belmagumusel@yahoo.com

 GEREKÇE

 

Yerküremizin sunduğu kaynakların sonsuzolmadığı, daha güvenli yaşam için Yerküre’ nin sağladığı büyük potansiyelin tümtoplum katmanlarınca farkına varılması ve kaynakların etkili ve verimlikullanılması hususunda bireylerin ve toplumların dikkatlerinin çekilmesi için 2008-2009yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Uluslararası Yer Yılı  olarak ilan edilmiştir.        

 

Deprem, heyelan temalı haritaların yanında,çevremizdeki kayaçlar, mineraller, elementler gibi jeolojik unsurlarladepremler ve volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki olumluya da olumsuz etkileri ve bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koymadakurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.

Biryerleşim yeri planlaması aşamasında nasıl ki sert ve yumuşak zemin özellikleri,sıvılaşma, heyelan, sel baskını, kaya düşmesi gibi kriterler dikkatealınıyorsa, yerleşime açılması düşünülen zeminlerin mineral dağılımı, yer altısuyunun kalitesi, radyoaktivitesi de bilinmesi önem arz etmektedir. Zeminlerdepremsellik yönünden yerleşime uygun parametreler taşıyor olsa bile,  eğer insan sağlığını tehdit eden mineral,toz, su kirliliğine neden olan etmenler varsa iyileştirme tedbirleri alınmadan,sağlıklı bir ortam yaratılmadan yerleşime açılmaması yönünde görüşler vardır.Yerleşime açılması düşünülen zeminde insan sağlığını tehdit eden elementlerdendoğal radyasyon, arsenik, minerallerden ise asbest, eriyonit,  silis tozları olabilir. İmara açılacakalanların mineral dağılımı yapılarak, arsenik, radon gazı, radyasyon ve izelement değerleri saptanması başta jeoloji mesleği ile diğer meslekleriyakından ilgilendirmektedir.

 

Sağlığa etki eden jeolojik etmenlerinöneminin  farkına varılmasıyla  1996 yılında Uluslararası Jeoloji  Bilimleri Birliğinin (IUGS), Çevre PlanlamasıAmaçlı Jeoloji Bilimleri Komisyonu; birinci amacı bilim insanları, tıpuzmanları ve kamuoyunu  bu konunun  giderek anlaşılması olan Uluslararsı TıbbiJeoloji Çalışma Grubu oluşturmuştur. 2000 yılında  ise UNESCO, 454 nolu Tıbbi Jeoloji projesiadıyla yeni bir Uluslar arası Jeolojik Korelasyon Programına (IGCP) öncülüketmiştir.  Bu proje ile  dünyanın diğer yerlerindeki meslektaşları ilegelişmiş ülkelerde çalışan bilim insanları bir araya gelerek  insanların ve hayvanların sağlığını etkileyenyerbilimsel etmenlerin önemini vurgulamaktadır. 454 nolu Tıbbi Jeoloji Projesine katılımcı ülkeler arasında; Avusturya,Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Kamerun, Kanada, Şili, Çin, Çek Cumhuriyeti,Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Kenya, Meksika, Hollanda, Norveç,Polonya,, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Slovakya, Güney Afrika Cumhuriyeti,Sri Lanka, İsveç, Tanzanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Birleşik Amerika,Yugoslavya, Zambiya ve Zimbabwe yer almıştır.

 

İnsan kökenli (antropojenik) kaynaklar,doğal jeolojik unsurlardan volkanik püskürmeler ve etkileri, içme suyundainorganik arsenik, flor, selenyum,iyot, bor vd. elementlerin kaynağı ve etkileri, doğal radyasyon kaynakları, radon gazı ve etkisi, jeofaji, yer altı suyu jeokimyası,asbest, eriyonit, silis vdmineral tozları ve diğer tıbbininbelli başlı konularında araştırmalar yapmak, bu alanda bilgi birikiminisağlamak, jeokimya haritaları yapmak, eğitici amaçlı sempozyum, çalıştay,seminer vd toplantılar ve bu alanda üniversiteler ve diğer kurum vekuruluşlarla işbirliği yapmak üzere jeoloji mühendisleri, hidrojeologlar,mineraloglar, kimyacılar, jeokimyacılar, biyojeokimyacılar, tabipler,epidemiologlar, toksikologlar, diş hekimleri, patologlar, veteriner hekimleri,ziraat mühendisleri, biyologlar, radyasyon fizikçileri vb meslek dallarındanuzmanların bir araya geldiği 02.04.2009 tarihinde TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU kısacaTJÇG oluşturulmuştur.

 

Dr. Eşref ATABEY 

 

İLETİŞİM:

www.esrefatabey.com.tr

iletişim formunu doldurarak iletişim sağlayabilirsiniz.

 

e-posta: esrefatabey@gmail.com

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.