Yayınlar;

Kitaplar-MAKALELER-BİLDİRİLER-TEZLER-RAPORLAR


D.EŞREF ATABEY YAYINLARI

 

KİTAPLAR

 

ÖZGÜN ESERLER

Eşref Atabey, 2015, Elementler ve sağlığa etkileri. HÜ Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji

         Uygulamave Araştırm Merkezi yayn No: 1

Eşref Atabey, 1997, Karbonat Sedimantolojisi, TMMOB Jeoloji Müh. Odası Yayınları, 45,

         130s.

Eşref Atabey, 2000, Deprem kitabı, MTA Yayını, Eğitim Serisi: 34,Ankara

Eşref Atabey, 2003,  Tufa ve Traverten kitabı,TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

         Yayınları:75.

Eşref Atabey, 2005. Tıbbi Jeoloji kitabı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayınları:88,

         210s,

Eşref Atabey, 2009. Arsenik ve Etkileri. MTA yayınları, Yerbilimleri ve Kültür Serisi:3, 91s.

         ISBN:978-605-4075-28-7

Eşref Atabey, 2009. Türkiye’de asbest, eriyonit, kuvars ve diğer mineral tozları veetkileri.

         MTAYerbilimleri ve Kültür Serisi: 6, 191s. ISBN:978-605-4075-44-7 Ankara

Eşref Atabey, 2010. Türkiye’de İnsan Kaynaklı unsurlar ve  Çevresel Etkileri, MTA

         Yerbilimlerive Kültür Serisi: 7, 286s. ISBN: 978-605-4075-77-5.

Eşref Atabey, 2010. Türkiye’de Kil ve Toprak Yeme alışkanlığı (jeofajia)-Topraktaki

Organizmalar(Patojenler)-Pekmez Toprağı ve Sağlık, MTA Yerbilimleri  ve Kültür Serisi: 8, 121s. ISBN:978-605-4075-81-2.

Eşref Atabey, 2010. Türkiye’de İçme Suyunda Flor ve Etkileri, MTA Yerbilimleri ve Kültür

         Serisi:9, 100s. ISBN: 978-605-4075-80-5.

Eşref Atabey, 2013. Türkiye’de Doğal Radyasyon Kaynakları ve Tıbbi jeolojik etkileri.MTA

         yerbilimlerive Kültür serisi-10.

Eşref Atabey. 2014. İyot Elementinin doğada bulunuşu ve İnsan Sağlığı İçin Önemi.MTA

         yerbilimlerive Kültür serisi-11.

Eşref Atabey. 2013. Nevşehir ili Tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. NevşehirBelediyesi

         yayınları.

Eşref Atabey. 2013. Muğla ili Tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. MuğlaBelediyesi

         yayınları.

Eşref Atabey. 2015. Kütahya ili Tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. KütahyaBelediyesi

         yayınları.

Eşref Atabey. 2015. Eskişehir ili Tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. EskişehirBüyükşehir

         Belediyesiyayınları.

Eşref Atabey ve Dirik, K. 2008. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji SempozyumTeknik Gezi

         Kitabı,YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-32-8, Ankara

Y. İzzettinBarış, Y. İ. ve Eşref Atabey.2009. Türkiye’de Mesleksel ve Çevresel

         Hastalıklar,Köseleciler 1933, Magic Digital Center. 221s. Bursa.

 

Editörü olanlar;

 

Eşref Atabey,  (Ed.). 2006. 1. Tıbbi JeolojiSempozyum Kitabı, (Editör: Eşref ATABEY,

         TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası Yayınları.95

Eşref Atabey, (Ed.). 2008. Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı,(Editör:

         EşrefAtabey), YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5, Ankara

Eşref Atabey,  2003, Doğu Anadolu EndüstriyelHammadde Çalıştayı kitabı (Editör: Eşref

         Atabey),YYÜ Yayın no: 37, Van

Eşref Atabey,  Yusufoğlu, H., Türkecan, A. veSarıfakıoğlu, E., 2003, Jeoloji El Kitabı,(Editör: Eşref Atabey), Jeoloji Müh. Odası Yay. 41, Ankara

D. İskender Önenç, ve Eşref Atabey, 2003, Mermer, (Editörler: Deniz İ. Önenç, Eşref

         Atabey),Mermer, Hizmetiçi Eğitim Semineri, Jeoloji Müh. Odası Yayın. 74, Ankara

 

MAKALELER

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

Atabey, E. 1993. Akdere basin: an example for the foreland-intermontane basineastern Tauride carbonate platform, Gürün, SW Sivas-Turkey, Geologica Romana,29, 401-409. Italy.

 

Ünay, E. Atabey,E. ve Saraç. G. 2001. Biochronology of the Derinçay formation in the MutBasin (Central Taurus, Turkey) on the Basis of small mammals,Annals of CarnegeMuseum, America.

 

Selahattin Kadir, Eşref Atabey and Muhsin EREN.2008.  A preliminary approach to palygorskite occurrence in Middle Miocenedolomitic sendiments of alluvial fan in Çanakkale, NW Turkey, MINERALOGIA - SPECIAL PAPERS, 33,2008

 

Selahattin Kadir, Muhsin Eren and Eşref Atabey, 2009. Dolocretes and associated palygorskiteoccurrences in siliciclastic red mudstones of the Sariyer formation (middleMiocene), southeastern side of the Çanakkale Strait, Turkey. Clay Minerals.

 

Ela Kadıoğlu, N. Deniz Hisarlı, Elif Aşık, Gonca Çakmak Demircigil,Usama Alshana, Nusret Ertaş, Celalettin R. Çelebi, Eşref Atabey, O. Yavuz Ataman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. MuratTuncer, Sema Burgaz. 2012. AS3MT genepolymorphism in residents exposed to inorganic arsenic via drinking water.EUROTOX. Abstracts. Stockholm-Sweden.

 

Usama Alshana,Nusret Ertaş, O. Yavuz Ataman,  GoncaÇakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu,Elif Aşık, N. Deniz Hisarlı, EşrefAtabey, Celalettin R. Çelebi, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer,Sema Burgaz. 2012. Urinary arsenic speciation of in residents of Nevşehir area,Turkey, by high performance liqueid chromatography coupled tohydride-generation atomic fluorescence spectrmetry. 2012. 8th Aegean AnalyticalChemistry Days. Book of Abstracts, 16-20 September, İzmir-Turkey.

 

Beril Altun, Nusret Ertaş, Usama Alshana, N. DenizHisarlı, Elif Aşık, Gönca Çakmak Demircigil, Ela Kadıoğlu, Celalettin R.Çelebi, Eşref Atabey, O. YavuzAtaman, Hakan Serçe, Nazmi Bilir, A. Murat Tuncer, Sema Burgaz. 2013. Hairarsenic concantrations of residents living in Nevşehir province, Turkey.Abstracts of the 49th Congress of the European societies ofToxicology (EUROTOX), Interlaken, Switzerland, 1st-4thSeptember 2013.

 

ULUSAL YAYINLAR

Eşref Atabey.Türkiye asbest haritası (çevresel asbest maruziyeti-akciğer kanseri-mezotelyoma) Tüberk Toraks. 2015;63(3):199-219 

doi.10.5578/tt.8966

Atabey, E.,1989a, 1:100000 ölçekli açınsama nitelikliTürkiye Jeoloji Haritaları Serisi,          Aksaray-H17paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1989b, 1:100000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiyejeoloji haritaları serisi,          AksarayH-18paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1989c,1:100000ölçekli açınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Kayseri

         H-19paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1989d, 1:100000 ölçekli açınsama nitelikli Türkiyejeoloji haritaları serisi, Kayseri   İ-19paftası, MTA yayını

Atabey, E., 1990a,Karbonat platformlarının sınıflaması ve fasiyesleri, JeolojiMühendisliği, 35,

         55-63

AtabeyE.,1990b,Karbonat platformlarının evrimi, Jeoloji Mühendisliği, 36,53-60

Atabey, E.,1990, Göncüoğlu, M. C. ve Turhan, N., 1:100000ölçekli açınsama nitelikli         “Türkiyejeoloji haritaları serisi, Kozan-J 19 paftası, MTA yayını

Atabey, E.,1993a, Önülke-dağarası havza gelişimine bir örnek:Akdere havzası, Doğu Toros

         KarbonatPlatformu, GB Sivas, Türkiye Jeol. Bült., 36/1, 51-61,

Atabey, E.,1993b, Gürün otoktonunun stratigrafisi (Gürün-Sarız arası), DoğuToroslar, GB-

         Sivas,Türkiye Jeol. Bült., 36/2, 99-113

Atabey, E., 1995,Gürün otoktonunda Yanıktepe Fm.(Üst Kretase) dolomitlerinin

         petrografisive kökeni, Doğu Toroslar, Türkiye, MTA Derg., 117, 115-123.

Atabey, E., 1995,Petrography and origin of dolomites of Yanıktepe Formation (Upper

Cretaceous) in GürünAutochonous, eastern Taurus, Turkey, Miner. Res. Expl. Bull. 117, 57-65.

Atabey, E.,1996, Gürün otoktonu sıkışma tektoniği kontrollüTersiyer havzasındaki Nummulites banklarının gelişimi, GB-Sivas(Türkiye), Tr.J. of Earth Sci., 5, 99-108

Atabey, E.,1996, Gürün otoktonunda Üst Kretase/Paleosen ilişkisi, Doğu Toroslar(Türkiye),

         MTADerg., 118, 1-2

Atabey, E., 1996,Upper Cretaceous/Paleocene transition relations in the Gürün

Autochthon, East Taurides-SWSivas (Turkey), Bull. of the Miner. Res. and Explor. N. 118, 1-7.

Atabey, E.,1996,Gürün otoktonu Paleozoyik yaşlı sığ denizel karbonat ve silisiklastiklerin

         fasiyeskarakterleri ve depolanma ortamları, Türkiye, TPJD Derg., C. 8, S. 1, 1-15

Atabey, E.,1996,Akdere havzası Üst Kretase karbonat etek (apron) dolgularının fasiyes

karakterleri ve çökelmemodeli, Doğu Toroslar(Türkiye), Türkiye Jeol. Bült.,39-1, 1-10.

Atabey, E., 1996,Depositional Models and Facies characteristics of Upper Cretaceous

carbonate apron sediments inAkdere Basin, Eastern Taurus, Gürün-SW Sivas, Turkey, Geol. Bull. of Turkey,39/1, 31-42.

Atabey, E.,Bağırsakçı, S., Canpolat, M.,Gökkaya, K. Y., Günal, S. ve Kılıç,S.,

1997,1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, No: 49, Elbistan-H24paftası,MTA yayını

Atabey, E. ve Aktimur, T., 1997, 1:100000 ölçekli açınsamanitelikli Türkiye jeoloji haritalarıserisi, No: 48, Sivas-G24 paftası, MTA yayını

Atabey, E., Atabey, N. ve Kara. H., 1997, Kırşehir yöresikaliş (kalkrit)        oluşumlarınınsedimantolojisi (İç  Anadolu-Türkiye),MTA Derg., 120, 85-94.

Atabey, E., Atabey, N. ve Kara, H.,1998, Sedimentology ofcalıche (calcrete)         occurrences ofthe Kırşehir region, Miner. Res. Expl. Bull., 120.

Atabey, E.,2000a, Mut-Karaman arası Miyosen Havzasının litostratigrafisi, OrtaToroslar, MTA Dergisi, 122, 53-72.

Atabey, E. veSezen, E., 2001, Mağara incileri, Mavi Gezegen, Sayı:4, 56-58,JMO yayını,

         Ankara

Atabey, E., 2001,İnsan sağlığını tehdit eden zeolitli kayalar (Karain-Tuzköy) Nevşehir, MTA

         Doğalkaynaklar ve ekonomi bülteni, 1, 2, 3, 4, S.7, Ankara

Atabey, E. Nazik,L ve Törk, K., 2002, Oylat mağarası çökel kayalarının sedimantolojisi,

         İnegöl(Bursa),  MTA Derg., 123-124, 59-66

Atabey, E., 2002,Mut dolayında Pliyosen-Kuvaterner yaşlı ravertenlerde gelişen  oolit ve

         pizolitoluşumları, (İçel, Orta Toroslar), MTA Derg., 125, 59-63.

Atabey, E., 2002,Çatlak Sırt tıpı laminalı traverten-tufa çökellerinin oluşumu, mikroskopik

         özelliklerive diyajenezi, Kırşehir, İç Anadolu, MTA Derg., 123-124, 91-97

Atabey, E., 2002,Korunmaya değer doğal bir kum dili Orhaniye Kız Kumu, Mavi Gezegen, S.

         6,76.

Atabey, E., 2003,Yıldırım olayları ve jeoloji ile ilişkisi, Mavi Gezegen, s.6

Atabey, E., 2003, Tsunami, Mavi Gezegen,8.

Atabey, E.,Erdoğan, K., 2003, Biga Yarıadasında Tartışmalı Pelajik bir Paleosen istifi:

         Ballıkayaformasyonu, MTA Dergisi, s.126

Atabey, E., 2002, Yapı ve dekorasyonda kullanılan kireçtaşı ve travertenlerinbulunması

         aşamasındayapılacak çalışmalar, Mermer Dergisi, Sayı: 32, 84-86

Atabey, E., 2003,Mermercilikte resifal kireçtaşlarında fasiyes ayrımının (kireçtaşı tipinin)

         önemi,Taş Dünyası Dergisi, Sayı: 30,174-190

Atabey, E., 2003,Mermercilikte kireçtaşlarındaki stilolitlerin (karınca yeniği) önemi, Mermer

         Dergisi,Sayı: 34, 110-114

Atabey, E., 2003,Mermercilikte kireçtaşlarındaki porozitenin (boşluk oranı) önemi, Mermer

         Dergisi,Sayı:34, 122,125

Atabey, E.,Ilgar, A., ve Sakitaş, A., 2003, Çanakkale havzasının Orta-Üst Miyosen

         stratigrafisi,Çanakkale, KB Türkiye, MTA Dergisi, 128 79-97.

Atabey, E., 2003,Kireçtaşlarının dolomitleşmesi ya da didolomitleşmesinin mermercilikte

         yarattığısorunlar, Taş Dünyası Dergisi, 33, İzmir

Atabey, E., 2003, Yıldırım: oluşumu, etkileri ve yıldırım ile oluşan jeolojik olaylar,Mavi

         Gezegen,7,12-13

Atabey, E., 2003,Kıyılarımızı bekleyen doğal bir afet: Tsunami, Mavi Gezegen, 7, 20-23

Atabey, E. Göncüoğlu, M. C., Topal, T. veAlptekin, C., 2006. Güney ilçesşi (Denizli) gölsel

kireçtaşının fiziksel, jeokimyasal ve teknolojik özellikleri, JeolojiMühendisliği Dergisi, 30/1, 27-37.

Atabey, E. 2007.Kapadokya yöresi jeolojik unsurları ve halksağlığı. Kapadokyanın Jeolojisi

         sempozyumukitabı. 17-20 Ekim 2007, Niğde.

Atabey, E. 2008a. Türkiye’deki Tıbbi Jeoloji Konularına GenelBakış, Uluslar arası Katılımlı

         TıbbiJeoloji Kitabı.. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2008b. Türkiye’de sağlık riski oluşturankrizotil ve amfibol asbest ile eriyonit

minerali içeren kayalarındağılımı,Uluslar arası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Kitabı. YMGV YayınıISBN:978-975-7946-33-5

Atabey, E. 2008c. Doğal radyasyon kaynakları: Çanakkale iliAyvacık ve Geyikli örneği.

Uluslararası Katılımlı TıbbiJeoloji Kitabı. 85-88. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2008d. Türkiye’de flor konusuna genel birbakış.  Uluslar arası Katılımlı Tıbbi

         JeolojiKitabı. 100-102. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2008e. Türkiye’de jeolojik olarak arseniksorununa genel bir bakış.  Uluslar arası

Katılımlı Tıbbi JeolojiKitabı. 113-115. YMGV Yayını ISBN:978-975-7946-33-5 ,Ankara.

Atabey, E. 2009, (MTA adına) Çankırı iliTıbbi Jeolojik unsurlar ve halk sağlığı, Çankırı bilgi

         Şöleni Kitabı-Çankırı

Atabey, E. 2014.Avanos ilçesi tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Avanos sempozyumu

         bildirileri.259-283.

Atabey, E. 2015.Kil Mineralleri - İnsanlarda Kil Yeme Alişkanliği (Jeofajia)- Peloidler –Bentonit Ve Detoks Kili – Patojenler – Pekmez Topraği Ve Tibbi Jeolojik YöndenDeğerlendirme. 16. Ulusal Kil Sempozyumu. Bildiriler Kitabı-72-83. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yayınları:127-2015-Çanakkale

Yılmaz, A., Uysal, Ş., Bedi, Y., Atabey, E., Yusufoğlu, H., Havzoğlu, T.ve Aydın,

N., 1993, 1:100000 ölçekliaçınsama nitelikli Türkiye jeoloji haritaları serisi, Elbistan-İ

23paftası, MTA yayını, No:46,

Yılmaz, A., Bedi, Y., Yusufoğlu, H., Atabey, E. ve Aydın, N.,1997,  1: 100000 ölçekli

açınsama nitelikli Türkiyejeoloji haritaları serisi, Elbistan-H23 paftası, MTA yayını no:51,

Baş, H., Ayhan, A. ve Atabey, E.,1986, Ulukışla,Çamardı (Niğde) volkanitlerinin bazı

         petrolojikve jeokimyasal özellikleri, Jeoloji Mühendisliği, 26, 27-34,

 

BİLDİRİLER

 

Atabey, E.,1995,Akdere havzası Üst Kretase  aprondolgularının fasiyes karakterleri ve

depolanma ortamları, DoğuToroslar, GB-Sivas, Türkiye, Türkiye 49. Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri.

Atabey, E., 1999,Mut Havzası Orta Miyosen karbonat yığışımlarının litofasiyes

         özelliklerive evrimi, 52. Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri Kitabı, 296-301, Ankara

Atabey, E., 1999,Mut Havzası Orta Üst Miyosen istifinin sekans stratigrafik yorumu, 52.

         TürkiyeJeol. Kurultayı Bildiri Kitabı, 309-314, Ankara.

ATABEY,E., Ünay,E., Saraç, G. ve Sözeri, Ş., 2000, Mut Yöresi klastiklerinin (Derinçay Fm.)

         yaşıile ilgili yeni bulgular ve paleocoğrafik verileri, 53. Türkiye Jeol. Krlt.Bil. özleri.

Atabey, E., 2001a,Traverten içi oolit ve pizolit oluşumu, 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri

         özleri,41, Ankara

Atabey, E., Nazik, L.ve Törk, K., 2001, Oylat mağarası çökelleri ve depolanma

         mekanizması,54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 42. Ankara

Atabey, E., 2002,Çatlak sırtı laminalı traverten-tufa çökellerinin oluşumu, mikroskopik

         özelliklerive diyajenezi, Kırşehir, İç Anadolu, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bild. Özleri

Atabey, E., 2002, Kanser nedeni erionitli tüfler ile göl çökelleri ilişkisi, 55,Türkiye Jeoloji

         KurultayıBildirisi, Ankara

Atabey, E., 2002, Tüm KapadokyaMezotelyoma nedeni erionitli tüf tehlikesi altında mı?

         Beslenme,Çevre ve Kanser Sempozyumu Bildiri Özleri, 31 Mart-2 Nisan, Ankara

Atabey, E.,Ilgar, Sakitaş, A. ve  Sezen-Demirci, E,2003, Truva Havzasının stratigrafisi ve

sedimantolojisi, Mersin Üni.Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bl. 10. Uncu yıl sempozyumu bildiri özleri,s.14.

Atabey, E., 2003,Biga Yarımadasında Jeolojik Miras Yapıları, Mersin Üni. Müh. Fak. Jeoloji

         Müh.Bl. 10. Uncu yıl sempozyumu bildiri özleri, s, 146, 15-18 Ekim 2003

Atabey, E.,2003, Van Gölü’nde güncel karbonat, soda oluşumu ve mikrobialitler, Doğu

Anadolu Endüstriyel HammaddeÇalıştayı Konferanslar, Bildiriler kitabı (ED. Eşref Atabey), YYÜ yayın no: 37,67-73, Van

Atabey, E., 2003, Kireçtaşlarının Dolomitleşmesi ya da DidolomitleşmesininMermercilikte

Yarattığı Sorunlar, DoğuKaradenizin Jeolojisi ve maden Yatakları Sempozyumu Bildiri Özleri, 22-25  Ekim 2003, Trabzon

Atabey, E. 2014.Avanos ilçesi tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Avanos sempozyumu

         Bildirilerikitabı. 259-283. Nevşehir.

Atabey, E., Saraç, G. Ve Sakitaş, A., 2004, Çamlıdere taşlaşmış ağaç ormanı, Ankara,57

         TürkiyeJeoloji Kurultay Bildiri Özleri, 242-243. 8-12 Mart 2004 Ankara

Atabey, E., veKadir, S., 2004, Orta Miyosen yaşlı Sarıyar formasyonunda gelişen

paligorsgitin sedimantolojisive kökeni, Çanakkale, 57 Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri, 242-243. 8-12Mart 2004 Ankara

Atabey, E.Göncüoğlu. C., Topal, T. Ve Alptekin. C., 2005. Gölsel kireçtaşlarınınjeolojisi,

petrografisi, teknolojiközellikleri. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri. 231-232. Ankara.

Atabey, E. 2007a. Mihalıçcık (Eskişehir) ile Bekilli (Denizli) yöresi lifsi amfibolasbest

oluşumları ve akciğer kanseriilişkisi (Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı,286-288. 16-20 Nisan, 2007 Ankara

Atabey, E. 2007b. Aksaray-Nevşehir arası eriyonit minerali içeren volkanik tüflerindağılımı ve

akciğer kanseri ilişkisi(Mezotelyoma). 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri kitabı, 289-292.16-20 Nisan, 2007 Ankara

İslamoğlu, Y. ve Atabey, E.,1999, Mut Havzası Mollusk faunası ve ortamsal yorumu,52. Türkiye Jeol. Kurultayı Bildiri Kitabı, 334-341.

Ilgar, A.,Atabey, E., Sakitaş, A. ve Sezen-Demirci,E.,2003, Gelgit etkisinde gelişençökeller,

         MersinÜni. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bl. 10. Uncu yıl sempozyumu Bildiri özleri, s22.

Yılmaz, A., Bedi, Y., Uysal, Ş., Yusufoğlu, H., Atabey, E. ve Aydın, N.1993, Doğu    Toroslarda Uzunyayla ile Beritdağı arasınınjeolojik yapısı, H.Ü. Yerbilimleri 25. yılı

         sempozyumuBildirileri

Yıldız, A., Yıldız, M. and Atabey, E., 1998, Age, Lithofacies, Biofacies features and   paleoecholocıc ınterpretation of Beyyurduformation in the Akdağmadeni (Yozgat)-

Ağcakışla (Sivas) Area,Türkiye 1th International Petroleum Congres and Exhibition of Turkey, Proceedings, 181-202.

Sağlam, A., Atabey,E. ve Örçen, S., 2003, Van Gölü Doğu ve güneydoğusunda

yüzeyleyen Van formasyonununmikrofasiyesleri, IV. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 19-21 Eylül, 2003,Eğirdir-İsparta

Nazik, L., Törk, K., Atabey, E., Aksoy, B., Özel, E., Mengi, H. ve Acar, C., 2001, Çok

Dönemli-Çok Kökenli GelişimiKarakterize Eden Mağaralara Örnek: Oylat Mağarası (İnegöl-Bursa), 54. TürkiyeJeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 43, Ankara

Yeşilova, Ç., Yakupoğlu, T., Atabey, E., Üner, S. Ve Örçen, S., 2004, Adilcevazkireçtaşının 

(Van Gölü kuzeyi) litofasiyesözellikleri, 57 Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri, 242-243. 8-12 Mart2004 Ankara

 

TIBBİ JEOLOJİK ETÜTLER

 

Atabey, E. 2000.Tuzköy ve Karain (Nevşehir)yeni yerleşim yer seçimi vejeolojik ön etüt     raporu,

         MTA Rapor No: 10329.

Atabey, E. 2001. Tuzköy kasabası (Gülşehir-Nevşehir) yeni yerleşim yerijeolojik etüt raporu,

         MTA Rapor No: 10400.

Atabey, E. 2004. Karain köyü mevcut yerleşim yeri ile yeni yerleşim yerijeoloji etüdü        ve

         öneriler. MTA rapor No:10705.

Atabey, E. ve Ünal, H. 2005. İmrenler Beldesi  (Beyşehir-Konya)jeolojik unsurlar ve etkileri

         raporu, MTA Rapor No:10825.

Atabey,  E. 2007a. Karain köyü yerleşim yerine alternatif yeni yerleşimalanı jeolojik

         özellikleri ve öneriler,MTA rapor No: 10973.

Atabey,  E. 2007b. Tuzköy Tuzmak (Gülşehir) Tıbbi Jeolojik  Raporu, MTA rapor No: 11007.

Atabey,  E. ve Ünal, H. 2008. Batı Anadoludaki Jeolojik Unsurlar ve Halksağlığı         Projesi,

2006-2007 yılı araştırmaları Tıbbi Jeoloji Etüt raporu. (Ankara,Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale,Çankırı, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman,Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya,Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Tekirdağ, Yalova,Zonguldak)  MTA Rapor No: 11067.

Atabey, E. ve Şahan, M. 2009. Tıbbi Jeoloji Projesi 2008 yılı AraştırmaRaporu (Karadeniz,

İç ve Doğu Anadolu Bölgesi) (Ankara,Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Nevşehir,Yozgat, Amasya, Tokat, Erzincan, Sivas, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu,Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Artvin,Ardahan). MTA Rapor No:11099.

Atabey, E. 2009. Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) Eriyonit MineraliTozu Etkisindeki

         alanın Tıbbi Jeolojik EtütRaporu, MTA Rapor No:  11232.

Atabey, E. 2009. Nevşehir İli Kapsamında Yapılan ücretli Tıbbi jeolojiketüt Raporları

(6 adet), MTA Rapor No:

Atabey, E. 2010. Tıbbi Jeoloji Projesi 2009 yılı Etüt Raporu (Akdeniz,İç, Doğu ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesi) (Muğla, Aydın, Burdur, Antalya, Isparta,Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Mersin, Aksaray, Ankara, Niğde, Nevşehir,Yozgat, Sivas, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, kayseri, Kilis,Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Malatya, Elazığ,Muş, Bingöl). MTA Rapor No:11242.

Atabey, E. 2010. Olgunlar köyü (Yayladağ-Antakya) asbest mineral tozuetkisindeki alanın

         Tıbbi Jeolojik Etüt Raporu,MTA Rapor No:  11247.

Atabey, E., Çubukçu, E. ve Emri, S. 2013. Ürgüp (Nevşehir) Karacaörentaşocağı ve

Kayakapı alanı tıbbi jeolojik etüdü (eriyonit minerali için). T.C.SağlıkBakanlığı kanser Dairesi-Ankara

Atabey, E., Burgaz, S. ve Emri, S. 2014. Manisa ili Gördes ilçesinebağlı bazı köylerin içme

sularında arsenik konsantrasyonları ve meta nikel kobalt a.ş. ileilişkisi ön değerlendirme raporu. T.C.Sağlık Bakanlığı kanser Dairesi-Ankara

 

KURS VE SEMİNERLER

 

ATABEY, E.,1990a, Karbonat platformlarının sınıflaması, fasiyes modelleri,evrimi/Toros

         platformu,A. Ü. Fen Bil. Enst. Doktora Semineri-I, 103s. Ankara

ATABEY, E.,1990b,Resifler ve Avrupa Fosil Resif Modelleri, A. Ü. Fen Bil. Enst.       Doktora

         Semineri-II,117s. Ankara

ATABEY, E.,1992, Karbonat sedimentolojisi, Jeoloji EtütleriDairesi 25. yıl etkinlikleri, semineri, 106s. Ankara

ATABEY, E., 1996, 27-28-29 Mart 1996 KarbonatSedimantolojisi Semineri, MTA Hizmet İçi Eğitim Programı, Ankara.

ATABEY, E., 1997, 21-25 Mart 1997, Karbonat SedimantolojisiSemineri, MTA Hizmet  İçi EğitimProgramı, Ankara.

ATABEY, E. Deprem semineri, 9-10 Nisan 2001, Ankara LisesiSalonu, Altındağ ilçesi MEB müdürlerine, Ankara

ATABEY, E. Deprem semineri, 16-17 Nisan 2001, TarhuncuAhmetpaşa İlköğretim Okulu Salonu, Keçiören İlçesi MEB müdürlerine, Ankara

ATABEY, E., 2002,Karbonat petrografisi, diyajenezi ve çökelme ortamları kursu, MTA

         HizmetiçiEğitim Programı, 11 Ocak-15 Şubat MTA salonu, Ankara

ATABEY, E., 2008,Tıbbi jeoloji Kursu, 1-3 nisan 2008. Kanser Haftası. Hilton Otel-Ankara

ATABEY, E., 2007,Tıbbi jeoloji Staj Kursu, Temmuz, 2007- MTA Jeoloji Etütleri Dairesi-

         Ankara

ATABEY, E., 2008,Tıbbi jeoloji Staj Kursu, Temmuz, 2008- MTA Jeoloji Etütleri Dairesi-

         Ankara

ATABEY, E., 2009,Tıbbi jeoloji Staj Kursu, Temmuz, 2009-MTA Jeoloji Etütleri Dairesi-

         Ankara

ATABEY, E., 2013,8 Temmuz 2013. TGRT TV. Saat: 122.00,Kapadokya Bölgesi eriyonit –

         kanservakaları

 

JÜRİ ÜYELİĞİ

 

27 Ocak 2006- Mehmet Sinan ÖZTÜRK. ODTÜ-YüksekLisans Tezi Jüri Üyeliği

‘’Evolution of coal and Water samples inManisa-Soma-Deniş region Canseromi Balkan Endemic nephropaty and determinationof Balkan endemic Nephrophaty Risk’’.

 

1 Temmuz.2013- Nergis ÖNALGİL; Yüksek Lisans TeziJüri Üyeliği. Eskişehir Osmangazi Üniveristesi, Jeoloji Müh. Anabilim Dalı.

‘’Seyfe Gölü güncel çökellerinin sedimantolojisi, mineralojisi,jeokimyasi  ve  oluşumu’’

 

KURS NOTLARI

 

ATABEY, E. 1997. Karbonat sedimantolojisi.

ATABEY, E.TıbbiJeoloji Kurs Notları. 1-3 Nisan 2008. Kanser haftası. Ankara

 

TEZLER

 

ATABEY, E.,1978,Malatya-Adıyaman ili, Pütürge-Gerger dolayının jeolojisi, magmatikkayaçların petrografisi, İ. Ü. Fen Fak. Miner. Petr. Kürsüsü, Bitirme tezi,29s, 18 levha.

ATABEY, E.,1989,Madencilik sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve sorunları, TODAİE,Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi, 110 s. Ankara

ATABEY, E.,1995, Gürün otoktonunun jeolojisi ve sedimentolojisi, A.Ü. Fen BilimleriEnst. Doktora Tezi, 244s.

 

                                               RAPORLAR

 

ATABEY, E.,1986,Ayhan, A., Niğde-Ulukışla-Çamardı-Çiftehan yöresinin jeolojisi, MTA Rap.

         no:8064

ATABEY, E.,1987a,Tarhan, N., Akarsu, B. ve Taşkıran, A., Şereflikoçhisar, Panlı (Ankara)-

         Acıpınar(Niğde) yöresinin jeolojisi, MTA Rap. no: 8155

ATABEY, E.,Papak, İ., Tarhan, N., Akarsu, B. ve Taşkıran, A.,1987b, Ortaköy (Niğde)-

         Tuzköy(Nevşehir)-Kesikköprü (Kırşehir) yöresinin jeolojisi, MTA         Rap. no: 8156

ATABEY, E., Tarhan, N., Yusufoğlu, H.., Canpolat, M., 1988,Hacıbektaş (Nevşehir)-

         Himmetdede(Kayseri) arasının jeolojisi, MTA Rap no: 8523

ATABEY, E., Bağırsakçı, S., Canpolat, M.,Gökkaya, K. Y., Günal, S. ve Kılıç, N.,1994,Gürün-

         Kangal(Sivas), Darende-Hekimhan (Malatya) dolayının jeolojisi, MTA Rap no: 9760

ATABEY, E.,  Atabey, N., Sözeri, Ş., Hakyemez, A.,İslamoğlu, Y., Özçelik, N.N., Saraç, G.,

Ünay, E. ve Babayiğit, S., 2000a, Mut (İçel) -Karaman Miyosen litostratigrafisi, kronostragrafisi ve istif stratigrafikyorumu, MTA Rapor  No: 10312

ATABEY, E.,2000b, Tuzköy-Karain (Nevşehir) yeni yerleşim yeri etüd raporu, MTA Rapor

         No:10329

ATABEY, E.,2000c, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Zara, Ulaş (Sivas)-Sarız

(Kayseri)-Göksun, Andırın(K.Maraş)-Kadirli (Osmaniye)-Ceyhan, Botaş (Adana) bölümünün jeolojik ön etütraporu, MTA Rapor No:10378

ATABEY, E.,2000d, Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının Ardahan-Selim alternatif hat

ileÇıldır-Kars-Selim-Sarıkamış-Horasan temel hattın ön jeolojik etüdü, MTA Raporno: 10381.

ATABEY, E.,2001a, Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) yeni yerleşim yeri jeolojik etüdü,

         MTARapor No: 10400

ATABEY, E.,2001b, Bakü-Ceyhan ham petrol boru hattının Refahiye (Erzincan)-Kadirli

         (Osmaniye)-Ceyhan(Adana) bölümünün jeolojik ön etüdü, MTA Rapor no:

ATABEY, E.,2001c, Pasinler (Erzurum)-Erzurum-Çayırlı (Erzincan)-Göksun

(Kahramanmaraş) ile Kadirli(Osmaniye)-Ceyhan (Adana) Kuvaterner havzalarının fasiyes analizi ve sıvılaşmayönünden değerlendirilmesi, MTA Rapor no:

Ayhan, A., Papak, İ. ve ATABEY, E.,1988, Gölcük (Misli)-Derinkuyu-Sulucaova        civarının

         jeolojisi,MTA Rap no: 8345

Yılmaz, A., Bedi, Y., Uysal, Ş., Yusufoğlu, H., ATABEY, E. ve Aydın, N.,1992, Doğu Toroslarda Uzunyayla ile Berit Dağı arasınınjeolojisi, MTA Rap. no: 9453

ATABEY, E., 2004. Karain Köyü mevcut yerleşim yeri ve yeniyerleşim yeri özellikleri ve

         öneriler,MTA Rapor No: 10705. Ankara.

ATABEY, E.,2005, Tuzköy Beldesi Eriyonitli Tüf  üzerinde bulunmayan ancak inşaasında

         eriyonitlitüf kullanılmış olan mekanların tesbiti ve öneriler, MTA Rapor No:10400

ATABEY, E. Ve ÜNAL, H., 2006, İmrenler Beldesi jeolojikunsurları ve halk sağlığı jeolojik ön

         rapor,MTA Rapor No:  10825

ATABEY, E. 2007a. Karain köyü yerleşim yerine alternatifyeni yerleşim alanı  Tıbbi jeolojik

         etüdüve öneriler, MTA rapor No:10973

ATABEY, E. 2007b. Tuzköy Tuzmak Tıbbi Jeolojik  Raporu, MTA rapor No: 11007

ATABEY, E. ve ÜNAL H. 2008. Batı Anadoludaki JeolojikUnsurlar ve Halk sağlığı Projesi

         TıbbiJeoloji Raporu, MTA Rapor No: 11067.

ATABEY, E. veŞAHAN, M. 2009. 2008 yılı Tıbbi Jeoloji Etüt raporu (Karadeniz, İç ve Doğu

         AnadoluBölgesi). MTA Rapor No: 11099.

ATABEY, E. 2009. Tuzköy Beldesi (Gülşehir-Nevşehir) Eriyonit Minerali TozuEtkisindeki

         alanın Tıbbi Jeolojik EtütRaporu, MTA Rapor No:  11232.

ATABEY, E. 2009. Nevşehir İli Kapsamında Yapılan ücretli Tıbbi jeolojik etütRaporları (6

         adet), MTA JeolojiEtütleri Dairesi Arşiv No: 745.

ATABEY, E. 2010. Tıbbi Jeoloji Projesi 2009 yılı Etüt Raporu (Akdeniz, İç, Doğu ve

 Güneydoğu Anadolu Bölgesi) . MTARapor No:11242.

ATABEY, E. 2010. Olgunlar köyü (Yayladağ-Antakya) asbest mineral tozu etkisindekialanın

         Tıbbi Jeolojik EtütRaporu, MTA Rapor No:  11247.

 

 KONFERANSLAR

 

ATABEY, E. 1999,Sekans Stratigrafisi konferansı, Mayıs, MTA Konferans Salonu, Ankara

ATABEY, E., 2000,Mut (İçel)-Karaman arası Miyosen litostratigrafisi-kronostratigrafisi ve istif

         stratigrafikyorumu, 9 Mayıs 2000,  MTA Konferanssalonu, Ankara

ATABEY, E., 2003, Mermercilikte resifal kireçtaşlarında fasiyes ayrımının önemi,

mermercilikte stilolitleşmeve porozitenin önemi, Güneydoğu Anadolu’nun Ekonomik Maden Potansiyeli veEndüstriyel Hammaddeleri Konferanslar serisi, 22-23 Mayıs 2003, Diyarbakır

ATABEY, E., Mermer olarak kullanılan resifal kireçtaşlarında fasiyes ayrımı,stilolitleşme ve

porozitenin önemi, DoğuAnadolu Endüstriyel Hammadde Çalıştayı, Konferanslar, Bildiriler kitabı (Ed.Eşref Atabey), YYÜ yayın no: 37, 17-27, 27-30 Ağustos 2003,Van

Metin, S., Ayhan,A., İplikçi, E., ATABEY, E.,Altun, İ. E., Papak, İ.,Haznedar, H., Erkanol, D.,

Keskin, H., İnanç, A. C.,Konuk, O., Karabalık, N. N., Özsoy, İ.,Polat, N.,Tutkun, S. Z., Baydar, O.,Salancı, B., Süer, T., İnal, E., Sözeri, B. ve Şenay, M.,1982,  Doğu Toroslar(Feke-Kozan-Mansurlu-Tufanbeyli-Saimbeyli) jeolojisi, Jeoloji DairesiKonferanslar dizisi,7, Ankara.

ATABEY, E., 2003, Tıbbi Jeoloji konferansı, 17 Aralık 2003 İstanbul Üniv. MaviSalon.

ATABEY, E., 2004,27 Nisan 2004 ‘’Dalaman Ovası verimli tarım toprakları niçin alınıyor?’’

         DalamanBelediyesi Sinema Salonu

ATABEY, E., 2004, Tıbbi Jeoloji konferansı, 5 Mayıs 2004, Dicle Ün. Tıp Fak.Diyarbakır

ATABEY, E., 2004,  Jeolojik Ortamın SağlığaEtkileri, 15 Ekim 2004, ODTÜ Arkeometri

         AnabilimDalı salonu

ATABEY, E., 2004.25 Kasım 2004 Tıbbi Jeoloji konferansı. ODTÜ jeoloji Bölümü.

ATABEY, E., 2005. Tıbbi Jeoloji Çağrılı Konferansı. 58. Türkiye Jeoloji KurultayıBildiri Özleri

         Kitabı.324-325. Ankara

ATABEY, E., 2005.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Asbest oluşumları ve insan sağlığına

etkileri. 11-14  Mayıs 2005 1. GAP ve Jeoloji SempozyumuBildiri Özleri Kitabı. (MTA adına), 65-74. Şanlıurfa.

ATABEY, E.,2005.Tıbbi Jeoloji konferansı, ODTÜ, jeoloji Müh. Böl (MTA’yı temsilen). 21

         Ekim2005.

ATABEY, E.,2005.Türkiye’de Jeolojik unsurlar ve halk sağlığı, 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

         BildiriÖzleri, 1-2 Aralık 2005 Ankara.

ATABEY, E., 2005. Jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı konferansı, (MTA adına) Mersin Üniv.

         TıpFak. 23 Aralık 2005 Mersin.

ATABEY, E.,2006.Jeolojik Unsurlar ve halk sağlığı, Yozgat ili, MTA’nın yerbilimleri ve yeraltı

         kaynaklarıyönünden il il Türkiye  konferanslarserisi-1, 22-23 mayıs 2006, Yozgat

ATABEY, E., 2006. ‘’Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu arası kayaların özellikleri, MTA’nın

uranyum-fosfataramaları ve doğal radyoaktivite’’ konulu konuşma ‘’Radyasyon ve Çevresempozyumu, Ayvacık ve yakın yöreleri ilgili doğal radyasyon sorunları PANELİ,29-30 Haziran 2006, Çanakkaele 18 Mart Üniv. Troia Kültür Merkezi.

ATABEY, E. 2006, Tıbbi Jeoloji Konferansı, Hacettepe ü. Tıp Fak. Fizik Tedavi ve

         rehabilitasyon Bölümü, 22 Aralık 2006-Ankara

ATABEY, E. 2007, Tıbbi Jeoloji Konferansı, Ankara Ü. Tıp Fak. Adli Tıp ABD.- 15 Ocak2007,

         Ankara

ATABEY, E. 2008, Tıbbi Jeoloji Konferansı, Afet İşleri genel Müdürlüğü , Ankara

ATABEY, E. 2013, Çanakkale ili Tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı konferansı. 26Mart

         2013 Çanakkale

ATABEY, E. 2014, Muğla ili Tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı konferansı. 2 Ekim2014

         Muğla.

ATABEY, E. 2014,Nevşehir ili tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Nevşehir HacıBektaş

         Veli Üniversitesi. 24 Aralık 2014.

ATABEY, E. 2014, Avanos ilçesi tıbbi jeolojik unsurları ve halk sağlığı. Avanos sempozyumu

         Bildiriler kitabı.

ATABEY,E. 2015. Kil çeşitleri, detoks kili, kil yeme ve pekmez toprağı. 1. Gelenekelve

         Tamamlayıcı Tıp AraştırmalarıSempozyumu. 30 Nisan-2 Mayıs 2015 Ankara.

 

 

GAZETE-DERGİ MAKALELERİ VETELEVİZYON-RADYO PROGRAMI

 

ATABEY, E., 2003, Tarihi ve jeolojik bir miras: Çardak kumseti ve lagünü, Cumhuriyet

         Bilim Teknik 828/6

ATABEY, E., 2002, MÖ 3. Binyıl Erken Bronz çağa ait ilk nekropol buluntuları,

         Cumhuriyet Bilim Teknik, 21 Eylül 2002, 809/14.

ATABEY, E. veDeveciler, E., 2002, Su Perisi ve denizdeki kumdan yolu, Cumhuriyet

         Bilim Teknik, Sayı, 772, s. 32

ATABEY, E.,2002, Tüm Kapadokya risk altında mı?, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Mart.

         Sayı: 412, 64-67.

7 Ekim 1999, Mut’ta timsahdişleriyle ilgili, TRT Çukurova radyosunda röbortaj.

15 Nisan 2002,Nevşehir-Tuzköy’ün yeni yerleşim yeriyle ilgili, Star Televizyonunda

         röportaj.

ATABEY, E., 2003, Tıbbi Jeoloji: 454 nolu IGCP Projesi ve Ulusal Kanser DanışmaKurulu hakkında,

         TMMOB JMO Haber Bülteni, Sayı: 2003/1-2, 88-91

ATABEY, E.,2003, Zeolitin öteki yüzü, Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Eylül, Sayı: 860,

10-11.

ATABEY, E. veSaraç, G., 2003, Çamlıdere Ağaç fosil ormanı jeoloji parkı olmalı,

         Cumhuriyet Bilim Teknik, 875/16.

16 Nisan 2004 ATV televizyonundaÇamlıdere taşlaşmış ağaçlarla ilgili röportaj

ATABEY, E.,2004. 23 Nisan 2004 TRT-2 kanalında Yurttan Haberler kuşağında

         Çamlıdere taşlaşmış ağaçlarıyla ilgili canlı yayın.

19 Nisan 2004 ‘’23 Milyonyaşında’’ Hürriyet Gazetesi haber demeç

5 Mayıs 2004 Güney EgeGazetesi’’Dalaman’da toprak tartışması’’ haberi demeç

2 Mayıs 2004 Radikal Gazetesi‘’Dalaman’da verimli toprak kavgası’’ haberi demeç

Birgün gazetesi ‘’DevletDalaman Ovasına göz  dikti’’ haber demeç

8 Haziran 2004, DalamanBataklığı, Cumhuriyet, Demeç

Cumhuriyet,  Ankara’daki Doğa Harikası Fosil Orman, 14Eylül 2004 Cumhuriyet, Haber

Cumhuriyet Ankara Eki, 20Eylül 2004,  Çamlıdere’de tarih yatıyor

Atabey, E., 2004. Çamlıdere’de 20 Milyon yıl yaşında fosil orman, Bilim ve Gelecek

         Dergisi, 2004 Eylül sayısı

Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanıyla ilgili (Mamak),Kanal- B’de canlı yayın program, 21 Eylül

         200419.00. Ankara

ATABEY. E. 2004.Çamlıdere taşlaşmışfosil ormanla ilgili KANAL-B’de canlı yayın

         program,28 Eylül 2004, Saat:19.00,Ankara

Zaman Gazetesi; ‘’Koruma altına alınmayan 23milyon yıllık taşlaşmış orman, talan

         ediliyor’’Haber, 16 Ekim 2004.

Atabey, E., 2005, 19 Ekim 2004,Kanal-A televizyonu, Saat: 20.30 haberlerde,

         ‘’Çamlıderefosil ormanla ilgili röportaj’’

Atabey, E., 2005. Dalaman kıyılarındatsunami riski var. Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı:

         937,10-11. Atabey, E., 5 Mart 2005.

 13 Nisan2005 Evrensel Gazetesi, Çamlıdere Fosil ormanı koruma altına alınıyor. Haber.

Atabey, E., 24 Mayıs 2006 Yozgat’takanser riski. Haber. İleri Gazetesi, Yozgat.

Atabey, E. 2006,Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi

         Bülteni, Sayı: 1, 8.

Atabey, E. 2006,Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi

         Bülteni, Sayı: 2, 6.

Atabey, E., 2006.Ülkemizde  ilk olarak MTA’da TıbbiJeoloji Projesi başlatıldı. MTA Doğal

         Kaynaklar ve EkonomiBülteni, Sayı:2, 26.

Atabey, E., 2006. Radyasyon ve Çevre Sempozyumu-2006. MTADoğal Kaynaklar ve

         Ekonomi Bülteni, Sayı:2,52-53.

Atabey, E. 2007.Jeolojinin yeni alt bilimdalları; yeni  meslek alanları. TMMOBjeoloji

         Mühendisleri Odası Haber Bülteni,2007/1, 95-102, Ankara

Atabey, E. 2006, Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi

         Bülteni,Sayı: 1, 8.

Atabey, E. 2006, Redaksiyon Kurulundan (haber), MTA DoğalKaynaklar ve Ekonomi

         Bülteni, Sayı: 2, 6.

Atabey, E.  2009. TıbbiJeoloji, Tanımı, konuları ve MTA’nın Tıbbi Jeoloji Çalışmaları, MTA

         Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:7

Atabey, E.  2009. UlusalKanser danışma Kurulu Toplantısı 12 Aralık 2009’da Ankara’da

         yapıldı. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı:8

Atabey, E. ve Melahat PUSAT, 2009. MTA Dergisi SCI aşamasında. MTA DoğalKaynaklar

         ve Ekonomi Bülteni, Sayı:8

15 Mayıs 2012. TRT Radyosu.Kızkumu (Orhaniye-Marmaris) hakkında.

Atabey, E. 2011. Tıbbi Jeoloji ve İnsan Sağlığı. Popular Bilim Dergisi, Mayıs2011. Sayfa:

         55-61.

Atabey, E. 2011. Pekmez ve Pekmez Toprağı. Popular Bilim Dergisi, Aralık-Ocaksayısı

         2011.

Atabey, E. 2011. İnsanlarda kil ve toprak yemealışkanlığı. CBT. 1288/9, 25 Kasım

         2011. Sayı,212,sayfa:38-43.

Atabey, E. 2011. İçme Suyundaki flor tehlikesi. Popular Bilim Dergisi, Ağustos,

         2012.Sayı: 216. sayfa. 30-35.

Atabey, E. 2013. Iğdeköy(Emet-Kütahya) içme suyunda arsenic sorunu. CBT. 19 Nisan

         2013.

 

 

 

                   

Copyright © 2012.
Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve resimlerin bütün hakları saklıdır. Yazı ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz..
Siteyi en iyi İnternet Explorer 8.0 dışındaki tüm browserlarda düzgün görebilirsiniz.